30. kapitola

Kadidlový oltár

1 Zhotov aj kadidlový oltár z akáciového dreva.30,1 Ex 37,25-28; 40,5; Zj 8,3
2 Bude štvorhranný: lakeť dlhý, lakeť široký a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jediný celok.30,2 Ex 27,2 3 Pozláť ho rýdzim zlatom: jeho povrch, steny i rohy. Urob okolo neho zlatú obrubu. 4 Pripevni naň dva zlaté krúžky pod obrubu na oboch stranách — na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali prevliecť žrde a pomocou nich sa dal oltár nosiť.30,4 Ex 25,12.14.27.29; 27,7 5 Žrde urob z akáciového dreva a pozláť ich.30,5 Ex 25,13 6 Oltár postav pred oponu, ktorá je pred archou svedectva, pred vrchnákom prikrývajúcim Svedectvo, kde sa budem s tebou stretávať.30,6 Ex 25,21-22; 26,31-35; 29,42; Heb 9,3-4 7 Na ňom bude Áron spaľovať voňavé kadidlo; bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp. 8 Áron ho bude páliť aj podvečer, keď bude rozsvecovať lampy, to bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. 9 Nebudete na ňom obetovať iné kadidlo, nijakú spaľovanú obetu ani obetu pokrmovú a nebudete naň vylievať ani nápojovú obetu.30,9 Lv 10,1; Nm 16,7; 17,5 10 Raz do roka vykoná Áron obrad zmierenia na rohoch oltára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vykoná obrady zmierenia, a to po všetky vaše pokolenia. Oltár bude svätosvätý Hospodinovi.“30,10 Lv 16,18.29-30; Heb 9,7.22-25

Daň pre svätyňu

11 Potom Hospodin povedal Mojžišovi:
12 „Keď budeš robiť súpis Izraelitov podliehajúcich sčítaniu, nech pri tej príležitosti každý dá za seba Hospodinovi výkupné, aby ich pre sčítanie nepostihlo nešťastie.30,12 Nm 1,2-5; 2Sam 24,1-15 13 Kto prejde sčítaním, dá Hospodinovi pol šekla, podľa váhy šekla svätyne; jeden šekel je dvadsať gér. Pol šekla je na obetu pozdvihovania pre Hospodina.30,13 Lv 27,25; Nm 3,47 14 Kto prejde sčítaním od dvadsiatich rokov a viac, musí dať na obetu pozdvihovania Hospodinovi. 15 Bohatý nedá viac a nemajetný nedá menej ako pol šekla, keď bude prinášať Hospodinovi obetu pozdvihovania určenú vám na zmierenie.30,15 Prís 22,2; Kol 3,25 16 Od Izraelitov povyberáš čiastku na zmierenie a použiješ ju na službu pri stane stretávania. To bude pre Izraelitov pamiatka pred Hospodinom, keď sa bude za vás konať obrad zmierenia.“

Umývadlo

17 Hospodin povedal Mojžišovi:
18 „Urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie; postav ho medzi stan stretávania a oltár a nalej doň vodu.30,18 Ex 31,9; 35,16; 38,8; 1Krľ 7,23-29.38 19 Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. 20 Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umyjú sa vodou, aby nezomreli. Takisto sa umyjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obetu Hospodinovi.30,20 Ex 12,15; Lv 10,1-3; 1Sam 6,19; Heb 12,28-29 21 Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezomreli. To bude preňho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých pokoleniach.“30,21 Ex 28,43; 29,4

Olej a kadidlo

22 Hospodin ďalej prikázal Mojžišovi:
23 „Vezmi si najvzácnejšie voňavé látky: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šeklov balzamovej škorice, dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, 30,23 Vľp 1,3.13.14; 4,14 24 päťsto šeklov kasie podľa váhy šekla svätyne a jeden hín olivového oleja.30,24 Ž 45,9 25 Z toho pripravíš olej na posvätné pomazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva voňavkár. To je olej posvätného pomazania.30,25 Ex 29,7; 37,29; Ž 133,2; Heb 1,9 26 Pomažeš ním stan stretávania a archu svedectva,30,26 Ex 40,9 27 stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik s jeho príslušenstvom, kadidlový oltár, 28 oltár na spaľované obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s podstavcom. 29 Takto ich posvätíš a budú svätosväté. Čo sa ich dotkne, bude posvätné.30,29 Ex 29,37; Mt 23,17.19 30 Árona a jeho synov pomažeš a posvätíš, aby mi slúžili ako kňazi.30,30 Heb 1,9 31 Izraelitom prikáž: ‚To bude olej na posvätné pomazanie pre mňa i pre všetky vaše pokolenia. 32 Nesmie sa vyliať na hocikoho. V takomto zložení nebudete pripravovať nijaký olej. Je svätý a zostane vám svätý.30,32 Ex 30,37-38 33 Kto by pripravil takúto zmes alebo by z nej dal niekomu nepovolanému, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.‘“ 34 Hospodin prikázal Mojžišovi: „Vezmi si rovnaké diely voňavých látok: čerstvú živicu, voňavé lastúry, voňavý galban a čisté kadidlo.30,34 Vľp 3,6; Jer 6,20; Jn 12,3 35 Z toho pripravíš voňavé kadidlo, ako to robieva voňavkár, zmiešané so soľou, čisté a sväté.30,35 Ex 35,15 36 Jemne to rozotri a časť z toho polož pred Svedectvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätosväté.30,36 Ex 30,6; Lv 16,2 37 Kadidlo, ktoré v tomto zložení pripravíš, nesmieš pripraviť pre seba. To bude sväté, len pre Hospodina.30,37 Ex 30,32; Lv 2,3 38 Kto by si také kadidlo pripravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.“30,38 Ex 30,33