Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

32. kapitola

Mojžišova pieseň

1 „Počúvajte, nebesia, budem rozprávať, počúvaj, zem, reč mojich úst!32,1 Dt 31,28; Ž 50,4; Iz 1,2; Jer 2,12
2 Nech moje poúčanie padá ako dážď, nech moja reč kvapká ako rosa, ako tichý dážď na mladú trávu, ako kvapky na sviežu zeleň.32,2 Ž 72,6; Iz 55,10-11; Oz 14,5; Mich 5,6 3 Ja hlásam meno Hospodina, velebte nášho Boha!32,3 Ex 6,3; 20,24; Jn 17,6 4 On je Skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy.32,4 Dt 7,9; 1Sam 2,2; 1Pt 2,6 5 Odvrátili sa od neho synovia nezdarní, pokolenie nestále a zvrátené.32,5 Iz 1,2-4; 2Kor 11,3 6 Takto sa odplácate Hospodinovi, ľud bláznivý a nemúdry?! Nie je ti azda Otcom? Patríš mu. On je tvoj Tvorca, on ťa udržuje.32,6 Ž 116,12; Iz 63,16; Jer 3,4.19; Mal 1,6; 2,10; Ga 3,1-3 7 Rozpomeň sa na dávne dni, uvažuj o rokoch dávnych pokolení, spýtaj sa svojho otca a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti,32,7 Ex 13,14; Dt 4,32; Ž 74,2 8 kedy Najvyšší určoval národom dedičstvo, kedy rozdeľoval ľudských synov, vyznačoval hranice národom a Izraelitom podľa ich počtu.32,8 Gn 11,8; Ž 115,16; Sk 17,26 9 Podielom Hospodina je jeho ľud, Jákob je jeho najdrahším dedičstvom.32,9 Ex 19,5; Dt 9,26.29; Sir 24,8; 36,13-16; 1Pt 2,9-10 10 Našiel ho v pustej krajine, v púšti, kde pustota zavýja. Úzkostlivo sa oňho staral, chránil ho ako zrenicu oka.32,10 Dt 8,15-16; Ž 17,8; Jer 2,6; Zach 2,12; Múd 11,2 11 Ako orol bdie nad svojím hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach,32,11 Ex 19,4; Iz 31,5 12 tak aj Hospodin sám viedol svoj ľud, nebol s ním nijaký cudzí boh. 13 Priviedol ho na výšiny zeme, živil ho plodinami poľa, dal mu jesť med zo skaly a olej z kremenného brala,32,13 Dt 33,26.28-29; Jób 29,6; Bar 4,8 14 kravské maslo, ovčie a kozie mlieko spolu s tukom jahniat, bášanských baranov a capov. Sýtil ho najlepším pšeničným zrnom, pil vzácne víno, šťavu hrozna.32,14 Gn 49,11; Ž 81,17; 147,14; Mt 26,28-29 15 Stučnel Ješurún a zbujnel, vykŕmil si sa, stučnel si a zmohutnel. Zavrhol Boha, ktorý ho utvoril, potupil Skalu svojej spásy.32,15 Dt 33,5.26; Neh 9,25; Iz 44,2; Múd 15,11 16 Cudzími bohmi ho podnecovali k žiarlivosti a ohavnosťami ho dráždili.32,16 Dt 5,9; Nah 1,1-2 17 Obetovali démonom, čo nie sú Boh, bohom, ktorých nepoznali, bohom, ktorí nedávno povstali, ktorých sa vaši otcovia nebáli.32,17 Lv 17,7; Ž 106,37; 1Kor 8,4; 10,20 18 Zanedbával si Skalu, ktorá ťa splodila, zabudol si na Boha, ktorý ťa zrodil.32,18 Ž 18,32; Iz 17,10; Jer 2,32; Oz 8,14 19 Hospodin to videl a s hnevom pohrdol svojimi synmi a dcérami.32,19 Ž 5,5; Zj 3,16 20 Povedal: ‚Skryjem si tvár pred nimi; uvidím, čo sa s nimi stane. Je to zvrátené pokolenie, synovia, v ktorých niet vernosti.32,20 Dt 31,17-18; Iz 30,9; Mt 17,17 21 Falošným bohom ma podnecovali k žiarlivosti, dráždili ma svojimi ničotnými modlami. Ja ich falošným ľudom podnietim k žiarlivosti, podráždim ich naničhodným národom.32,21 Ž 78,58; Jer 2,11; Rim 10,19; 11,11-14 22 Mojím hnevom vzplanul oheň a šľahá až do hlbín podsvetia, zožiera zem a jej plody, spaľuje aj základy vrchov.32,22 Dt 29,19; Jer 15,14; Heb 12,29 23 Nakopím na nich pohromy, svoje šípy vystrieľam na nich,32,23 Ez 5,16 24 budú umierať hladom, hynúť nákazou a zhubnou horúčkou. Pustím na nich dravú zver, usmrtí ich hadí jed.32,24 Ez 5,17; 14,21 25 Vonku ich meč pripraví o deti, hrôza ich zachváti v príbytkoch, mládenca i pannu, dojča i šedivého starca.‘32,25 Nár 4,4 26 Povedal som: ‚Rozptýlil by som ich a odstránil ich pamiatku z ľudstva,32,26 Dt 28,25; Jób 18,17; Lk 21,24 27 keby som nemusel počítať s nadutosťou nepriateľa, že si protivníci z nepochopenia povedia: »Naša ruka zvíťazila, neurobil to Hospodin!«‘32,27 Ex 32,12; Nm 14,15-16 28 Je to národ bezradný, chýba mu súdnosť.32,28 Iz 27,11; Jer 4,22; Rim 11,25; 1Kor 3,19 29 Keby boli múdri, pochopili by to, poznali by, ako sa to s nimi skončí.32,29 Lk 19,41-42; Sir 11,14 30 Ako by mohol jeden prenasledovať tisíc a dvaja zahnať na útek desaťtisíc? Len ak by ich opustila ich Skala a Hospodin by ich vydal napospas!32,30 Lv 26,8; Ž 44,13; Iz 30,17 31 Lebo skala našich nepriateľov nie je ako naša Skala, to dosvedčia aj naši nepriatelia.32,31 Ex 14,25; Dt 32,4.37 32 Ich vinič pochádza z viniča Sodomy, z gomorských viníc, ich hrozno je plné jedu a ich strapce trpké.32,32 Iz 1,10; Ez 16,49 33 Ich víno je dračí jed, prudký jed vretenice.32,33 Jób 20,14-16; Ž 58,5; Rim 3,13 34 Nie je to azda u mňa skryté, zapečatené v mojich pokladniciach?32,34 Dt 29,28; Jób 14,17; Oz 13,12; Rim 2,5 35 Moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. Deň ich záhuby je blízko, náhle prichádza, čo má na nich prísť.32,35 Ž 94,1; Rim 12,19; Heb 10,30; 2Pt 2,3 36 Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Keď uvidí, že ochabuje ruka a že zajatí i slobodní sú v koncoch,32,36 Ex 8,19; Ž 7,9; 135,14; Jer 31,20; Joel 2,14; 2Mak 7,6 37 povie: ‚Kde sú ich bohovia, skala, na ktorú sa spoliehali?32,37 Dt 32,31; Jer 2,28 38 Kde tí, čo jedávali tuk z ich obiet a z ich nápojových obiet pili víno? Nech vstanú a pomôžu vám, nech sú vašou záštitou!32,38 Jer 10,14 39 Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť!32,39 Dt 4,35; 1Sam 2,6; Jób 5,18; Iz 45,5; Oz 6,1; Tob 13,2; Múd 16,13 40 Lebo k nebu dvíham ruku a vravím: Ja žijem naveky!32,40 Gn 14,22; Ex 6,8; Zj 10,5-6 41 Keď nabrúsim svoj blýskavý meč a moja ruka sa chopí súdu, pomstu obrátim na svojich protivníkov, odplatím tým, čo ma nenávidia.32,41 Ez 21,9-15 42 Svoje šípy opojím krvou, krvou zabitých a zajatých; môj meč sa naje mäsa z hlavy nepriateľských vodcov.‘32,42 Iz 34,6-8; Jer 16,10; 46,10 43 Národy, plesajte nad jeho ľudom, veď Hospodin pomstí krv svojich služobníkov, pomstou odplatí protivníkom a svoju zem i svoj ľud zbaví hriechu!“32,43 Ž 85,3; Rim 15,9-13; Zj 19,2 44 Mojžiš prišiel spolu s Jozuom, Núnovým synom, a predniesol ľudu všetky slová tejto piesne.32,44 Dt 31,22

Boh pripravuje Mojžiša na smrť

45 Keď Mojžiš dohovoril všetky tieto slová celému Izraelu,
46 povedal: „Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona.32,46 Dt 6,6-7; Prís 3,1-4 47 Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán.“32,47 Lv 18,5; Sir 45,5; Rim 10,5-6; 1Tim 4,8 48 V ten istý deň povedal Hospodin Mojžišovi: 49 „Vystúp na vrch Nebó v pohorí Abarím v Moábsku naproti Jerichu a pozri na Kanaán, ktorý dávam Izraelitom do vlastníctva!32,49 Nm 27,12-13; 33,47-48; Dt 34,1-5 50 Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu Hór a bol pripojený k svojmu ľudu,32,50 Nm 20,25-28 51 lebo ste mi boli neverní medzi Izraelitmi pri vode Meriby pri Kadéši na púšti Cin, pretože ste ma neuctili ako Svätého medzi Izraelitmi.32,51 Nm 20,11-13; Dt 3,23-27 52 Krajinu, ktorú máš pred sebou, síce uzrieš, ale do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, nevojdeš.“32,52 Nm 27,12; Dt 34,1-4