Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Vysviacka kňazov

1 Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany,29,1-37 Lv 829,1 Lv 8,2; Heb 7,26-28; 1Pt 1,19
2 nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky.29,2 Lv 2,4; 6,20-22; 7,10; Nm 6,15.19 3 Vlož ich do koša a v ňom ich prines; priveď aj býčka a dva barany.29,3 Nm 6,17 4 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou.29,4 Ex 40,12; Lv 14,8; Ž 51,9; Ez 36,25; Heb 10,22; Zj 1,5-6 5 Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného rúcha a do plášťa; na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom.29,5 Ex 28,2-8 6 Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelenku.29,6 Ex 28,36-39; Zach 3,5 7 Vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho.29,7 Ex 30,23-31; Ž 89,21; 133,2 8 Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. 9 Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.29,9 Ex 28,41; Sir 45,7; Heb 7,23-28

Obetné dary

10 Potom priveď býčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu.29,10 Lv 1,4; 3,2; 2Kor 5,21
11 Býčka zabi pred Hospodinom, pri vchode do stanu stretávania.29,11 Lv 1,3-5 12 Vezmi trochu krvi z býčka a prstom ňou potri oltárne rohy. Všetku ostatnú krv vylej k základu oltára.29,12 Ex 38,2; Lv 4,7; Heb 9,13-14 13 Potom vezmi všetok tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a na oltári to spáľ.29,13 Lv 3,3-4.9-16 14 Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech.29,14 Lv 4,11-12; Heb 13,11-13 15 Potom vezmi jedného barana a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 16 Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi a dookola pokrop oltár. 17 Barana rozsekaj na kusy, umy jeho vnútornosti a nohy a prilož to k ostatným kusom a k hlave.29,17 Lv 1,9.13 18 Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi.29,18 Gn 8,21; Ef 5,2 19 Potom vezmi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 20 Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi, potri ňou lalôčik Áronovho pravého ucha i lalôčik pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Ostatnou krvou pokrop oltár dookola.29,20 Heb 12,24 21 Potom naber z krvi, ktorá je na oltári i z oleja na pomazanie a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvätený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Potom vezmi z barana tuk, mastný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky.29,22 Ex 29,13 23 Vezmi z koša pre nekvasené pokrmy, ktorý je pred Hospodinom, peceň chleba, bochník pripravený na oleji a posúch. 24 Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu.29,24 Ex 29,26-27; Lv 23,11.15 25 Potom im to vezmi z rúk a spáľ to na oltári so spaľovanou obetou ako príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeta Hospodinovi. 26 Potom vezmi hruď barana z Áronovej vysviacky, zamávaj ňou a predlož ju Hospodinovi ako podávanú obetu. To bude tvoj podiel.29,26 Lv 7,30-34; 8,28-31 27 Posväť hruď z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z barana obetovaného pri vysviacke Árona a jeho synov.29,27 Nm 6,20; Dt 18,3 28 To je pre Árona a jeho synov trvalé ustanovenie medzi Izraelitmi. To je obeta pozdvihovania. Obetu pozdvihovania budú Izraeliti prinášať zo svojich obiet spoločenstva ako svoju obetu pozdvihovania Hospodinovi.29,28 Lv 10,14-15 29 Áronove posvätné rúcha dostanú po ňom jeho synovia, aby mohli byť v nich pomazaní a uvedení do úradu.29,29 Ex 28,2-4.40-43; Nm 20,26-28; Sir 45,13 30 Počas siedmich dní bude si rúcho obliekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni. 31 Potom vezmi barana z kňazskej vysviacky a uvar jeho mäso na posvätnom mieste. 32 Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania.29,32 Lv 10,12-14; 24,9; Mt 12,4 33 Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, aby mohli byť uvedení do úradu a vysvätení. Iný z toho nesmie jesť, lebo je to sväté.29,33 Lv 10,17; 22,10-13 34 Ak by niečo z mäsa vysviacky alebo z chleba zostalo do rána, spáľ to na ohni. Nesmie sa to jesť, lebo je to sväté. 35 S Áronom a jeho synmi urob všetko tak, ako som ti prikázal. Sedem dní bude trvať svätenie kňazov.29,35 Ex 40,12-15 36 Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obetu zmierenia a že ho pomažeš; tým ho posvätíš.29,36 Heb 10,11 37 Počas siedmich dní budeš konať obrad zmierenia na oltári. Tým ho posvätíš a oltár bude svätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, bude sväté.29,37 Ex 30,29; Mt 23,17.19

Každodenná obeta

38 Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky.29,38 Nm 28,3-8; Jn 1,29; Heb 7,27
39 Jedného obetuj ráno a druhého večer.29,39 2Krľ 16,15; Ž 5,4; Ez 46,13-15; Lk 1,10 40 K prvému baránkovi pridaj desatinu jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu vylisovaného oleja a s nápojovou obetou zo štvrtiny hínu vína.29,40 Gn 35,14; Ex 27,20; Lv 23,13 41 Druhého baránka obetuj večer takisto ako rannú obetu s príslušnou nápojovou obetou, čo bude príjemná vôňa ohňovej obety na počesť Hospodina. 42 To bude vaša každodenná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával.29,42 Ex 29,38; 33,7-9; Nm 12,5; Heb 1,1-2

Božia prítomnosť

43 Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to miesto bude posvätené mojou slávou.29,43 Ex 33,18; 40,34; Lv 9,6; 1Krľ 8,11; 2Kor 3,18
44 Posvätím stan stretávania i oltár, posvätím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom.29,45 Ex 25,8; Lv 26,12; Zach 2,14; 2Kor 6,16; Zj 21,3 46 Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.29,46 Ex 20,2.5