Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Mojžišova pieseň

1 „Počúvajte, nebesia, budem rozprávať, počúvaj, zem, reč mojich úst!32,1 Dt 31,28; Ž 50,4; Iz 1,2; Jer 2,12
2 Nech moje poúčanie padá ako dážď, nech moja reč kvapká ako rosa, ako tichý dážď na mladú trávu, ako kvapky na sviežu zeleň.32,2 Ž 72,6; Iz 55,10-11; Oz 14,5; Mich 5,6 3 Ja hlásam meno Hospodina, velebte nášho Boha!32,3 Ex 6,3; 20,24; Jn 17,6 4 On je Skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy.32,4 Dt 7,9; 1Sam 2,2; 1Pt 2,6 5 Odvrátili sa od neho synovia nezdarní, pokolenie nestále a zvrátené.32,5 Iz 1,2-4; 2Kor 11,3 6 Takto sa odplácate Hospodinovi, ľud bláznivý a nemúdry?! Nie je ti azda Otcom? Patríš mu. On je tvoj Tvorca, on ťa udržuje.32,6 Ž 116,12; Iz 63,16; Jer 3,4.19; Mal 1,6; 2,10; Ga 3,1-3 7 Rozpomeň sa na dávne dni, uvažuj o rokoch dávnych pokolení, spýtaj sa svojho otca a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti,32,7 Ex 13,14; Dt 4,32; Ž 74,2 8 kedy Najvyšší určoval národom dedičstvo, kedy rozdeľoval ľudských synov, vyznačoval hranice národom a Izraelitom podľa ich počtu.32,8 Gn 11,8; Ž 115,16; Sk 17,26 9 Podielom Hospodina je jeho ľud, Jákob je jeho najdrahším dedičstvom.32,9 Ex 19,5; Dt 9,26.29; Sir 24,8; 36,13-16; 1Pt 2,9-10 10 Našiel ho v pustej krajine, v púšti, kde pustota zavýja. Úzkostlivo sa oňho staral, chránil ho ako zrenicu oka.32,10 Dt 8,15-16; Ž 17,8; Jer 2,6; Zach 2,12; Múd 11,2 11 Ako orol bdie nad svojím hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach,32,11 Ex 19,4; Iz 31,5 12 tak aj Hospodin sám viedol svoj ľud, nebol s ním nijaký cudzí boh. 13 Priviedol ho na výšiny zeme, živil ho plodinami poľa, dal mu jesť med zo skaly a olej z kremenného brala,32,13 Dt 33,26.28-29; Jób 29,6; Bar 4,8 14 kravské maslo, ovčie a kozie mlieko spolu s tukom jahniat, bášanských baranov a capov. Sýtil ho najlepším pšeničným zrnom, pil vzácne víno, šťavu hrozna.32,14 Gn 49,11; Ž 81,17; 147,14; Mt 26,28-29 15 Stučnel Ješurún a zbujnel, vykŕmil si sa, stučnel si a zmohutnel. Zavrhol Boha, ktorý ho utvoril, potupil Skalu svojej spásy.32,15 Dt 33,5.26; Neh 9,25; Iz 44,2; Múd 15,11 16 Cudzími bohmi ho podnecovali k žiarlivosti a ohavnosťami ho dráždili.32,16 Dt 5,9; Nah 1,1-2 17 Obetovali démonom, čo nie sú Boh, bohom, ktorých nepoznali, bohom, ktorí nedávno povstali, ktorých sa vaši otcovia nebáli.32,17 Lv 17,7; Ž 106,37; 1Kor 8,4; 10,20 18 Zanedbával si Skalu, ktorá ťa splodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa zrodil.32,18 Ž 18,32; Iz 17,10; Jer 2,32; Oz 8,14 19 Hospodin to videl a s hnevom pohrdol svojimi synmi a dcérami.32,19 Ž 5,5; Zj 3,16 20 Povedal: ‚Skryjem si tvár pred nimi; uvidím, čo sa s nimi stane. Je to zvrátené pokolenie, synovia, v ktorých niet vernosti.32,20 Dt 31,17-18; Iz 30,9; Mt 17,17 21 Falošným bohom ma podnecovali k žiarlivosti, dráždili ma svojimi ničotnými modlami. Ja ich falošným ľudom podnietim k žiarlivosti, podráždim ich naničhodným národom.32,21 Ž 78,58; Jer 2,11; Rim 10,19; 11,11-14 22 Mojím hnevom vzplanul oheň a šľahá až do hlbín podsvetia, zožiera zem a jej plody, spaľuje aj základy vrchov.32,22 Dt 29,19; Jer 15,14; Heb 12,29 23 Nakopím na nich pohromy, svoje šípy vystrieľam na nich,32,23 Ez 5,16 24 budú umierať hladom, hynúť nákazou a zhubnou horúčkou. Pustím na nich dravú zver, usmrtí ich hadí jed.32,24 Ez 5,17; 14,21 25 Vonku ich meč pripraví o deti, hrôza ich zachváti v príbytkoch, mládenca i pannu, dojča i šedivého starca.‘32,25 Nár 4,4 26 Povedal som: ‚Rozptýlil by som ich a odstránil ich pamiatku z ľudstva,32,26 Dt 28,25; Jób 18,17; Lk 21,24 27 keby som nemusel počítať s nadutosťou nepriateľa, že si protivníci z nepochopenia povedia: »Naša ruka zvíťazila, neurobil to Hospodin!«‘32,27 Ex 32,12; Nm 14,15-16 28 Je to národ bezradný, chýba mu súdnosť.32,28 Iz 27,11; Jer 4,22; Rim 11,25; 1Kor 3,19 29 Keby boli múdri, pochopili by to, poznali by, ako sa to s nimi skončí.32,29 Lk 19,41-42; Sir 11,14 30 Ako by mohol jeden prenasledovať tisíc a dvaja zahnať na útek desaťtisíc? Len ak by ich opustila ich Skala a Hospodin by ich vydal napospas!32,30 Lv 26,8; Ž 44,13; Iz 30,17 31 Lebo skala našich nepriateľov nie je ako naša Skala, to dosvedčia aj naši nepriatelia.32,31 Ex 14,25; Dt 32,4.37 32 Ich vinič pochádza z viniča Sodomy, z gomorských viníc, ich hrozno je plné jedu a ich strapce trpké.32,32 Iz 1,10; Ez 16,49 33 Ich víno je dračí jed, prudký jed vretenice.32,33 Jób 20,14-16; Ž 58,5; Rim 3,13 34 Nie je to azda u mňa skryté, zapečatené v mojich pokladniciach?32,34 Dt 29,28; Jób 14,17; Oz 13,12; Rim 2,5 35 Moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. Deň ich záhuby je blízko, náhle prichádza, čo má na nich prísť.32,35 Ž 94,1; Rim 12,19; Heb 10,30; 2Pt 2,3 36 Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Keď uvidí, že ochabuje ruka a že zajatí i slobodní sú v koncoch,32,36 Ex 8,19; Ž 7,9; 135,14; Jer 31,20; Joel 2,14; 2Mak 7,6 37 povie: ‚Kde sú ich bohovia, skala, na ktorú sa spoliehali?32,37 Dt 32,31; Jer 2,28 38 Kde tí, čo jedávali tuk z ich obiet a z ich nápojových obiet pili víno? Nech vstanú a pomôžu vám, nech sú vašou záštitou!32,38 Jer 10,14 39 Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť!32,39 Dt 4,35; 1Sam 2,6; Jób 5,18; Iz 45,5; Oz 6,1; Tob 13,2; Múd 16,13 40 Lebo k nebu dvíham ruku a vravím: Ja žijem naveky!32,40 Gn 14,22; Ex 6,8; Zj 10,5-6 41 Keď nabrúsim svoj blýskavý meč a moja ruka sa chopí súdu, pomstu obrátim na svojich protivníkov, odplatím tým, čo ma nenávidia.32,41 Ez 21,9-15 42 Svoje šípy opojím krvou, krvou zabitých a zajatých; môj meč sa naje mäsa z hlavy nepriateľských vodcov.‘32,42 Iz 34,6-8; Jer 16,10; 46,10 43 Národy, plesajte nad jeho ľudom, veď Hospodin pomstí krv svojich služobníkov, pomstou odplatí protivníkom a svoju zem i svoj ľud zbaví hriechu!“32,43 Ž 85,3; Rim 15,9-13; Zj 19,2 44 Mojžiš prišiel spolu s Jozuom, Núnovým synom, a predniesol ľudu všetky slová tejto piesne.32,44 Dt 31,22

Boh pripravuje Mojžiša na smrť

45 Keď Mojžiš dohovoril všetky tieto slová celému Izraelu,
46 povedal: „Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona.32,46 Dt 6,6-7; Prís 3,1-4 47 Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán.“32,47 Lv 18,5; Sir 45,5; Rim 10,5-6; 1Tim 4,8 48 V ten istý deň povedal Hospodin Mojžišovi: 49 „Vystúp na vrch Nebó v pohorí Abarím v Moábsku naproti Jerichu a pozri na Kanaán, ktorý dávam Izraelitom do vlastníctva!32,49 Nm 27,12-13; 33,47-48; Dt 34,1-5 50 Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu Hór a bol pripojený k svojmu ľudu,32,50 Nm 20,25-28 51 lebo ste mi boli neverní medzi Izraelitmi pri vode Meriby pri Kadéši na púšti Cin, pretože ste ma neuctili ako Svätého medzi Izraelitmi.32,51 Nm 20,11-13; Dt 3,23-27 52 Krajinu, ktorú máš pred sebou, síce uzrieš, ale do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, nevojdeš.“32,52 Nm 27,12; Dt 34,1-4