Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Ochrana majetku

1 Ak zlodeja prichytia pri vlámaní a porania ho tak, že zomrie, ten, kto ho poranil, nepreviní sa preliatím jeho krvi.22,1 Mt 24,43; 1Tes 5,2
2 Ak sa to stane po východe slnka, potom bude niesť vinu za jeho krv a musí dať náhradu. Ak nemá nič, treba ho predať za cenu ukradnutej veci. 3 Ak sa uňho naozaj nájde ukradnutý živý býk alebo osol či ovca, musí to dvojnásobne nahradiť.22,3 Jer 16,18 4 Ak niekto nechá spásť pole alebo vinicu tak, že dobytok pustí na cudzie pole, dá náhradu z toho najlepšieho, čo má na svojom poli, a z najlepšieho, čo má vo svojej vinici. 5 Keď vypukne oheň a zachváti tŕnie a spáli obilie v stohoch alebo ešte na koreni, pôvodca požiaru škodu plne nahradí.22,5 Sdc 15,4-5; 2Sam 14,30-31 6 Ak niekto zverí svojmu blížnemu do úschovy striebro alebo iné predmety a tie mu z domu ukradnú, potom pristihnutý zlodej dá dvojnásobnú náhradu. 7 Ak zlodeja nepristihnú, majiteľ domu bude predvolaný a pred Bohom nech dosvedčí, že sám nesiahol po majetku svojho blížneho. 8 V prípade akejkoľvek sprenevery, či ide o býka, osla, ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a o čom niekto povie: ‚To je ono,‘ záležitosť oboch príde pred Boha. Ten, koho Boh označí za vinníka, dá svojmu blížnemu dvojnásobnú náhradu.22,8 1Krľ 8,31; Lk 17,3-4 9 Ak niekto zverí niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek dobytča a to uhynie alebo utrpí úraz, alebo ho odvlečú tak, že to nikto nevidel, 10 medzi oboma rozhodne prísaha pred Hospodinom, že nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa tým upokojí a obvinený nemusí dávať náhradu. 11 Ak mu ho naozaj ukradli, majiteľovi dá náhradu. 12 Ak bolo naozaj roztrhané, nech ho prinesie ako dôkaz. Roztrhané nemusí nahradiť.22,12 Gn 31,39 13 Ak si niekto od svojho blížneho vypožičia zviera a to v neprítomnosti majiteľa utrpí úraz alebo uhynie, musí dať plnú náhradu. 14 Ak sa to stalo v prítomnosti majiteľa, nemusí dať náhradu. Ak ide o nádenníka, škoda sa nahradí z jeho mzdy. 15 Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená, a vyspí sa s ňou, vezme si ju za ženu a dá za ňu plné veno.22,15 Gn 34,2-4; Dt 22,28-29 16 Keby mu ju jej otec nijako nechcel dať, zvodca zaplatí toľko, koľko dostáva panna do vena. 17 Čarodejnicu nenecháš nažive.22,17 Lv 20,6.27; Dt 18,10-11; 1Sam 28,9; Sk 8,9-11 18 Kto by obcoval so zvieraťom, musí zomrieť.22,18 Lv 18,23; 20,15-16; Dt 27,21 19 Kto by obetoval bohom a nie len Hospodinovi, podlieha kliatbe.22,19 Ex 20,3; Dt 13,2-19 20 Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte.22,20 Ex 23,9; Lv 19,33; Dt 10,19 21 Vdovu ani sirotu nebudete utláčať.22,21 Dt 27,19; Ž 94,6-7; Iz 1,17.23; Zach 7,10; Múd 2,10; Sir 4,10; 35,17-19; Jk 1,27 22 Ak ich však budeš utláčať a ony budú volať ku mne, ich nárek určite vypočujem.22,22 Sir 4,6 23 Rozpáli sa môj hnev a pozabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú.22,23 Ž 109,9; Nár 5,3 24 Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj sa k nemu ako úžerník, nežiadaj od neho úroky.22,24 Lv 25,35-37; Dt 23,19-20; Ž 15,5; Sir 29,1; Mt 25,27 25 Ak od svojho blížneho vezmeš do zálohy plášť, do západu slnka mu ho vráť.22,25 Dt 24,10-13 26 Veď tým plášťom si ako jedinou prikrývkou chráni telo. V čom by spal? Ak bude volať ku mne, vypočujem ho, lebo som milosrdný. 27 Bohu nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj.22,27 Ex 22,7-8; Koh 10,20; Sk 23,5 28 Bez otáľania odovzdaj dávku z hojnosti svojho obilia a vylisovanej šťavy. Daj mi svojho prvorodeného syna. 22,28 Ex 23,16.19; Dt 18,4; Prís 3,9-10 29 Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami. Sedem dní bude pri svojej matke, na ôsmy deň ho odovzdáš mne.22,29 Lv 22,27 30 Budete mi svätými ľuďmi. Mäso zvieraťa roztrhaného v poli nejedzte, hoďte ho psom.22,30 Lv 19,2; Dt 14,21; Ez 4,14; 44,31; Mt 7,6; 1Pt 1,15
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk