Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Remeselníci pre svätyňu

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Pozri, povolal som po mene Becaleela, Uriho syna, Chúrovho vnuka z Júdovho kmeňa. 3 Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 4 aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, 5 opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. 6 Pridal som k nemu Oholiába, Achisamáchovho syna, z Dánovho kmeňa. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil všetko, čo som ti prikázal: 7 stan stretávania, archu svedectva, vrchnák na ňu a ostatné príslušenstvo stanu, 8 stôl s príslušenstvom, svietnik z rýdzeho zlata so všetkým príslušenstvom, kadidlový oltár, 9 oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom, umývadlo s podstavcom, 10 jemne utkané rúcha, totiž posvätné rúcha na vykonávanie kňazskej služby pre kňaza Árona a jeho synov, 11 olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko nech urobia tak, ako som ti prikázal.“

Sobota

12 Hospodin povedal Mojžišovi:
13 „Toto oznám Izraelitom: ‚Zachovávajte moje soboty. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, Hospodin, vás posväcujem. 14 Zachovávajte sobotu! Nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. 15 Šesť dní budete pracovať, ale v siedmy deň je sobota svätého sviatočného odpočinku pre Hospodina. Každý, kto by v sobotný deň pracoval, musí zomrieť! 16 Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a dodržiavajú ju vo všetkých pokoleniach ako večnú zmluvu. 17 To je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebo a zem, ale v siedmy deň odpočíval a oddychoval.‘“

Hospodin dáva Mojžišovi tabule svedectva

18 Keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom.