Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

Mojžišov nástupca

1 Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu.
2 Povedal im: „Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať, a Hospodin mi povedal: ‚Neprejdeš cez Jordán!‘31,2 Ex 7,7; Nm 27,17; Dt 3,27; 34,7; Sk 20,25 3 Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin.31,3 Dt 3,28; 9,3 4 Hospodin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Sichónom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil.31,4 Nm 21,24-35; Dt 3,3-11.21 5 Hospodin vám ich vydá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal.31,5 Ex 23,32-33; Dt 7,2 6 Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a neopustí.“31,6 Joz 1,5; 10,25; 1Krn 22,13; Heb 13,5 7 Mojžiš zavolal Jozuu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: „Buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať jeho otcom a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva.31,7 Dt 1,38; 3,28; Joz 1,6 8 Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj!“31,8 Ex 13,21-22; Dt 9,3

Čítanie zákona

9 Mojžiš napísal tento zákon a odovzdal ho kňazom, Léviho synom, ktorí nosili archu Hospodinovej zmluvy, a všetkým starším Izraela.31,9 Nm 33,2; Dt 17,18
10 Mojžiš im prikázal: „Na konci každého siedmeho roka na slávnosť Stánkov v roku určenom na odpustenie dlhov,31,10 Lv 23,34-43; Dt 15,1; 16,13 11 keď sa všetok Izrael príde ukázať pred Hospodina, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, budeš predčítavať tento zákon, aby ho počul celý Izrael.31,11 Dt 16,16-17; Joz 8,34-35; 2Krľ 23,2; Neh 8,1-8 12 Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti a cudzincov, ktorí bývajú v tvojich bránach, aby počuli a učili sa báť Hospodina, vášho Boha, aby zachovávali a plnili všetky slová tohto zákona.31,12 Ž 19,8-12 13 Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni vášho života na zemi, ktorú máte po prechode Jordánu obsadiť.“31,13 Dt 11,2; Ž 78,4-8

Pokyny od Hospodina

14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Pozri, blížia sa dni tvojej smrti. Zavolaj Jozuu, postavte sa do stanu stretávania a ja mu dám príkaz.“ Šiel teda Mojžiš s Jozuom a postavili sa v stane stretávania.31,14 Nm 27,13.19; Dt 34,5
15 Vtedy sa Hospodin zjavil v stane v oblačnom stĺpe. Oblačný stĺp stál nad vchodom do stanu.31,15 Ex 33,9 16 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ty si ľahneš k svojim predkom a tento ľud povstane a v krajine, do ktorej sa uberá, bude smilniť s cudzími bohmi. Tam ma opustí, poruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzavrel.31,16 Dt 32,15; Sdc 2,12-17; 10,6-13 17 V ten deň vzplanie môj hnev proti nemu, opustím ho a zakryjem si pred ním tvár. Zastihnú ho mnohé pohromy a súženia; tie ho pohltia. V ten deň si povie: ‚Nezastihli ma tieto pohromy preto, že v mojom strede nie je Boh?!‘31,17 Nm 14,42; Dt 32,20; Ž 104,29; Iz 8,17; 64,6; Ez 39,23-24 18 Ja si v ten deň skryjem tvár pre všetko to zlo, ktorého sa dopustil, keď sa obrátil k iným bohom.

O piesni svedectva

19 Teraz si napíšte túto pieseň. Nauč ju Izraelitov a vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedectvom proti Izraelitom.31,19 Dt 32
20 Uvediem ich do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom a ktorú som pod prísahou sľúbil ich otcom. Keď však ľud bude jesť a keď sa nasýti a stučnie, potom sa obráti k iným bohom, bude im slúžiť, mňa zavrhne a poruší moju zmluvu.31,20 Dt 32,15; Oz 13,6 21 Keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, nech táto pieseň, ktorá nevymizne z úst jeho potomstva, hovorí proti nemu ako svedok. Poznám jeho zmýšľanie, čo hodlá urobiť dnes, skôr než ho uvediem do krajiny, ktorú som mu pod prísahou sľúbil.“31,21 Ž 139,2; Oz 5,3; 13,5-6 22 V ten istý deň napísal Mojžiš túto pieseň a naučil ju Izraelitov. 23 Hospodin prikázal Jozuovi, Núnovmu synovi: „Buď silný a udatný, lebo privedieš Izraelitov do krajiny, ktorú som im pod prísahou sľúbil, a ja budem s tebou!“31,23 Joz 1,5-9 24 Keď Mojžiš dopísal slová tohto zákona do knihy,31,24 Dt 17,18 25 prikázal levitom, ktorí nosia archu Hospodinovej zmluvy: 26 „Vezmite túto knihu zákona a uložte ju vedľa archy zmluvy Hospodina, svojho Boha, tam bude svedkom proti tebe!31,26 2Krľ 22,8; Jn 5,45 27 Ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvrdošijnosť. Keď sa už dnes priečite Hospodinovi, ešte za môjho života, keď som medzi vami, o čo viac to bude po mojej smrti!31,27 Ex 32,8-9; Dt 9,6.24; 32,20 28 Zhromaždite ku mne všetkých hodnostárov kmeňov a svojich správcov. Chcem pred nimi nahlas vyhlásiť tieto slová a vyzvať nebo i zem za svedkov proti nim.31,28 Dt 30,19; 32,1 29 Lebo viem, že po mojej smrti sa úplne skazíte a odbočíte z cesty, ktorou som vám prikázal ísť. A neskoršie vás zastihne pohroma, pretože budete robiť to, čo sa nepáči Hospodinovi, keď ho budete dráždiť dielom svojich rúk.“31,29 Gn 49,1; Dt 4,30; 28,15; Sdc 2,19; Oz 9,9 30 Mojžiš zreteľne predniesol celému zhromaždeniu Izraela slová tejto piesne v plnom znení:31,30 Heb 3,2-5