32. kapitola

Zlaté teľa

1 Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: „Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami! Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta.“32,1 Ex 24,18; Dt 9,9; Mt 24,48; Sk 7,40
2 Áron im odpovedal: „Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry a prineste mi ich!“32,2 Sdc 8,24-27 3 Všetok ľud si postŕhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi.32,3 Iz 40,19-20; Ez 16,17 4 On to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu teľaťa. Oni povedali: „To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta.“32,4 Ž 106,19-21; Sk 7,41; Rim 1,21-23 5 Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár a oznámil: „Zajtra bude Hospodinova slávnosť.“32,5 1Krľ 12,32-33 6 Na druhý deň včasráno vstali, priniesli spaľované obety i obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil; potom vstali a zabávali sa.32,6 Nm 25,1-2; 1Kor 10,7 7 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zostúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol.32,7 Dt 9,12; Oz 9,9 8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú: ‚Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta.‘“32,8 Ex 20,3-4.23 9 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Videl som tento ľud; je to tvrdošijný ľud.32,9 Ex 33,3.5; Dt 9,6.13; Iz 48,4; Bar 2,30; Sk 7,51 10 Teraz ma už nechaj, nech proti nim vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ.“32,10 Nm 14,11-20; 16,22; 17,10-13 11 Mojžiš sa však usiloval obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: „Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta?32,11 Dt 9,18-20; Ž 99,6; Múd 18,22 12 Prečo majú Egypťania hovoriť: ‚Zlomyseľne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme?‘ Odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu.32,12 Dt 9,28; Joz 7,6-9 13 Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: ‚Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnilo.‘“32,13 Gn 15,5; 22,17; 26,4; Heb 6,13 14 Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu.32,14 2Sam 24,16; Ž 106,45; Jer 18,8; Jon 3,10 15 Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedectva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany. 16 Tie tabule boli Božím dielom, aj písmo, vyryté na tabuliach, bolo Božie.32,16 Ex 31,18; Dt 9,10; Heb 8,10 17 Keď Jozua počul veľký krik ľudu, povedal Mojžišovi: „V tábore je vojnový pokrik.“32,17 Ex 24,13 18 On však odpovedal: „To nie je pokrik víťazov, to nie je pokrik porazených, ja počujem hlas spevu.“ 19 Keď sa priblížil k táboru a uvidel teľa a tancujúcich, Mojžiš sa rozhneval, odhodil tabule a rozbil ich na úpätí vrchu.32,19 Dt 9,16-17 20 Potom vzal teľa, ktoré si zhotovili, spálil ho v ohni, zomlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelitom piť.32,20 Dt 9,21; 2Krľ 23,6 21 Mojžiš povedal Áronovi: „Čo ti urobil tento ľud, že si ho uviedol do takého veľkého hriechu?“ 22 Áron odpovedal: „Nech sa nehnevá môj pán! Ty predsa poznáš tento ľud, že má sklon k zlému. 23 Povedali mi: ‚Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami! Veď nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta.‘ 24 Povedal som im: ‚Kto má zlato, nech si ho strhne a prinesie mi ho.‘ Hodil som to do ohňa a vyšlo z neho toto teľa.“32,24 Gn 3,12-13 25 Mojžiš videl, že ľud sa správa neviazane, lebo Áron im povolil uzdu na škodoradosť ich protivníkov.32,25 Dt 9,20 26 Mojžiš sa postavil do brány tábora a zvolal: „Kto je za Hospodina, ku mne!“ Okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci. 27 On im povedal: „Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Nech si každý pripáše meč na bedrá. Prejdite po tábore od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného.‘“32,27 Nm 25,5; Dt 13,6-11; 33,8-9; Lk 14,26 28 Léviovci urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov. 29 Potom Mojžiš povedal: „Ujmite sa dnes služby Hospodinovi, všetci, čo ste boli proti svojmu synovi alebo bratovi, aby ste dnes dostali požehnanie.“32,29 Nm 25,11-13; Mt 10,37 30 Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: „Dopustili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vystúpim k Hospodinovi, azda ho uzmierim za váš hriech.“32,30 1Sam 12,17-23 31 Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: „Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. 32 Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš!“32,32 Ž 69,29; Dan 12,1; Rim 9,3; Flp 4,3; Zj 3,5 33 Hospodin však Mojžišovi povedal: „Zo svojej knihy vytriem toho, kto zhrešil proti mne.32,33 Ez 18,4.20 34 Ty teraz choď a veď ľud na miesto, o ktorom som ti povedal. Môj anjel pôjde pred tebou. Keď však príde deň môjho navštívenia, potrestám ich za ich hriech.“32,34 Ex 33,2.14-15; Nm 14,27-30; Dt 32,35 35 Hospodin trestal ľud, pretože si urobili teľa, ktoré zhotovil Áron.32,35 Jer 2,19