Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Veľkonočný baránok

1 V Egypte Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal:
2 „Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku.12,2 Ex 13,4; Dt 16,1 3 Celej izraelskej pospolitosti oznámte: ‚Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baránka; jedného baránka pre domácnosť. 4 Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. 5 Baránok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vybrať z jahniat alebo z kozliat.12,5 Lv 22,19-24 6 Budete ho opatrovať do štrnásteho dňa tohto mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. 12,6 Lv 23,5; Nm 9,3.5 7 Vezmú z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť.12,7 Ex 12,13.22 8 V tú istú noc budú jesť mäso upečené na ohni; budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami.12,8 Ex 34,25; Nm 9,11-12 9 Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami.12,9 Dt 16,7 10 Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni.12,10 Ex 16,9; Nm 9,12 11 Budete to jesť takto: budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinova Pascha12,11 Hebr. Pesach = prechod..12,11 Dt 16,2-6; Iz 48,20; 1Pt 1,13 12 V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené, od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin.12,12 Nm 33,4; Ž 135,5; 136,10; Heb 11,28 13 Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt.12,13 Ex 8,18-19; 12,23 14 Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od prvého do siedmeho dňa jedol niečo kvasené, bude odstránený z Izraela.12,15 Ex 13,6-7; 23,15; 34,18; Nm 9,13 16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie, aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla.12,16 Lv 23,2-3 17 Takto budete zachovávať ustanovenie o nekvasených chleboch, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Tento deň budete zachovávať z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 18 Nekvasené chleby budete jesť od večera štrnásteho dňa prvého mesiaca až do večera dvadsiateho prvého dňa toho istého mesiaca.12,18 Lv 23,5-6; Nm 28,16-25 19 Sedem dní sa nesmie vo vašich domoch nájsť nič kvasené. Každý, kto by jedol niečo kvasené, bude odstránený z izraelskej pospolitosti, Izraelita práve tak ako cudzinec. 20 Nebudete jesť nič kvasené. Vo všetkých svojich príbytkoch budete jesť len nekvasené chleby.‘“12,20 Ex 13,6; Dt 16,3 21 Mojžiš zavolal všetkých starších Izraela a povedal im: „Choďte, obstarajte si zviera zo stáda podľa svojich rodov a zarežte ho ako veľkonočného baránka. 22 Potom vezmite zväzok yzopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. 12,22 Ex 12,13; Ž 51,9 23 Hospodin bude totiž prechádzať a biť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať.12,23 Múd 18,25 24 Toto zachovávajte ako večné ustanovenie pre vás a pre vaše deti.12,24 Gn 17,8-10 25 Keď prídete do krajiny, ktorú vám podľa svojho sľubu dá Hospodin, zachovávajte tento obrad. 26 Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad,12,26 Ex 13,8.14-15; Dt 32,7; Ž 78,6 27 poviete im: ‚Je to obeta Paschy na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil.‘“ Ľud padol na kolená a klaňal sa. 28 Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. 29 Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka.12,29 Ex 4,23; 11,5; Ž 78,51; 105,36; Múd 12,24; 18,6-19; Heb 11,28 30 V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, lebo v Egypte nastal veľký nárek; nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy.12,30 Ex 11,6 31 Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: „Vstaňte! Odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti! Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti! 32 Vezmite si svoje ovce a dobytok, ako ste žiadali, a choďte! Vyproste požehnanie aj pre mňa!“12,32 Gn 27,34; Ex 10,26; Ezd 6,10 33 Aj Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili: „Všetci pomrieme.“12,33 Ex 6,1; 1Sam 6,6 34 Ľud si vzal ešte nevykvasené cesto, korytá zabalil do plášťov a niesol ich na pleciach.12,34 Ex 12,39 35 Na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné i zlaté predmety a plášte.12,35 Ex 11,2-3; Ž 105,37; Múd 10,17 36 Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. Tak olúpili Egypťanov.12,36 Ex 3,21-22; Sk 2,47 37 Potom sa Izraeliti pohli z Raamsésa do Sukkótu. Bolo ich asi šesťstotisíc peších mužov, okrem detí.12,37 Ex 38,26; Nm 33,3-5; Sir 16,10 38 Išlo s nimi mnoho iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka.12,38 Ex 17,3; Nm 11,4 39 Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, upiekli nekvasené chleby, lebo cesto nemohlo vykvasiť. Z Egypta ich totiž vyhnali a nemohli sa dlho zdržiavať ani si pripraviť jedlo na cestu. 40 Izraeliti bývali v Egypte štyristotridsať rokov.12,40 Gn 15,13.16; Ga 3,16 41 Po štyristotridsiatich rokoch presne na deň vyšli všetky Hospodinove zástupy z Egypta. 42 Bola to noc bdenia na počesť Hospodina, keď ich vyviedol z Egypta. Táto noc bude nocou bdenia na počesť Hospodina pre všetkých Izraelitov z pokolenia na pokolenie.12,42 Dt 16,1-6; Iz 30,29 43 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: „Toto je ustanovenie o Pasche. Nijaký cudzinec nesmie z nej jesť. 44 Jesť však z nej môže každý otrok, kúpený za peniaze, ak bude obrezaný.12,44 Gn 17,12-13.23 45 Prisťahovalec ani nádenník nesmú z nej jesť.12,45 Lv 22,10; Ef 2,12 46 Musí sa zjesť v tom istom dome. Z mäsa sa nič nesmie vyniesť z domu. Nijakú kosť z nej nepolámete.12,46 Nm 9,12; Ž 34,21; Jn 19,33-36 47 Tak to bude robiť celá izraelská pospolitosť.12,47 Nm 9,13 48 Keď však bude u teba nejaký cudzinec a chcel by sláviť Paschu na počesť Hospodina, najprv nech sa dá so všetkými príslušníkmi mužského rodu obrezať a potom ju môže sláviť a bude ako domorodec. Nijaký neobrezaný nesmie z nej jesť.12,48 Nm 9,14; 15,15-16 49 Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorí sa budú zdržiavať medzi vami.“12,49 Lv 19,34; 24,22; Ga 3,28; Kol 3,11 50 Všetci Izraeliti urobili tak, ako to Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak to urobili.12,50 Dt 4,1-2; Jn 2,5; 15,14 51 V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta.