Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Mojžišovo požehnanie

1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou:33,1 Gn 27,4; 49
2 Povedal: „Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán a prišiel do Meriby pri Kadéši, po jeho pravici bol planúci oheň.33,2 Ex 19,18-20; Sdc 5,4-5; Ž 68,18; Hab 3,3; Heb 12,20 3 Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, privinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov.33,3 Dt 7,7-8; 1Sam 2,9; Oz 11,1; Múd 3,1; 1Jn 4,19 4 Mojžiš nám dal zákon ako vlastníctvo pre zhromaždenie Jákoba.33,4 Sir 24,23; Jn 1,17; 7,19 5 Keď sa zišli poprední ľudu, zhromaždenie kmeňov Izraela, v Ješurúne povstal kráľ.33,5 Ex 15,18; Dt 32,15 6 Nech žije Rúben, nech nevymrie, ale nech je počet jeho mužov malý!“33,6 Gn 49,3-4 7 O Júdovi povedal toto: „Hospodin, vypočuj Júdov hlas a priveď ho k jeho ľudu, aby svojimi rukami bojoval za seba, a pomáhaj mu proti jeho odporcom.“33,7 Gn 49,8; Ž 146,5 8 O Lévim povedal: „Nech tvoje tummím a urím patria tvojmu zbožnému mužovi, ktorého si vyskúšal v Masse, s ktorým si mal spor pri vodách Meriby,33,8 Ex 17,7; 28,30; Ž 81,8 9 ktorý povedal o svojom otcovi a svojej matke: ‚Neberiem ohľad na nich.‘ Svojich bratov nepoznal a o svojich synoch nechcel vedieť, lebo zachovával tvoju reč a dodržiaval tvoju zmluvu.33,9 Ex 32,26-29; Mal 2,5-7; Mt 10,37 10 Jákoba budú poúčať o tvojich právach a Izraelitov o tvojom zákone. Budú klásť pred teba kadidlo a celostnú obetu na tvoj oltár.33,10 Lv 10,11; Oz 4,6; Jn 21,15-16 11 Hospodin, požehnaj jeho silu! Obľúb si dielo jeho rúk! Polám bedrá tým, čo povstávajú proti nemu, aby už nepovstali tí, čo ho nenávidia!“33,11 2Sam 24,23; 1Tes 4,8 12 O Benjamínovi povedal: „To je miláčik Hospodina, nech bezpečne býva pri ňom. On ho bude chrániť po všetky dni. Býva medzi jeho úbočiami.“ 13 O Jozefovi povedal: „Kiež Hospodin požehná jeho kraj hojnou rosou z neba i z priepastnej hlbiny, čo je dolu,33,13 Gn 27,28; 49,25 14 vzácnymi úrodami z darov slnka, bohatými plodmi ročných období,33,14 Sk 14,17 15 skvelými darmi pradávnych vrchov a vzácnosťami odvekých pahorkov,33,15 Hab 3,6; Jk 5,7 16 vzácnosťami krajiny a všetkým, čo je na nej, aj priazňou toho, ktorý býva v kre. To nech zostúpi na Jozefovu hlavu a na temeno zasvätenca medzi bratmi!33,16 Gn 49,26; Ex 3,2-4; Sk 7,30-35 17 Je nádherný ako prvorodený býk, rohy má ako divý byvol, ktorými kole všetky národy až do končín zeme. Také nech sú desaťtisíce Efrajima, také nech sú tisíce Menaššeho!“33,17 Gn 46,20; Nm 23,22; Ž 92,11 18 O Zebulúnovi povedal: „Raduj sa, Zebulún, na svojej výprave, raduj sa Jissachár, vo svojich stanoch!33,18 Gn 49,13-15 19 Ľudí zvolajú na vrch, kde budú správne prinášať obety. Bohatstvo budú čerpať z mora a poklady ukryté v piesku.“33,19 Ž 4,6; Iz 2,3 20 O Gádovi povedal: „Požehnaný, kto Gádovi rozširuje územie! Gád odpočíva ako levica, trhá rameno i temeno.33,20 1Krn 12,9 21 Ako prvý si vyhliadol územie tam, kde bol podiel vodcu! Prišiel s náčelníkmi ľudu a vykonal pre Izrael, čo je pred Hospodinom spravodlivé a správne.“33,21 Nm 32,33 22 O Dánovi povedal: „Dán je mladé levíča, ktoré vyskočí z Bášanu.“33,22 1Krn 12,36 23 O Naftalim povedal: „Naftali sa nasýti priazne, je plný Hospodinovho požehnania. Ovládne more i južný kraj.“33,23 Jer 31,14 24 O Ašérovi povedal: „Nad ostatných synov nech je požehnaný Ašér, nech je najobľúbenejší medzi bratmi! Nech si v oleji máča nohu.33,24 Gn 49,20; Jób 29,6; Rim 14,18 25 Nech sú jeho závory zo železa a bronzu! Nech tvoja sila trvá, kým žiješ!33,25 Dt 8,9; Lk 15,22 26 Nieto takého, ako je Boh Ješurúnov, po nebesiach sa náhli, aby ti pomohol, na oblakoch sa nesie vo svojej velebe.33,26 Ex 15,11; Dt 32,15; Ž 18,11; 86,8 27 Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal: ‚Znič ho!‘33,27 Gn 49,24; Dt 9,3-5; Ž 90,1-2 28 Izrael býva bezpečne, Jákobov prameň je výnimočný v krajine obilia a muštu. Z jeho nebies padá rosa.33,28 Gn 27,28; Nm 23,9; Dt 8,7-8; Ž 68,27 29 Blahoslavený si, Izrael, kto sa ti vyrovná?! Ľud, ktorý zachránil Hospodin; on je tvoj ochranný štít, tvoj slávny meč. Tvoji nepriatelia sa ti budú koriť, ty však pošliapeš ich šije.“33,29 Dt 32,13; 2Sam 7,23; Ž 33,12; 115,9-11; 144,15