Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Varovanie pred modlárstvom

1 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Girgašejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov — sedem národov početnejších a mocnejších než si ty,7,1 Gn 15,18-21; Dt 31,3; Sk 13,19
2 a keď ti ich vydá Hospodin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi.7,2 Ex 23,32-33; 34,12-16; Dt 20,16-17 3 Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna.7,3 Ex 34,16 4 To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Potom by vzplanul Hospodinov hnev proti vám a rýchlo by vás vyničil.7,4 Dt 6,15 5 Preto s nimi zaobchádzajte takto: Ich oltáre porúcajte, ich posvätné stĺpy rozmláťte a posvätné koly postínajte, ich vyrezávané sochy spáľte!7,5 Ex 23,24; Dt 12,2-3 6 Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme.7,6 Ex 19,5-6; Lv 27,30; 1Pt 2,9 7 Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy; veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej.7,7 Dt 10,15.22 8 Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom.7,8 Gn 22,16-18; Oz 11,1 9 Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.7,9 Ex 20,6; 34,6-7; Neh 1,5; 1Kor 1,9 10 Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí.7,10 Neh 1,2 11 Preto zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať.7,11 Dt 5,32; Jn 14,15

Požehnania za poslušnosť

12 Ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, Hospodin, tvoj Boh, bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom.7,12 Ex 23,22-23; Lk 1,72-73
13 Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvojho dobytka, prírastky tvojho stáda v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom.7,13 Dt 28,3-5; Oz 2,23-25 14 Budeš požehnaný nad všetky národy. Nebude medzi vami neplodný muž ani neplodná žena a nebudete mať ani neplodné dobytča.7,14 Ex 23,26; Dt 33,29 15 Hospodin odvráti od teba každú chorobu a nedopustí na teba nijakú z tých chorôb, ktoré si poznal v Egypte, no dopustí ich na všetkých, čo ťa nenávidia.7,15 Ex 15,26; 23,25; Lv 26,3-4 16 Pohltíš všetky národy, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh. Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje ani nebudeš slúžiť ich bohom, to by bolo pre teba osídlo.7,16 Ex 23,33; 34,12-16; Joz 23,13

Boj proti modlám

17 Možno si pomyslíš: ‚Tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať?‘7,17 Nm 13,31-32
18 Neboj sa ich! Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu,7,18 Dt 1,29; Iz 41,10-14 19 na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obávaš.7,19 Dt 4,34; 29,1-3 20 Aj sršne pošle Hospodin, tvoj Boh na nich, kým nevyhynú tí, čo zostali a ukryli sa pred tebou.7,20 Ex 23,28-30; Joz 24,12; Múd 12,8 21 Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný.7,21 Nm 9,20; 1Kor 14,25 22 Hospodin, tvoj Boh, postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Nebudeš ich môcť rýchlo vyničiť, lebo by sa rozmnožila proti tebe divá zver.7,22 Ex 23,29-30 23 No Hospodin, tvoj Boh, ti tie národy vydá a uvedie ich do veľkého zmätku, kým nebudú vyničené.7,23 Dt 2,15; 9,3 24 Ich kráľov ti vydá do rúk a vymažeš ich mená pod nebom. Nikto sa nepostaví proti tebe, kým ich nevyničíš.7,24 Joz 10,23-25; Ž 9,6 25 Vyrezávané sošky ich bôžikov spáľte. Nezatúžiš po striebre ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to nestalo osídlom, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, tvojím Bohom.7,25 Sdc 8,24-27; 2Mak 12,40 26 Nedonesieš tieto ohavnosti do svojho domu, aby si neupadol do kliatby ako ony. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliate.7,26 Joz 7,1.11-26