Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

Mojžišova smrť

1 Z moábskych stepí vystúpil Mojžiš na vrch Nebó, vrchol Pisgy, naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celú krajinu: Gileád až po Dán,34,1 Nm 21,20; 27,12; Dt 3,27
2 celý kraj Naftaliho i kraj Efrajima a Menaššeho i celý kraj Júdov až po Západné more,34,2 Dt 11,24; Joz 15,12 3 Negev a oblasť údolia Jericha, mesta paliem, až po Coar.34,3 Dt 32,52 4 Hospodin mu povedal: „Toto je krajina, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: ‚Dám ju tvojmu potomstvu!‘ Dovolil som ti ju uvidieť na vlastné oči, do nej však nevojdeš!“34,4 Gn 12,7; 15,18-21; 28,13; Dt 3,27 5 Potom tam, v Moábsku, zomrel Hospodinov služobník Mojžiš, ako povedal Hospodin.34,5 Dt 32,50; Joz 1,1 6 Pochoval ho v údolí naproti Bét-Peóru v Moábsku. Dodnes však nikto nevie o jeho hrobe.34,6 Júd 9 7 Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel. Zrak mu nezoslabol a jeho životná sila ho neopustila.34,7 Gn 27,1; 48,10; Dt 31,2 8 Izraeliti oplakávali Mojžiša na moábskych stepiach tridsať dní, kým sa neskončili dni plaču a smútku za ním.34,8 Nm 20,29; Sk 8,2 9 Jozua, syn Núna, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš naňho položil ruky. Izraeliti ho poslúchali a konali tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.34,9 Nm 27,18-23; Iz 11,2; 1Tim 4,14; 5,22 10 V Izraeli však už nepovstal prorok ako Mojžiš, ktorému by sa dal Hospodin poznať z tváre do tváre.34,10 Nm 12,8; Dt 18,15-18; Múd 11,1; Sir 45,1-5; 1Kor 13,12; Heb 3,5-6 11 Nikto iný sa mu nevyrovnal konaním znamení a zázrakov, ktoré ho poslal Hospodin konať v Egypte pred faraónom a pred všetkými jeho služobníkmi a celou jeho krajinou.34,11 Dt 4,34; 7,19 12 Nikto iný neprejavil takú moc, aby urobil všetky tie veľké a hrozné skutky, ktoré Mojžiš vykonal pred očami celého Izraela.34,12 Ex 4,17; 7,3; Dt 26,8