6. kapitola

Deti a rodičia

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé.6,1 Kol 3,20
2 Cti svojho otca a svoju matku — to je prvé prikázanie s prisľúbením —,6,2-3 Dt 5,16 3 aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.6,4 Dt 6,7; Ž 78,4; Kol 3,21

Otroci a páni

5 Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením.
6 Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu.6,6-9 Kol 3,21-25; Tít 2,9-10 7 Ochotne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný.6,8 2Kor 5,10 9 A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.6,9 Dt 10,17; Sk 10,34; Kol 4,1

Boj proti zlu

10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
11 Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.6,11 Rim 13,12; 2Kor 10,4 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach.6,12 Jn 14,30; Ef 2,2; 1Pt 5,8-9 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. 14 Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti6,14 Iz 11,5; 59,17; Lk 12,35; 1Pt 1,13 15 a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.6,15 Iz 52,7; Rim 10,15 16 Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. 17 Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.6,17 Heb 4,12 18 V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých,6,18 Lk 18,1; Kol 4,2-3; 1Tes 5,17 19 aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,6,19 Sk 4,29; 2Tes 3,1 20 ktorého vyslancom som v okovách, a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný.6,20 2Kor 5,20

Záverečné pozdravy

21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi.6,21-22 Sk 20,4; Kol 4,7-8; 2Tim 4,12
22 Poslal som ho k vám, aby ste sa o nás dozvedeli a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť nech je so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista nehynúcou láskou6,24 Var. 1. ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v jeho neporušiteľnom živote; 2. ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista vo svojom neporušiteľnom živote..