Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Kadidlový oltár

1 Zhotov aj kadidlový oltár z akáciového dreva.30,1 Ex 37,25-28; 40,5; Zj 8,3
2 Bude štvorhranný: lakeť dlhý, lakeť široký a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jediný celok.30,2 Ex 27,2 3 Pozláť ho rýdzim zlatom: jeho povrch, steny i rohy. Urob okolo neho zlatú obrubu. 4 Pripevni naň dva zlaté krúžky pod obrubu na oboch stranách — na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali prevliecť žrde a pomocou nich sa dal oltár nosiť.30,4 Ex 25,12.14.27.29; 27,7 5 Žrde urob z akáciového dreva a pozláť ich.30,5 Ex 25,13 6 Oltár postav pred oponu, ktorá je pred archou svedectva, pred vrchnákom prikrývajúcim Svedectvo, kde sa budem s tebou stretávať.30,6 Ex 25,21-22; 26,31-35; 29,42; Heb 9,3-4 7 Na ňom bude Áron spaľovať voňavé kadidlo; bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp. 8 Áron ho bude páliť aj podvečer, keď bude rozsvecovať lampy, to bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. 9 Nebudete na ňom obetovať iné kadidlo, nijakú spaľovanú obetu ani obetu pokrmovú a nebudete naň vylievať ani nápojovú obetu.30,9 Lv 10,1; Nm 16,7; 17,5 10 Raz do roka vykoná Áron obrad zmierenia na rohoch oltára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vykoná obrady zmierenia, a to po všetky vaše pokolenia. Oltár bude svätosvätý Hospodinovi.“30,10 Lv 16,18.29-30; Heb 9,7.22-25

Daň pre svätyňu

11 Potom Hospodin povedal Mojžišovi:
12 „Keď budeš robiť súpis Izraelitov podliehajúcich sčítaniu, nech pri tej príležitosti každý dá za seba Hospodinovi výkupné, aby ich pre sčítanie nepostihlo nešťastie.30,12 Nm 1,2-5; 2Sam 24,1-15 13 Kto prejde sčítaním, dá Hospodinovi pol šekla, podľa váhy šekla svätyne; jeden šekel je dvadsať gér. Pol šekla je na obetu pozdvihovania pre Hospodina.30,13 Lv 27,25; Nm 3,47 14 Kto prejde sčítaním od dvadsiatich rokov a viac, musí dať na obetu pozdvihovania Hospodinovi. 15 Bohatý nedá viac a nemajetný nedá menej ako pol šekla, keď bude prinášať Hospodinovi obetu pozdvihovania určenú vám na zmierenie.30,15 Prís 22,2; Kol 3,25 16 Od Izraelitov povyberáš čiastku na zmierenie a použiješ ju na službu pri stane stretávania. To bude pre Izraelitov pamiatka pred Hospodinom, keď sa bude za vás konať obrad zmierenia.“

Umývadlo

17 Hospodin povedal Mojžišovi:
18 „Urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie; postav ho medzi stan stretávania a oltár a nalej doň vodu.30,18 Ex 31,9; 35,16; 38,8; 1Krľ 7,23-29.38 19 Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. 20 Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umyjú sa vodou, aby nezomreli. Takisto sa umyjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obetu Hospodinovi.30,20 Ex 12,15; Lv 10,1-3; 1Sam 6,19; Heb 12,28-29 21 Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezomreli. To bude preňho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých pokoleniach.“30,21 Ex 28,43; 29,4

Olej a kadidlo

22 Hospodin ďalej prikázal Mojžišovi:
23 „Vezmi si najvzácnejšie voňavé látky: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šeklov balzamovej škorice, dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, 30,23 Vľp 1,3.13.14; 4,14 24 päťsto šeklov kasie podľa váhy šekla svätyne a jeden hín olivového oleja.30,24 Ž 45,9 25 Z toho pripravíš olej na posvätné pomazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva voňavkár. To je olej posvätného pomazania.30,25 Ex 29,7; 37,29; Ž 133,2; Heb 1,9 26 Pomažeš ním stan stretávania a archu svedectva,30,26 Ex 40,9 27 stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik s jeho príslušenstvom, kadidlový oltár, 28 oltár na spaľované obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s podstavcom. 29 Takto ich posvätíš a budú svätosväté. Čo sa ich dotkne, bude posvätné.30,29 Ex 29,37; Mt 23,17.19 30 Árona a jeho synov pomažeš a posvätíš, aby mi slúžili ako kňazi.30,30 Heb 1,9 31 Izraelitom prikáž: ‚To bude olej na posvätné pomazanie pre mňa i pre všetky vaše pokolenia. 32 Nesmie sa vyliať na hocikoho. V takomto zložení nebudete pripravovať nijaký olej. Je svätý a zostane vám svätý.30,32 Ex 30,37-38 33 Kto by pripravil takúto zmes alebo by z nej dal niekomu nepovolanému, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.‘“ 34 Hospodin prikázal Mojžišovi: „Vezmi si rovnaké diely voňavých látok: čerstvú živicu, voňavé lastúry, voňavý galban a čisté kadidlo.30,34 Vľp 3,6; Jer 6,20; Jn 12,3 35 Z toho pripravíš voňavé kadidlo, ako to robieva voňavkár, zmiešané so soľou, čisté a sväté.30,35 Ex 35,15 36 Jemne to rozotri a časť z toho polož pred Svedectvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätosväté.30,36 Ex 30,6; Lv 16,2 37 Kadidlo, ktoré v tomto zložení pripravíš, nesmieš pripraviť pre seba. To bude sväté, len pre Hospodina.30,37 Ex 30,32; Lv 2,3 38 Kto by si také kadidlo pripravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.“30,38 Ex 30,33
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk