Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Jednota tela — Cirkvi

1 Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,4,1 Ef 3,1; Kol 1,10; Flm 9
2 so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske.4,2-3 Kol 3,12-15 3 Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania.4,4 Rim 12,5; Ef 2,16.18 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst,4,5 1Kor 8,4.6 6 jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.4,6 Mal 2,10; Rim 11,36; 1Kor 12,6 7 Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru.4,7 Rim 12,3.6; 1Kor 12,11 8 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary.4,8 Ž 68,18-19; Kol 2,15 9 A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?4,9 Jn 3,13 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. 11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov,4,11 1Kor 12,28 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,4,12 1Kor 14,26 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista.4,13 Kol 1,28 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud.4,14 1Kor 14,20 15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava,4,15 Ef 1,22; 5,23; Kol 1,18; 2Pt 3,18 16 z neho rastie celé telo4,16 Telo je obrazom Cirkvi., pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.4,16 Kol 2,19

Starý a nový život

17 Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania,4,17-18 Rim 1,21
18 so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdenosť ich srdca.4,18 Ef 2,12; Kol 1,21; 1Pt 1,14 19 Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu.4,19 Rim 1,24-25; Kol 3,5 20 Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, 21 ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. 22 Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami,4,22 Rim 8,13; Ga 6,8; Kol 3,8-9 23 obnovte sa duchovným zmýšľaním4,23 Rim 12,2 24 a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.4,24 Gn 1,26-27; 2Kor 5,17; Kol 3,10

Pravidlá nového života

25 Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi.4,25 Zach 8,16
26 Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.4,26 Ž 4,5; Jk 1,19-20 27 Nedávajte miesto diablovi. 28 Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym.4,28 Ex 20,15; 1Tes 4,11 29 Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť.4,29 Ef 5,4; Kol 4,6 30 Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.4,30 Iz 63,10; Ef 1,13-14 31 Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou.4,31 Kol 3,8 32 A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.4,32 Mt 6,14-15; 18,22-35