Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Mojžišovo požehnanie

1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelitov pred svojou smrťou:33,1 Gn 27,4; 49
2 Povedal: „Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Parán a prišiel do Meriby pri Kadéši, po jeho pravici bol planúci oheň.33,2 Ex 19,18-20; Sdc 5,4-5; Ž 68,18; Hab 3,3; Heb 12,20 3 Ty, ktorý miluješ svoj ľud, všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, privinuli sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov.33,3 Dt 7,7-8; 1Sam 2,9; Oz 11,1; Múd 3,1; 1Jn 4,19 4 Mojžiš nám dal zákon ako vlastníctvo pre zhromaždenie Jákoba.33,4 Sir 24,23; Jn 1,17; 7,19 5 Keď sa zišli poprední ľudu, zhromaždenie kmeňov Izraela, v Ješurúne povstal kráľ.33,5 Ex 15,18; Dt 32,15 6 Nech žije Rúben, nech nevymrie, ale nech je počet jeho mužov malý!“33,6 Gn 49,3-4 7 O Júdovi povedal toto: „Hospodin, vypočuj Júdov hlas a priveď ho k jeho ľudu, aby svojimi rukami bojoval za seba, a pomáhaj mu proti jeho odporcom.“33,7 Gn 49,8; Ž 146,5 8 O Lévim povedal: „Nech tvoje tummím a urím patria tvojmu zbožnému mužovi, ktorého si vyskúšal v Masse, s ktorým si mal spor pri vodách Meriby,33,8 Ex 17,7; 28,30; Ž 81,8 9 ktorý povedal o svojom otcovi a svojej matke: ‚Neberiem ohľad na nich.‘ Svojich bratov nepoznal a o svojich synoch nechcel vedieť, lebo zachovával tvoju reč a dodržiaval tvoju zmluvu.33,9 Ex 32,26-29; Mal 2,5-7; Mt 10,37 10 Jákoba budú poúčať o tvojich právach a Izraelitov o tvojom zákone. Budú klásť pred teba kadidlo a celostnú obetu na tvoj oltár.33,10 Lv 10,11; Oz 4,6; Jn 21,15-16 11 Hospodin, požehnaj jeho silu! Obľúb si dielo jeho rúk! Polám bedrá tým, čo povstávajú proti nemu, aby už nepovstali tí, čo ho nenávidia!“33,11 2Sam 24,23; 1Tes 4,8 12 O Benjamínovi povedal: „To je miláčik Hospodina, nech bezpečne býva pri ňom. On ho bude chrániť po všetky dni. Býva medzi jeho úbočiami.“ 13 O Jozefovi povedal: „Kiež Hospodin požehná jeho kraj hojnou rosou z neba i z priepastnej hlbiny, čo je dolu,33,13 Gn 27,28; 49,25 14 vzácnymi úrodami z darov slnka, bohatými plodmi ročných období,33,14 Sk 14,17 15 skvelými darmi pradávnych vrchov a vzácnosťami odvekých pahorkov,33,15 Hab 3,6; Jk 5,7 16 vzácnosťami krajiny a všetkým, čo je na nej, aj priazňou toho, ktorý býva v kre. To nech zostúpi na Jozefovu hlavu a na temeno zasvätenca medzi bratmi!33,16 Gn 49,26; Ex 3,2-4; Sk 7,30-35 17 Je nádherný ako prvorodený býk, rohy má ako divý byvol, ktorými kole všetky národy až do končín zeme. Také nech sú desaťtisíce Efrajima, také nech sú tisíce Menaššeho!“33,17 Gn 46,20; Nm 23,22; Ž 92,11 18 O Zebulúnovi povedal: „Raduj sa, Zebulún, na svojej výprave, raduj sa Jissachár, vo svojich stanoch!33,18 Gn 49,13-15 19 Ľudí zvolajú na vrch, kde budú správne prinášať obety. Bohatstvo budú čerpať z mora a poklady ukryté v piesku.“33,19 Ž 4,6; Iz 2,3 20 O Gádovi povedal: „Požehnaný, kto Gádovi rozširuje územie! Gád odpočíva ako levica, trhá rameno i temeno.33,20 1Krn 12,9 21 Ako prvý si vyhliadol územie tam, kde bol podiel vodcu! Prišiel s náčelníkmi ľudu a vykonal pre Izrael, čo je pred Hospodinom spravodlivé a správne.“33,21 Nm 32,33 22 O Dánovi povedal: „Dán je mladé levíča, ktoré vyskočí z Bášanu.“33,22 1Krn 12,36 23 O Naftalim povedal: „Naftali sa nasýti priazne, je plný Hospodinovho požehnania. Ovládne more i južný kraj.“33,23 Jer 31,14 24 O Ašérovi povedal: „Nad ostatných synov nech je požehnaný Ašér, nech je najobľúbenejší medzi bratmi! Nech si v oleji máča nohu.33,24 Gn 49,20; Jób 29,6; Rim 14,18 25 Nech sú jeho závory zo železa a bronzu! Nech tvoja sila trvá, kým žiješ!33,25 Dt 8,9; Lk 15,22 26 Nieto takého, ako je Boh Ješurúnov, po nebesiach sa náhli, aby ti pomohol, na oblakoch sa nesie vo svojej velebe.33,26 Ex 15,11; Dt 32,15; Ž 18,11; 86,8 27 Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal: ‚Znič ho!‘33,27 Gn 49,24; Dt 9,3-5; Ž 90,1-2 28 Izrael býva bezpečne, Jákobov prameň je výnimočný v krajine obilia a muštu. Z jeho nebies padá rosa.33,28 Gn 27,28; Nm 23,9; Dt 8,7-8; Ž 68,27 29 Blahoslavený si, Izrael, kto sa ti vyrovná?! Ľud, ktorý zachránil Hospodin; on je tvoj ochranný štít, tvoj slávny meč. Tvoji nepriatelia sa ti budú koriť, ty však pošliapeš ich šije.“33,29 Dt 32,13; 2Sam 7,23; Ž 33,12; 115,9-11; 144,15