Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Mojžišovo narodenie

1 Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa.
2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. 4 Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. 5 Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla, 6 a keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: „Toto je chlapec z hebrejských detí!“ 7 Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: „Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?“ 8 Faraónova dcéra jej odpovedala: „Choď!“ Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením.“ Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: „Veď som ho vytiahla z vody.“

Mojžišov útek k Midjánčanom

11 Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov.
12 Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. 13 Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa vinníka: „Prečo biješ svojho druha?“ 14 Ten mu odpovedal: „Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana?“ Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: „Tak už to vedia!“ 15 Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midjánčanov a sadol si k studni. 16 Midjánsky kňaz mal sedem dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovov a napojiť stádo svojho otca. 17 Vtom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. 18 Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: „Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?“ 19 Odpovedali mu: „Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo.“ 20 Otec sa spýtal dcér: „Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa naje!“ 21 Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu. 22 Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Povedal totiž: „Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine.“ 23 Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. 25 Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.