Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Uzavretie zmluvy

1 Potom Mojžišovi povedal: „Vystúp k Hospodinovi ty i Áron, Nadáb i Abihu, ako aj sedemdesiati spomedzi starších Izraela a zďaleka sa budete klaňať.
2 K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš; ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním.“ 3 Keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinove slová a všetky právne ustanovenia. Všetok ľud jednohlasne odpovedal: „Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal.“ 4 Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová. Včasráno vstal a na úpätí vrchu postavil oltár i dvanásť posvätných stĺpov pre dvanásť kmeňov Izraela. 5 Potom poslal izraelských mládencov, aby priniesli spaľované obety a zabili býčky na obety spoločenstva na počesť Hospodina. 6 Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do mís; druhou polovicou krvi pokropil oltár. 7 Potom vzal knihu zmluvy a nahlas z nej čítal ľudu, ktorý vyhlásil: „Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ 8 Nato Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov.“ 9 Potom vystúpili Mojžiš, Áron, Nadáb i Abihu a sedemdesiati starší spomedzi Izraela. 10 Uvideli Boha Izraela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čisté nebo. 11 Boh nezdvihol ruku na popredných Izraelitov, hoci ho uzreli. Potom jedli a pili. 12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaň tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil.“ 13 Mojžiš a jeho služobník Jozua vstali. Mojžiš vystúpil na Boží vrch. 14 Starším povedal: „Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa obráti na nich.“ 15 Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch. 16 Hospodinova sláva zostúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho zakrývala oblakom. Na siedmy deň Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. 17 Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu. 18 Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam štyridsať dní a štyridsať nocí.