2. kapitola

Zo smrti do života

1 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch,2,1 Ef 2,5; Kol 2,13
2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.2,2 Jn 12,31; Ef 6,12; Kol 3,7; Tít 3,3 3 Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu2,3 Alt. vzbudzovali sme Boží hnev., tak ako aj ostatní.2,3 Kol 3,7 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, 5 keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —2,5 Ef 2,1; Kol 2,13 6 spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi,2,6 Kol 2,12 7 aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.2,8 Jn 4,10; Ga 2,16 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.2,9 Rim 3,24.28; 2Tim 1,9 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.2,10 Tít 2,14

Jedno v Kristovi

11 Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými,2,11-13 Rim 11,172,11 Rim 2,28-29
12 boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete.2,12 Rim 9,4; Kol 1,20 13 No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv.2,13 Iz 57,19; Sk 26,18; Kol 1,20 14 Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva,2,14-15 1Kor 12,13; Ga 3,28; Kol 2,14 15 keď zbavil platnosti Zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. 16 Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo.2,16 2Kor 5,18; Kol 1,20.22 17 A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki.2,17 Iz 52,7; 57,19; Zach 9,10; Sk 2,39; 10,36 18 Veď skrze neho máme v jednom Duchu obaja prístup k Otcovi.2,18 Rim 5,2; 1Kor 12,13; Ef 3,12 19 A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.2,19 Ef 3,6; Heb 12,22-23 20 Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.2,20 Iz 28,16; Mt 16,18; Zj 21,14 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi;2,21 1Kor 3,16; 2Kor 6,16; Ef 4,15-16 22 v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.2,22 1Kor 3,16; 1Pt 2,5