18. kapitola

Jitrova návšteva

1 Midjánsky kňaz a Mojžišov tesť Jitro sa dopočul, čo všetko urobil Boh Mojžišovi a Izraelovi, jeho ľudu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta.18,1 Ex 2,16; 3,1; Ž 106,8
2 Mojžišov tesť Jitro vzal Mojžišovu ženu Cipporu, ktorú Mojžiš poslal späť,18,2 Ex 2,21; 4,20.25-26 3 a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš povedal: „Som hosťom v cudzej krajine.“18,3 Ex 2,22; Heb 11,13 4 Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: „Boh môjho otca je moja pomoc, zachránil ma pred faraónovým mečom.“18,4 1Krn 23,15; Heb 13,6 5 Mojžišov tesť Jitro prišiel k nemu s jeho obidvoma synmi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vrchu.18,5 1Krľ 19,8 6 Odkázal Mojžišovi: „Ja, tvoj tesť Jitro, prichádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej synmi.“ 7 Mojžiš vyšiel v ústrety svojmu tesťovi, poklonil sa mu a pobozkal ho. Vzájomne si zaželali pokoj a vošli do stanu.18,7 Gn 29,13; Ex 4,27 8 Potom Mojžiš vyrozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, ako aj o všetkých strastiach, s ktorými sa stretli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil.18,8 Ex 15,22-24; Ž 105,1-2 9 Jitro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Hospodin urobil pre Izrael, keď ho vyslobodil z područia Egypťanov. 10 Jitro povedal: „Nech je zvelebený Hospodin, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna, že vyslobodil ľud z područia Egypta.18,10 Lk 1,68 11 Teraz som poznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. Stalo sa to, lebo sa povyšovali nad vás.“ 18,11 Ex 9,16; Neh 9,10.16; Ž 40,6; Jer 50,29; Lk 1,51 12 Potom Mojžišov tesť Jitro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všetci starší Izraela prišli, aby sa zúčastnili spolu s Mojžišom na obetnej hostine pred Bohom.18,12 Gn 31,54; Dt 12,7; Jób 1,5

Mojžiš ustanovuje sudcov

13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.
14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: „Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť?“ 15 Mojžiš odpovedal tesťovi: „Pretože ľud prichádza ku mne dopytovať sa na Božie rozhodnutie.18,15 Nm 27,5 16 Keď majú nejakú spornú vec, prichádzajú ku mne. Ja rozhodnem a oznámim im Božie ustanovenie a zákony.“18,16 Dt 17,8-12; Jób 31,13 17 Mojžišov tesť povedal: „Nerobíš dobre! 18 Veľmi vyčerpávaš seba i tento ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to nezvládneš.18,18 Nm 11,14-17; Dt 1,9-12 19 Poslúchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom a prednes mu ich záležitosti.18,19 Prís 9,9 20 Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať.18,20 Ez 3,17; Mt 28,20 21 Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov.18,21 Ex 23,2-9; Iz 33,15; 1Mak 3,55; Sk 6,3 22 Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. 23 Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji.“ 24 Keď Mojžiš vypočul svojho tesťa, urobil všetko, čo mu radil.18,24 Prís 1,5 25 Z celého Izraela vybral schopných mužov a ustanovil ich za predstaviteľov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. 26 Tí súdili ľud vždy podľa potreby. Ťažšie veci predkladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch rozhodovali sami.18,26 Dt 17,8 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa a ten sa vrátil do svojej krajiny.18,27 Nm 10,29-30