31. kapitola

Remeselníci pre svätyňu

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Pozri, povolal som po mene Becaleela, Uriho syna, Chúrovho vnuka z Júdovho kmeňa.31,2 Ex 35,30; 1Krn 2,20 3 Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci,31,3 Ex 35,31; 1Krľ 3,9; 7,14; Sir 38,31; 1Kor 12,4-11 4 aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, 5 opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. 6 Pridal som k nemu Oholiába, Achisamáchovho syna, z Dánovho kmeňa. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil všetko, čo som ti prikázal: 7 stan stretávania, archu svedectva, vrchnák na ňu a ostatné príslušenstvo stanu,31,7 Ex 35,11-19; 37,1-9 8 stôl s príslušenstvom, svietnik z rýdzeho zlata so všetkým príslušenstvom, kadidlový oltár, 9 oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom, umývadlo s podstavcom, 10 jemne utkané rúcha, totiž posvätné rúcha na vykonávanie kňazskej služby pre kňaza Árona a jeho synov,31,10 Lv 8,7-8 11 olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko nech urobia tak, ako som ti prikázal.“

Sobota

12 Hospodin povedal Mojžišovi:
13 „Toto oznám Izraelitom: ‚Zachovávajte moje soboty. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, Hospodin, vás posväcujem.31,13 Ex 20,8-11; Ez 20,12; Jn 17,17 14 Zachovávajte sobotu! Nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu.31,14 Nm 15,32-35; Jer 17,21-27; Ez 20,13 15 Šesť dní budete pracovať, ale v siedmy deň je sobota svätého sviatočného odpočinku pre Hospodina. Každý, kto by v sobotný deň pracoval, musí zomrieť!31,15 Ex 34,21; Heb 4,9 16 Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a dodržiavajú ju vo všetkých pokoleniach ako večnú zmluvu.31,16 Gn 9,12-13; Mk 2,27-28 17 To je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebo a zem, ale v siedmy deň odpočíval a oddychoval.‘“31,17 Gn 1,31; 2,2-3; Ex 16,23-25; Iz 58,13

Hospodin dáva Mojžišovi tabule svedectva

18 Keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom.31,18 Ex 24,12; 32,15-16; Dt 4,13; 5,22; 9,9-11; 2Kor 3,3