33. kapitola

Sláva Hospodinovej prítomnosti

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Odíď odtiaľto aj s ľudom, ktorý si vyviedol z Egypta, do krajiny, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Dám ju tvojmu potomstvu.33,1 Gn 12,7; 50,24; Ex 32,13; Heb 6,13
2 Pošlem pred tebou anjela a vyženiem Kanaánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov. 33,2 Ex 23,20; 32,34; Dt 7,1.22; Iz 63,9 3 Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s vami, lebo ste tvrdošijný ľud. Inak by som vás musel cestou vyhubiť.“33,3 Ex 3,8; 32,9; Ž 78,8; Sk 7,51 4 Keď ľud počul túto zlovestnú reč, zosmutnel a nikto si na seba nevzal nijakú ozdobu.33,4 Nm 14,1; 1Krľ 21,27; Iz 32,11; Ez 26,16 5 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Izraelitom: ‚Ste tvrdošijný ľud! Keby som čo len chvíľu šiel s vami, musel by som vás vyhubiť. Teraz však odložte zo seba svoje ozdoby, nech viem, ako s vami naložím.‘“33,5 Iz 22,12; Joel 2,12-13; Jk 4,9 6 Od vrchu Horeb už Izraeliti nenosili ozdoby.33,6 Ez 26,16; Jon 3,6

Stan stretávania

7 Mojžiš vzal stan a postavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a nazval ho stanom stretávania. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora.33,7 Ex 29,42-43; Heb 13,11-13
8 Keď Mojžiš vychádzal k stanu, všetok ľud vstal, každý sa postavil ku vchodu svojho stanu a hľadel na Mojžiša, kým nevošiel do stanu. 9 Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom.33,9 Ex 34,3.9.34; Nm 11,17; Dt 31,15; Ž 99,7 10 Keď všetok ľud videl, že oblačný stĺp stojí pri vchode do stanu, ľud vstával a hlboko sa klaňal, každý pri vchode do svojho stanu. 11 Hospodin sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Jeho mladý služobník Jozua, Núnov syn, sa však zo stanu nevzďaľoval.33,11 Nm 12,8; Dt 34,10

Zjavenie Božej slávy

12 Mojžiš povedal Hospodinovi: „Pozri, ty mi hovoríš: ‚Vyveď tento ľud,‘ ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať, hoci si mi povedal: ‚Poznám ťa po mene, ba aj moju priazeň si si získal.‘33,12 Iz 43,1; 2Tim 2,19
13 Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud!“33,13 Ex 34,9; Ž 25,4; 27,11; 103,7 14 On odpovedal: „Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku.“33,14 Joz 21,44; Ž 95,11; Heb 4,8 15 Mojžiš mu odpovedal: „Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj! 16 Ako inak poznám, že som spolu s tvojím ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tým sa budem spolu s tvojím ľudom líšiť od ostatných národov na zemi.“33,16 Dt 4,7-8.34; 2Sam 7,23; 2Kor 6,16 17 Hospodin povedal Mojžišovi: „Aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň a poznám ťa podľa mena.“33,17 Ex 33,12; Jn 16,23; 1Jn 5,14-15 18 On však povedal: „Ukáž mi svoju slávu!“33,18 Ž 4,6; 63,3; Jn 1,14.18; 2Kor 3,18; 4,6 19 Hospodin mu povedal: „Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať.“33,19 Ex 3,14; 34,5-7; 1Krľ 19,9-18; Rim 9,15-18.23 20 A ešte mu povedal: „Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive.“33,20 Gn 32,31; Sdc 6,22; 13,22; Iz 6,5; Sir 45,3; 1Tim 6,16 21 Hospodin povedal: „Tu pri mne je miesto, vystúp na skalu!33,21 1Krľ 19,11 22 Keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny, a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou.33,22 Ž 18,3; Iz 32,2; 1Kor 10,4 23 Keď odtiahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. Moja tvár sa nedá vidieť.“