Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Vysviacka kňazov

1 Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany,29,1-37 Lv 829,1 Lv 8,2; Heb 7,26-28; 1Pt 1,19
2 nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky.29,2 Lv 2,4; 6,20-22; 7,10; Nm 6,15.19 3 Vlož ich do koša a v ňom ich prines; priveď aj býčka a dva barany.29,3 Nm 6,17 4 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou.29,4 Ex 40,12; Lv 14,8; Ž 51,9; Ez 36,25; Heb 10,22; Zj 1,5-6 5 Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného rúcha a do plášťa; na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom.29,5 Ex 28,2-8 6 Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelenku.29,6 Ex 28,36-39; Zach 3,5 7 Vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho.29,7 Ex 30,23-31; Ž 89,21; 133,2 8 Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. 9 Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.29,9 Ex 28,41; Sir 45,7; Heb 7,23-28

Obetné dary

10 Potom priveď býčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu.29,10 Lv 1,4; 3,2; 2Kor 5,21
11 Býčka zabi pred Hospodinom, pri vchode do stanu stretávania.29,11 Lv 1,3-5 12 Vezmi trochu krvi z býčka a prstom ňou potri oltárne rohy. Všetku ostatnú krv vylej k základu oltára.29,12 Ex 38,2; Lv 4,7; Heb 9,13-14 13 Potom vezmi všetok tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a na oltári to spáľ.29,13 Lv 3,3-4.9-16 14 Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech.29,14 Lv 4,11-12; Heb 13,11-13 15 Potom vezmi jedného barana a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 16 Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi a dookola pokrop oltár. 17 Barana rozsekaj na kusy, umy jeho vnútornosti a nohy a prilož to k ostatným kusom a k hlave.29,17 Lv 1,9.13 18 Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi.29,18 Gn 8,21; Ef 5,2 19 Potom vezmi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 20 Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi, potri ňou lalôčik Áronovho pravého ucha i lalôčik pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Ostatnou krvou pokrop oltár dookola.29,20 Heb 12,24 21 Potom naber z krvi, ktorá je na oltári i z oleja na pomazanie a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvätený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Potom vezmi z barana tuk, mastný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky.29,22 Ex 29,13 23 Vezmi z koša pre nekvasené pokrmy, ktorý je pred Hospodinom, peceň chleba, bochník pripravený na oleji a posúch. 24 Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu.29,24 Ex 29,26-27; Lv 23,11.15 25 Potom im to vezmi z rúk a spáľ to na oltári so spaľovanou obetou ako príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeta Hospodinovi. 26 Potom vezmi hruď barana z Áronovej vysviacky, zamávaj ňou a predlož ju Hospodinovi ako podávanú obetu. To bude tvoj podiel.29,26 Lv 7,30-34; 8,28-31 27 Posväť hruď z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z barana obetovaného pri vysviacke Árona a jeho synov.29,27 Nm 6,20; Dt 18,3 28 To je pre Árona a jeho synov trvalé ustanovenie medzi Izraelitmi. To je obeta pozdvihovania. Obetu pozdvihovania budú Izraeliti prinášať zo svojich obiet spoločenstva ako svoju obetu pozdvihovania Hospodinovi.29,28 Lv 10,14-15 29 Áronove posvätné rúcha dostanú po ňom jeho synovia, aby mohli byť v nich pomazaní a uvedení do úradu.29,29 Ex 28,2-4.40-43; Nm 20,26-28; Sir 45,13 30 Počas siedmich dní bude si rúcho obliekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni. 31 Potom vezmi barana z kňazskej vysviacky a uvar jeho mäso na posvätnom mieste. 32 Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania.29,32 Lv 10,12-14; 24,9; Mt 12,4 33 Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, aby mohli byť uvedení do úradu a vysvätení. Iný z toho nesmie jesť, lebo je to sväté.29,33 Lv 10,17; 22,10-13 34 Ak by niečo z mäsa vysviacky alebo z chleba zostalo do rána, spáľ to na ohni. Nesmie sa to jesť, lebo je to sväté. 35 S Áronom a jeho synmi urob všetko tak, ako som ti prikázal. Sedem dní bude trvať svätenie kňazov.29,35 Ex 40,12-15 36 Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obetu zmierenia a že ho pomažeš; tým ho posvätíš.29,36 Heb 10,11 37 Počas siedmich dní budeš konať obrad zmierenia na oltári. Tým ho posvätíš a oltár bude svätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, bude sväté.29,37 Ex 30,29; Mt 23,17.19

Každodenná obeta

38 Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky.29,38 Nm 28,3-8; Jn 1,29; Heb 7,27
39 Jedného obetuj ráno a druhého večer.29,39 2Krľ 16,15; Ž 5,4; Ez 46,13-15; Lk 1,10 40 K prvému baránkovi pridaj desatinu jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu vylisovaného oleja a s nápojovou obetou zo štvrtiny hínu vína.29,40 Gn 35,14; Ex 27,20; Lv 23,13 41 Druhého baránka obetuj večer takisto ako rannú obetu s príslušnou nápojovou obetou, čo bude príjemná vôňa ohňovej obety na počesť Hospodina. 42 To bude vaša každodenná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával.29,42 Ex 29,38; 33,7-9; Nm 12,5; Heb 1,1-2

Božia prítomnosť

43 Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to miesto bude posvätené mojou slávou.29,43 Ex 33,18; 40,34; Lv 9,6; 1Krľ 8,11; 2Kor 3,18
44 Posvätím stan stretávania i oltár, posvätím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom.29,45 Ex 25,8; Lv 26,12; Zach 2,14; 2Kor 6,16; Zj 21,3 46 Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.29,46 Ex 20,2.5
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk