Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Vernosť zákonu

1 Teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím zachovávať, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov.4,1 Ex 19,7; Lv 18,5; Bar 3,9
2 K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám!4,2 Dt 13,1; Joz 1,7; Prís 30,6; Zj 22,18-19 3 Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal-Peóra, ako každého, kto chodil za Baal-Peórom, Hospodin, tvoj Boh, vyhubil spomedzi vás.4,3 Nm 25,1-9; Ž 106,28-29 4 Vy však, ktorí sa pridŕžate Hospodina, svojho Boha, ste dodnes všetci nažive.4,4 Dt 10,20; Ž 63,9 5 Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy, ako mi prikázal Hospodin, môj Boh, aby ste ich zachovávali aj v krajine, ktorú prichádzate obsadiť.4,5 Prís 22,19-20; Sir 45,5 6 Zachovávajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré, keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia: ‚Tento veľký národ je naozaj múdry a rozumný.‘4,6 Iz 2,3; Mal 3,12; Sir 1,14-16 7 Je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme?4,7 2Sam 7,23; Ž 147,20 8 Má nejaký veľký národ také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy, ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? 4,8 Ž 119,86.96

Varovanie pred modlami

9 Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlastné oči videl a aby to nevymizlo z tvojho srdca, kým žiješ! Pouč o tom svojich synov a vnukov!4,9 Ž 103,2; Sir 32,10; Heb 2,3
10 Pamätaj na deň, keď si na Horebe stál pred Hospodinom, svojím Bohom, keď mi Hospodin povedal: ‚Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slová, a tak sa naučil báť sa ma po celý svoj pozemský život a učil podobne aj svojich synov.‘4,10 Ex 19,16; Dt 6,7; Heb 12,25 11 Keď ste sa vtedy priblížili a stáli ste na úpätí vrchu, zatiaľ čo za tmy oblakov a mrákav vrch blčal v ohni až po samé nebo,4,11 Ex 19,18 12 zo stredu ohňa hovoril s vami Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas.4,12 Dt 5,4.22; Jn 12,28-30 13 Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal zachovávať, desať výrokov, a napísal ich na dve kamenné tabule.4,13 Ex 31,18; 2Kor 3,7 14 Mne vtedy Hospodin prikázal, aby som vás naučil ustanovenia a právne predpisy, aby ste ich plnili v krajine, ktorú pôjdete obsadiť.4,14 Ž 105,44-45 15 Keďže ste v ten deň, keď vás Hospodin na Horebe oslovil zo stredu ohňa, nevideli nijakú podobu, veľmi si dávajte pozor, 16 aby ste sa nezvrhli a neurobili si nijakú podobu modly ani podobu muža či ženy,4,16 Ex 20,4-5; Ž 106,19-20 17 ani podobu nijakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu okrídleného vtáka, ktorý lieta pod nebom,4,17 Rim 1,22-24 18 ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. 19 Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž veciam, ktoré Hospodin, tvoj Boh, dal všetkým národom pod celým nebom.4,19 Dt 17,3; Jób 31,26-27; Múd 13,2 20 Vás však Hospodin vzal a vyviedol z taviacej pece, z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes.4,20 1Krľ 8,51; Iz 63,17-18; Jer 11,4 21 Pre vás sa Hospodin rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva.4,21 Nm 20,12; Dt 3,26 22 Ja však zomriem v tejto krajine, neprekročím Jordán, ale vy prejdete a obsadíte tú dobrú krajinu.4,22 Dt 3,25.27; 34,4 23 Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina, vášho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili nijakú podobu modly, čo ti zakázal Hospodin, tvoj Boh,4,23 Mt 24,4 24 lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, žiarlivý Boh.4,24 Ex 24,17; Dt 9,3; Iz 10,17; Sir 16,12; Heb 12,29

Trest a milosť

25 Keď budete plodiť synov a vnukov a budete v tej krajine dlho bývať, keď sa zvrhnete a urobíte si akúkoľvek podobu modly a dopustíte sa toho, čo je zlé v očiach Hospodina, vášho Boha, čím ho nahneváte, 4,25 Lv 26,1; Dt 4,16
26 volám dnes proti vám za svedkov nebo i zem, že v krajine, ktorú máte obsadiť, keď prejdete cez Jordán, určite čoskoro vyhyniete, nezostanete v nej dlho, lebo budete celkom vyhubení.4,26 Dt 30,18-19; 31,28; 32,1 27 Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie.4,27 Dt 28,62-64; Bar 2,13 28 Tam budete slúžiť bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú.4,28 Ž 115,4-7; Sir 30,19; Bar 6,50 29 Z toho miesta budeš hľadať Hospodina, svojho Boha, a ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho.4,29 Ž 27,8; Jer 29,12-14; Múd 1,1 30 Keď budeš v súžení a neskôr ťa to všetko postihne, vrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš jeho hlas.4,30 Lv 26,41; Dt 30,2; Joel 2,12 31 Hospodin, tvoj Boh, je totiž milosrdný Boh, neopustí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou potvrdil.4,31 Dt 31,6.8; Joz 1,5; Iz 42,16; Heb 13,5

Vyvolenie Izraela

32 Skúmaj minulosť spred dávnych čias, odvtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, od jedného konca nebies až po druhý, či sa niekedy niečo také veľké stalo alebo či bolo o niečom takom počuť?4,32 Dt 32,7; Jób 8,8
33 Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa prehovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty, a potom ostal nažive?!4,33 Ex 20,19 34 Pokúsil sa už nejaký boh prísť a vyviesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, zázrakmi a bojom, mocnou rukou a vystretým ramenom, veľkými, hroznými skutkami, ako to všetko urobil s vami v Egypte Hospodin, váš Boh, pred vašimi očami?!4,34 Dt 7,19; 26,8; 29,2; Jer 32,20 35 Smel si to vidieť, aby si poznal, že Hospodin je Boh a okrem neho iného niet.4,35 Dt 32,39; 1Sam 2,2; Mk 12,32 36 Z neba si smel počuť jeho hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slová si počul zo stredu ohňa.4,36 Ex 19,9.19; 20,18-22 37 Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si po nich aj ich potomstvo. Šiel s tebou a svojou prítomnosťou a veľkou mocou ťa vyviedol z Egypta,4,37 Ex 13,16; Dt 7,7-9 38 aby ňou pred tebou vyhnal väčšie a mocnejšie národy, ako si ty, a doviedol ťa do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je to dnes.4,38 Dt 9,1-5 39 Dnes si uvedom, a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet.4,39 Dt 32,29 40 Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa dobre vodilo tebe i tvojmu potomstvu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti navždy dáva Hospodin, tvoj Boh.“4,40 Lv 22,31; Dt 5,33; Jn 14,15

Útočiskové mestá

41 Vtedy Mojžiš oddelil tri mestá za Jordánom na východe,4,41 Nm 35,6.14-15; Dt 19,2
42 aby ta mohol ujsť ten, kto svojho blížneho neúmyselne zabil a predtým ho nemal v nenávisti. Útekom do niektorého z týchto miest zostane nažive.4,42 Dt 19,1-10 43 Pre Rúbenovcov to bude Becer na náhornej stepnej rovine, pre Gádovcov Ramót v Gileáde a pre Menaššeovcov Golán v Bášane.4,43 Joz 20,8; 1Mak 5,26 44 Toto je zákon, ktorý predložil Mojžiš Izraelitom.4,44 Dt 1,5 45 Toto sú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré Mojžiš oznámil Izraelitom pri ich odchode z Egypta4,45 Ž 119,2 46 za Jordánom v údolí naproti Bét-Peóru, v krajine amorejského kráľa Sichóna, ktorý býval v Chešbóne a ktorého Mojžiš a Izraeliti porazili pri odchode z Egypta.4,46 Nm 21,21-32 47 Obsadili jeho krajinu i krajinu bášanského kráľa Óga, dvoch amorejských kráľov na východe za Jordánom,4,47 Nm 21,33-35 48 od Aroéru, ktorý je na brehu potoka Arnón až po vrch Sirjon, teda Chermón,4,48 Dt 3,9; Ž 133,3 49 a celú Arabu na východ za Jordánom až po More Araby pod svahmi Pisgy.4,49 Dt 3,17; 34,1
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk