Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Úcta a láska k Bohu

1 Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Hospodin, váš Boh, prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť,6,1 Dt 10,12-13; Jk 1,22
2 aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, a zachovával všetky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam — ty, tvoj syn i vnuk —, po všetky dni svojho života, aby si dlho žil.6,2 Dt 4,40; Prís 3,1-2 3 Počúvaj teda, Izrael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti to sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov.6,3 Dt 5,33; Lk 11,28 4 Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný!6,4 Dt 4,35-36; 5,6; Dan 14,25; gEst 4,17; Mk 12,29-32; 1Kor 8,4-6 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.6,5 Dt 10,12; Sir 6,26; Mt 22,37 6 Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci.6,6 Prís 3,5; 7,3; 2Kor 3,3 7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať.6,7 Gn 18,19; Ž 78,4-6 8 Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami.6,8 Ex 13,9.16; Dt 11,18 9 Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.6,9 Dt 11,20; Iz 30,8 10 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ju dá a s ňou i veľké a dobré mestá, ktoré si nestaval,6,10 Gn 13,15-17 11 domy plné všetkého dobrého, ktoré si nenaplnil, vykopané cisterny, ktoré si nevykopal, vinice a olivové sady, ktoré si nevysádzal, a keď budeš z toho jesť a nasýtiš sa,6,11 Dt 7,12-17; 8,10 12 dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.6,12 Dt 4,9; 5,6; Sdc 6,8 13 Hospodina, svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj!6,13 Dt 5,29; 10,12.20; Mt 4,10; Lk 4,8 14 Nenasleduj bohov spomedzi božstiev iných národov z vášho okolia, lebo Hospodin, tvoj Boh, je žiarlivý Boh uprostred teba.6,14 Dt 8,19; Jer 25,6 15 Nech Hospodin, tvoj Boh, nevzplanie proti tebe hnevom a nevyhubí ťa z povrchu zeme.6,15 Ex 20,5; Dt 5,9; 7,4; 1Kor 10,22 16 Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse!6,16 Ex 17,2.7; Mt 4,7; Heb 3,8-9 17 Starostlivo zachovávajte príkazy Hospodina, svojho Boha, dbajte na jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti prikázal.6,17 Dt 11,22; Ž 119,4; Heb 6,11 18 Rob len to, čo je správne a dobré pred Hospodinom, aby sa ti dobre vodilo, keď pôjdeš obsadiť tú dobrú krajinu, o ktorej Hospodin tvojim otcom prisahal,6,18 Dt 8,11; Jn 8,29 19 že všetkých tvojich nepriateľov pred tebou vyženie, ako to Hospodin sľúbil.6,19 Ex 23,28-30; Joz 23,5; Sdc 2,1-3

Vyučovanie v rodine

20 Keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta: ‚Čo sú to tie svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh?‘,6,20 Ex 13,14; Joz 4,6-7
21 povedz mu: ‚Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou.6,21 Ž 19,12; 44,2; Oz 14,10 22 Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu.6,22 Ž 135,9 23 Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil našim otcom, a ktorú nám aj dal.6,23 Dt 1,8.25.35 24 Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina, svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes.6,24 Dt 10,13; Jób 35,7 25 Ak budeme starostlivo zachovávať všetky tieto príkazy pred Hospodinom, svojím Bohom, ako nám prikázal, bude sa nám to počítať za spravodlivosť.‘6,25 Gn 15,6; Ž 106,30-31; Rim 2,13; 10,3.5