19. kapitola

Príchod k Sinaju

1 Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť.19,1 Ex 6,6; Nm 1,1; 3,14; 33,15; Sir 45,3
2 Keď odišli z Refidimu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany.19,2 Ex 17,1.8 3 Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: „Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela:19,3 Dt 5,5-31; Sk 7,38 4 ‚Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe.19,4 Dt 32,11-12; Iz 63,9 5 Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.19,5 Dt 5,2; Ž 24,1; 25,10; 1Kor 10,26 6 Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.‘ Toto povieš Izraelitom.“19,6 Iz 61,6; 1Kor 3,17; 1Pt 2,5.9; Zj 1,6; 5,10; 20,6 7 Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal.19,7 Ex 4,29-30 8 Všetok ľud spoločne odpovedal: „Splníme všetko, čo povedal Hospodin.“ Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu.19,8 Ex 20,19; 24,3.7; Dt 5,27 9 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy dôverovať.“ Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu.19,9 Ex 34,5; Dt 4,11; Ž 18,12; Sir 45,5; Jn 12,29-30 10 Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy.19,10 Lv 11,44-45; Nm 11,18; Joz 3,5; Jób 1,5; 1Kor 6,11 11 Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.19,11 Iz 63,19; Sir 45,5 12 Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: ‚Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu.‘ Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. 19,12 Ex 19,21; 34,3 13 Nijaká ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukameňovať alebo prebodnúť šípom, či to bude zviera alebo človek, nesmie zostať nažive! Len vtedy, keď zaznie zdĺhavý tón rohu, smú vystúpiť na vrch.“19,13 Heb 12,18-20 14 Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu, posvätil ho a oni si vyprali rúcha.19,14 Gn 35,2 15 Potom povedal ľudu: „Na tretí deň buďte pripravení! Nepribližujte sa k žene!“19,15 1Sam 21,4-5

Božie zjavenie na Sinaji

16 Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blýskať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom.19,16 Ž 68,9; Sir 17,13; 1Tes 4,16
17 Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a zostal stáť na úpätí vrchu.19,17 Dt 4,11; 5,5; Heb 4,16 18 Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako z taviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval.19,18 Ex 20,18; 2Pt 3,10 19 Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal.19,19 Sir 45,5; Sk 7,38; Heb 12,21 20 Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil.19,20 Ex 34,2; Dt 9,9 21 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo.19,21 Sdc 6,22; 1Sam 6,19 22 Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvätiť, aby ich Hospodin nezahubil.“ 23 Mojžiš povedal Hospodinovi: „Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal: ‚Vyznač medzu okolo vrchu a posväť ho!‘“19,23 Joz 3,4-5 24 Hospodin mu odpovedal: „Teraz zostúp, potom vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi, aby ich nenapadol.“ 19,24 Ex 24,1.9; Ga 3,19-22 25 Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to. 19,25 Ex 19,24