Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

Uzavretie zmluvy

1 Potom Mojžišovi povedal: „Vystúp k Hospodinovi ty i Áron, Nadáb i Abihu, ako aj sedemdesiati spomedzi starších Izraela a zďaleka sa budete klaňať.24,1 Ex 19,20.24; Lv 10,1-2; Nm 11,16; Lk 10,1
2 K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš; ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním.“24,2 Ex 19,17; Heb 9,24 3 Keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinove slová a všetky právne ustanovenia. Všetok ľud jednohlasne odpovedal: „Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal.“24,3 Ex 19,8; Dt 5,27-28 4 Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová. Včasráno vstal a na úpätí vrchu postavil oltár i dvanásť posvätných stĺpov pre dvanásť kmeňov Izraela.24,4 Ex 34,27-28; Nm 33,2; Joz 4,20 5 Potom poslal izraelských mládencov, aby priniesli spaľované obety a zabili býčky na obety spoločenstva na počesť Hospodina. 6 Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do mís; druhou polovicou krvi pokropil oltár. 7 Potom vzal knihu zmluvy a nahlas z nej čítal ľudu, ktorý vyhlásil: „Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin.“24,7 Bar 1,3 8 Nato Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov.“24,8 Mt 26,28; Rim 5,9; Kol 1,20; Heb 9,18-23; 10,4-5; 1Pt 1,19; 1Jn 1,7; Zj 5,9 9 Potom vystúpili Mojžiš, Áron, Nadáb i Abihu a sedemdesiati starší spomedzi Izraela. 10 Uvideli Boha Izraela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čisté nebo.24,10 Ex 33,20.23; Ez 1,26; Sir 43,1; 1Jn 4,12 11 Boh nezdvihol ruku na popredných Izraelitov, hoci ho uzreli. Potom jedli a pili.24,11 Ex 19,21; Mt 5,8 12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaň tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil.“24,12 Ex 31,18; 32,15-16; 2Kor 3,3-7 13 Mojžiš a jeho služobník Jozua vstali. Mojžiš vystúpil na Boží vrch.24,13 Ex 33,11; Nm 11,28 14 Starším povedal: „Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa obráti na nich.“ 15 Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch.24,15 Ex 19,9.19 16 Hospodinova sláva zostúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho zakrývala oblakom. Na siedmy deň Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku.24,16 Ex 16,10; Ez 1,28; 3,23; 2Mak 2,8 17 Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu.24,17 Ex 3,2; Dt 4,24; Heb 12,29 18 Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam štyridsať dní a štyridsať nocí.24,18 Ex 34,28; Dt 9,9.18.25; Sir 45,5