17. kapitola

Voda zo skaly

1 Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidime, ale ľud nemal pitnú vodu.17,1 Nm 33,12-14
2 Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: „Daj nám vodu, chceme piť!“ Mojžiš im povedal: „Prečo ma obviňujete; prečo pokúšate Hospodina?“17,2 Nm 20,3-5; Dt 6,16; Mt 4,7; Lk 4,12; 1Kor 10,9 3 Ľud, ktorý trpel smädom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: „Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smädom?“ 17,3 Ex 14,11; 15,24; 16,2.7; Nm 14,2.27; 17,6 4 Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: „Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú!“17,4 Nm 14,10 5 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vyjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď!17,5 Ex 7,19-20; Nm 20,8-11 6 Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije.“ Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela.17,6 Dt 8,15; Ž 105,41; Múd 11,4; 1Kor 10,4 7 To miesto nazval Massa a Meriba17,7 Hebr. Pokúšanie a Zvada., lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: „Je medzi nami Hospodin alebo nie?“17,7 Ž 95,8; Heb 3,8-9

Víťazstvo nad Amalékom

8 Potom prišiel Amalék a v Refidime zaútočil na Izraelitov.17,8 Gn 36,12.16; Nm 24,20; Ž 83,8
9 Mojžiš rozkázal Jozuovi: „Vyber mužov a bojuj proti Amalékovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke.“17,9 Nm 13,8.16; Heb 4,8 10 Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalékom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol pahorku. 17,10 Ex 17,12; 24,14; Joz 11,15 11 Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael; len čo ruky spustil, víťazil Amalék.17,11 1Sam 7,8-9; Ž 56,10; 1Tim 2,8 12 Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka.17,12 Heb 12,12 13 Jozua porazil Amaléka a jeho ľud mečom.17,13 Múd 11,13 14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaléka spod nebies.“17,14 Nm 24,20; Dt 25,17-19; 1Sam 15,2-3 15 Mojžiš postavil oltár a nazval ho „Hospodin je moja zástava“.17,15 Ž 20,6; 60,6; Iz 49,22 16 Povedal totiž: „Ruka sa zodvihla proti Hospodinovmu trónu, Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z pokolenia na pokolenie.“17,16 1Sam 15,7; Ž 21,9-12