Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Predpisy o otrokoch

1 Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš:21,1 Lv 18,5
2 Ak kúpiš hebrejského otroka, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepustíš na slobodu bez výkupného.21,2-6 Dt 15,12-18; Sir 7,21; Mt 18,2521,2 Lv 25,39-41; Jer 34,8-17 3 Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, jeho žena odíde s ním. 4 Ak mu však ženu dal pán a tá porodila synov a dcéry, žena a deti patria pánovi a on odíde sám. 5 Keď však otrok výslovne vyhlási: ‚Obľúbil som si svojho pána, svoju manželku a svoje deti, nechcem odísť na slobodu,‘21,5 Iz 26,13; Sir 33,31 6 vtedy ho jeho pán predvedie pred Boha, totiž privedie ho k dverám alebo k verajam, jeho pán mu prepichne ucho šidlom a on mu zostane navždy otrokom.21,6 Dt 15,17; Ž 40,7-9 7 Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, nech neodíde, ako odchádzajú otrokyne.21,7 Ex 21,2 8 Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nemá však právo predať ju cudzincom, lebo s ňou zaobchádzal nečestne. 9 Ak ju vyberie pre svojho syna, musí s ňou zaobchádzať ako so svojou dcérou. 10 Ak by si vzal ešte ďalšiu, nesmie ju ukracovať na strave ani na oblečení, ani na práve manželského spolužitia. 11 Ak jej toto troje odoprie, môže odísť bez toho, aby zaplatila výkupné.

Ochrana ľudského života

12 Kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí tiež zomrieť.21,12 Gn 9,6; Dt 19,11-13
13 Ak to však neurobil zámerne, ale Boh to dopustil, určím ti miesto, kam môže utiecť.21,13 Nm 35,6.11.22; Dt 19,1-9; Joz 20,2-9 14 Toho, kto sa na svojho blížneho tak rozzúri, že ho zákerne zavraždí, odtrhni dokonca aj od môjho oltára21,14 Oltár bol azylovým miestom., musí zomrieť.21,14 1Krľ 2,29-34 15 Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť. 16 Kto niekoho ukradne a potom ho predá, alebo ho uňho nájdu, musí zomrieť.21,16 Gn 40,15; Dt 24,7; 1Tim 1,10 17 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.21,17 Lv 20,9; Dt 27,16; Prís 20,20; 30,11; Sir 3,16; Mt 15,3-6 18 Keď sa muži pohádajú a jeden druhého udrie kameňom alebo päsťou tak, že nezomrie, no ostane pripútaný na lôžko, ale 19 neskôr vstane a môže chodiť povonku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému nahradiť straty a zaplatiť mu liečenie. 20 Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta.21,20 Iz 58,3-4 21 Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom. 22 Ak sa muži medzi sebou pobijú a úder pritom zasiahne tehotnú ženu tak, že potratí, no sama nepríde o život, vinník zaplatí také odškodné, aké bude žiadať jej muž, a odovzdá ho podľa rozhodnutia sudcov. 23 Ak príde o život, dáš život za život,21,23 Lv 24,20; Nm 35,31; Mt 5,38 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,21,24 2Mak 13,8 25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. 26 Ak niekto zasiahne oko svojho otroka alebo svojej otrokyne tak, že ho pripraví o zrak, ako náhradu za oko musí otroka prepustiť na slobodu. 27 Ak svojmu otrokovi alebo otrokyni vyrazí zub, ako náhradu zaň ho prepustí na slobodu. 28 Ak býk pokole muža alebo ženu tak, že zomrú, býka treba ukameňovať a jeho mäso sa nesmie jesť; majiteľ býka bude však bez viny.21,28 Gn 9,5-6; Lv 20,15-16; Nm 35,33 29 No ak býk, ktorý už predtým klal a jeho majiteľ naň nedozrel, hoci ho na to upozornili, a usmrtí muža alebo ženu, býka treba ukameňovať a jeho majiteľ musí zomrieť. 30 Ak sa mu uloží výkupné, za svoj život zaplatí toľko, koľko sa mu určí. 31 Ak pokole syna alebo dcéru, naloží sa s ním podľa toho istého právneho ustanovenia. 32 Ak býk pokole otroka alebo otrokyňu, vyplatí jeho majiteľovi tridsať strieborných šeklov a býka treba ukameňovať. 33 Ak niekto odkryje alebo vykope studňu a neprikryje ju a ak do nej spadne býk alebo osol, 34 majiteľ studne dá vlastníkovi zvieraťa náhradu v striebre a uhynuté zviera bude patriť jemu.21,34 Ex 22,14; Lv 17,15 35 Keď niečí býk pokole susedovho býka tak, že uhynie, živého býka predajú a peniaze i uhynuté zviera si rozdelia. 36 Ak sa však vedelo, že býk predtým klal a jeho majiteľ naňho nedozeral, dá zaňho plnú náhradu, býka za býka, a uhynutý kus bude jeho. 37 Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zviera zabije alebo predá, za býka dá náhradu päť kusov hovädzieho dobytka a za každú ovcu štyri ovce.21,37 Nm 5,7; 2Sam 12,6; Prís 6,31; Lk 19,8
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk