Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Ohlásenie poslednej pohromy

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Potom vás prepustí; ba nielen prepustí, ale priam vás vyženie.11,1 Ex 3,20
2 Povedz teda ľudu, aby si každý muž vyžiadal od svojho priateľa a každá žena od svojej susedky strieborné a zlaté predmety.“11,2 Ex 3,21-22; 12,35-36 3 Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriadne vážili faraónovi služobníci i jeho ľud.11,3 Ž 106,46 4 Potom Mojžiš povedal: „Hospodin hovorí: ‚O polnoci prejdem Egyptom. 5 V Egypte zomrú všetci prvorodení, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý má zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne, ktorá je pri žarnove, ako aj všetko prvorodené z dobytka.11,5 Ex 4,23; 12,12.29; Iz 47,2; Mt 24,41 6 Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude.11,6 Am 5,17; Múd 18,10 7 Na nijakého Izraelitu ani len pes nezašteká — ani na človeka, ani na dobytča —, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom.11,7 Ex 8,18; 9,4; Mal 3,18 8 Potom prídu ku mne všetci tvoji služobníci, poklonia sa mi a budú prosiť: Odíď aj so všetkým svojím ľudom, ktorý ťa nasleduje. Potom odídem.‘“ Potom Mojžiš odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný.11,8 Ex 12,31-33 9 Hospodin povedal Mojžišovi: „Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov.“ 10 Mojžiš a Áron všetky tie zázraky pred faraónom urobili, no Hospodin faraónovo srdce zatvrdil, takže Izraelitov zo svojej krajiny neprepustil.11,10 Ex 4,21