Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Jednota tela — Cirkvi

1 Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,4,1 Ef 3,1; Kol 1,10; Flm 9
2 so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske.4,2-3 Kol 3,12-15 3 Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania.4,4 Rim 12,5; Ef 2,16.18 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst,4,5 1Kor 8,4.6 6 jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.4,6 Mal 2,10; Rim 11,36; 1Kor 12,6 7 Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru.4,7 Rim 12,3.6; 1Kor 12,11 8 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary.4,8 Ž 68,18-19; Kol 2,15 9 A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?4,9 Jn 3,13 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. 11 A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov,4,11 1Kor 12,28 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,4,12 1Kor 14,26 13 až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista.4,13 Kol 1,28 14 Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud.4,14 1Kor 14,20 15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava,4,15 Ef 1,22; 5,23; Kol 1,18; 2Pt 3,18 16 z neho rastie celé telo4,16 Telo je obrazom Cirkvi., pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.4,16 Kol 2,19

Starý a nový život

17 Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania,4,17-18 Rim 1,21
18 so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdenosť ich srdca.4,18 Ef 2,12; Kol 1,21; 1Pt 1,14 19 Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu.4,19 Rim 1,24-25; Kol 3,5 20 Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, 21 ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. 22 Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami,4,22 Rim 8,13; Ga 6,8; Kol 3,8-9 23 obnovte sa duchovným zmýšľaním4,23 Rim 12,2 24 a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.4,24 Gn 1,26-27; 2Kor 5,17; Kol 3,10

Pravidlá nového života

25 Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi.4,25 Zach 8,16
26 Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.4,26 Ž 4,5; Jk 1,19-20 27 Nedávajte miesto diablovi. 28 Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym.4,28 Ex 20,15; 1Tes 4,11 29 Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť.4,29 Ef 5,4; Kol 4,6 30 Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.4,30 Iz 63,10; Ef 1,13-14 31 Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou.4,31 Kol 3,8 32 A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.4,32 Mt 6,14-15; 18,22-35