Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Vysviacka kňazov

1 Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany,29,1-37 Lv 829,1 Lv 8,2; Heb 7,26-28; 1Pt 1,19
2 nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky.29,2 Lv 2,4; 6,20-22; 7,10; Nm 6,15.19 3 Vlož ich do koša a v ňom ich prines; priveď aj býčka a dva barany.29,3 Nm 6,17 4 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou.29,4 Ex 40,12; Lv 14,8; Ž 51,9; Ez 36,25; Heb 10,22; Zj 1,5-6 5 Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného rúcha a do plášťa; na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom.29,5 Ex 28,2-8 6 Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelenku.29,6 Ex 28,36-39; Zach 3,5 7 Vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho.29,7 Ex 30,23-31; Ž 89,21; 133,2 8 Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. 9 Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.29,9 Ex 28,41; Sir 45,7; Heb 7,23-28

Obetné dary

10 Potom priveď býčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu.29,10 Lv 1,4; 3,2; 2Kor 5,21
11 Býčka zabi pred Hospodinom, pri vchode do stanu stretávania.29,11 Lv 1,3-5 12 Vezmi trochu krvi z býčka a prstom ňou potri oltárne rohy. Všetku ostatnú krv vylej k základu oltára.29,12 Ex 38,2; Lv 4,7; Heb 9,13-14 13 Potom vezmi všetok tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a na oltári to spáľ.29,13 Lv 3,3-4.9-16 14 Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech.29,14 Lv 4,11-12; Heb 13,11-13 15 Potom vezmi jedného barana a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 16 Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi a dookola pokrop oltár. 17 Barana rozsekaj na kusy, umy jeho vnútornosti a nohy a prilož to k ostatným kusom a k hlave.29,17 Lv 1,9.13 18 Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi.29,18 Gn 8,21; Ef 5,2 19 Potom vezmi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 20 Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi, potri ňou lalôčik Áronovho pravého ucha i lalôčik pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Ostatnou krvou pokrop oltár dookola.29,20 Heb 12,24 21 Potom naber z krvi, ktorá je na oltári i z oleja na pomazanie a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvätený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Potom vezmi z barana tuk, mastný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky.29,22 Ex 29,13 23 Vezmi z koša pre nekvasené pokrmy, ktorý je pred Hospodinom, peceň chleba, bochník pripravený na oleji a posúch. 24 Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu.29,24 Ex 29,26-27; Lv 23,11.15 25 Potom im to vezmi z rúk a spáľ to na oltári so spaľovanou obetou ako príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeta Hospodinovi. 26 Potom vezmi hruď barana z Áronovej vysviacky, zamávaj ňou a predlož ju Hospodinovi ako podávanú obetu. To bude tvoj podiel.29,26 Lv 7,30-34; 8,28-31 27 Posväť hruď z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z barana obetovaného pri vysviacke Árona a jeho synov.29,27 Nm 6,20; Dt 18,3 28 To je pre Árona a jeho synov trvalé ustanovenie medzi Izraelitmi. To je obeta pozdvihovania. Obetu pozdvihovania budú Izraeliti prinášať zo svojich obiet spoločenstva ako svoju obetu pozdvihovania Hospodinovi.29,28 Lv 10,14-15 29 Áronove posvätné rúcha dostanú po ňom jeho synovia, aby mohli byť v nich pomazaní a uvedení do úradu.29,29 Ex 28,2-4.40-43; Nm 20,26-28; Sir 45,13 30 Počas siedmich dní bude si rúcho obliekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni. 31 Potom vezmi barana z kňazskej vysviacky a uvar jeho mäso na posvätnom mieste. 32 Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania.29,32 Lv 10,12-14; 24,9; Mt 12,4 33 Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, aby mohli byť uvedení do úradu a vysvätení. Iný z toho nesmie jesť, lebo je to sväté.29,33 Lv 10,17; 22,10-13 34 Ak by niečo z mäsa vysviacky alebo z chleba zostalo do rána, spáľ to na ohni. Nesmie sa to jesť, lebo je to sväté. 35 S Áronom a jeho synmi urob všetko tak, ako som ti prikázal. Sedem dní bude trvať svätenie kňazov.29,35 Ex 40,12-15 36 Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obetu zmierenia a že ho pomažeš; tým ho posvätíš.29,36 Heb 10,11 37 Počas siedmich dní budeš konať obrad zmierenia na oltári. Tým ho posvätíš a oltár bude svätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, bude sväté.29,37 Ex 30,29; Mt 23,17.19

Každodenná obeta

38 Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky.29,38 Nm 28,3-8; Jn 1,29; Heb 7,27
39 Jedného obetuj ráno a druhého večer.29,39 2Krľ 16,15; Ž 5,4; Ez 46,13-15; Lk 1,10 40 K prvému baránkovi pridaj desatinu jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu vylisovaného oleja a s nápojovou obetou zo štvrtiny hínu vína.29,40 Gn 35,14; Ex 27,20; Lv 23,13 41 Druhého baránka obetuj večer takisto ako rannú obetu s príslušnou nápojovou obetou, čo bude príjemná vôňa ohňovej obety na počesť Hospodina. 42 To bude vaša každodenná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával.29,42 Ex 29,38; 33,7-9; Nm 12,5; Heb 1,1-2

Božia prítomnosť

43 Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to miesto bude posvätené mojou slávou.29,43 Ex 33,18; 40,34; Lv 9,6; 1Krľ 8,11; 2Kor 3,18
44 Posvätím stan stretávania i oltár, posvätím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom.29,45 Ex 25,8; Lv 26,12; Zach 2,14; 2Kor 6,16; Zj 21,3 46 Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.29,46 Ex 20,2.5