23. kapitola

Požiadavka spravodlivosti

1 Nerozširuj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť.23,1 Ex 20,16; Lv 19,16; Ž 15,3; Prís 19,5.9; Ef 4,25
2 Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny.23,2 Prís 1,10; 3Jn 11 3 V súdnom spore nenadŕžaj nikomu za to, že je chudobný.23,3 Lv 19,15; Ž 82,2-3 4 Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť.23,4 Dt 22,1-4; Jób 31,29-30; Prís 25,21; Sir 28,7; Lk 6,27-28; Rim 12,17-21 5 Ak uvidíš, že osol tvojho protivníka leží pod bremenom, neodvráť sa od svojho nepriateľa, ale pomôž mu ho zodvihnúť.23,5 Dt 22,4 6 Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore.23,6 Dt 27,19; Jób 31,13; Prís 22,22; Am 5,11-12 7 Nedovoľ, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka neospravedlním.23,7 Prís 17,15; Am 2,6-8; Rim 2,5-6 8 Neprijmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči, a prekrúca slová spravodlivých.23,8 Dt 16,19; 1Sam 8,3; Ž 26,10; Prís 17,23; Sir 20,29 9 Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte.23,9 Ex 22,21; Mt 25,35 10 Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu,23,10 Lv 25,3-4; Neh 10,32 11 ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To isté urob so svojou vinicou i so svojím olivovým sadom. 12 Šesť dní konaj svoju prácu, v siedmy deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj býk i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec.23,12 Ex 20,8-11; Lk 13,14 13 Zachovávajte všetko, čo som vám prikázal! Meno cudzieho boha ani nespomínajte! Nech ho nepočuť z vašich úst.23,13 Joz 23,5-11; 24,15

Tri výročné slávnosti

14 Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti.23,14-19 Ex 34,18-26; Lv 23,4-44; Dt 16,1-17; 1Krľ 9,25
15 Budeš zachovávať slávnosť Nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, v mesiaci abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami.23,15 Ex 12,14-28; 13,4-7 16 Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš z poľa plody svojej práce.23,16 Nm 28,26-31 17 Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojím Pánom, Hospodinom. 18 Neprinesieš mi krvavú obetu spolu s niečím kvaseným. Tuk z mojej slávnostnej obety nenecháš ležať do rána.23,18 Ex 12,10; Lv 7,15 19 Do domu Hospodina, svojho Boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky.23,19 Ex 34,26; Dt 14,21; 26,10

Prísľub pomoci a požehnania

20 Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil.23,20 Ex 14,19; Mal 3,1; Tob 5,17; Bar 6,6; 2Mak 11,6; Mt 25,34
21 Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena.23,21 Iz 63,10-14 22 Ak ho však budeš ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. 23 Veď môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejčanom, Chetitom, Perizzejcom, Kanaánčanom, Chivvijom a Jebúsejom, ktorých vyhubím. 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako oni. Bezohľadne však zbúraj ich výtvory a znič ich posvätné stĺpy.23,24 Ex 20,5; Lv 18,3; Dt 12,30-31 25 Budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu. On ti požehná chlieb i vodu. Vzdialim od teba chorobu.23,25 Ex 15,26; Dt 7,15; Ž 103,3; Iz 33,16; Mt 6,33 26 V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí, ani nebude neplodná, a ja ťa obdarím plným počtom dní. 27 Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmätku všetky národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na útek.23,27 Ex 15,14-16; Joz 2,9-11; 1Sam 14,15; Ž 18,41 28 Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivvijov, Kanaánčanov a Chetitov.23,28 Dt 7,20; Joz 24,12; Múd 12,8 29 Nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver.23,29 Dt 7,22; Sdc 3,1-4 30 Vyženiem ich pred tebou postupne, kým sa nerozmnožíš a neprevezmeš krajinu do dedičného vlastníctva. 31 Vymedzím tvoje územie od Trstinového mora až k moru Filištíncov a od púšte až k Rieke23,31 T. j. Eufrat., lebo vám vydám do rúk obyvateľov tej krajiny a vyženieš ich spred seba.23,31 Gn 15,18; Nm 34,3-15; 2Krn 9,26; Sir 16,9 32 Neuzatváraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi.23,32 Gn 15,18; Ex 34,12.15; Dt 7,2; Joz 9,15 33 Nesmú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.“23,33 Sdc 2,3; Ž 106,36