Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

Návrat k Hospodinovi

1 Keď sa na tebe splnia všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predostrel, a ak si ich vezmeš k srdcu medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa zaženie Hospodin, tvoj Boh,30,1 Dt 28; 1Krľ 8,47-48; Iz 46,8; Lk 15,17
2 ak sa obrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a sám aj so svojimi synmi budeš celým srdcom a celou dušou poslúchať jeho hlas, ako ti to dnes prikazujem,30,2 Dt 4,28-31; Neh 1,9; Iz 55,6-7 3 Hospodin, tvoj Boh, zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou, zhromaždí ťa spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa rozptýlil.30,3 Ž 126,1-4; Jer 29,14; 32,37; Ez 34,12-13; Am 9,14; 2Mak 1,29 4 Keby si bol vypudený až na okraj neba, Hospodin, tvoj Boh, ťa odtiaľ zhromaždí a vyvedie ťa odtiaľ.30,4 Dt 28,64 5 Hospodin, tvoj Boh, ťa privedie do krajiny, ktorú obsadili tvoji otcovia. Ty ju obsadíš a on ti preukáže dobrodenie; hojnejšie ťa rozmnoží než tvojich otcov. 6 Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil.30,6 Dt 6,5; 10,16; Jer 4,4; Ez 11,19; Rim 2,28-29; Flp 3,3 7 Hospodin, tvoj Boh, dopustí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a protivníkov, ktorí ťa budú prenasledovať.30,7 Gn 12,3 8 Ty sa vrátiš a budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam.30,8 Dt 30,2; Prís 16,1 9 Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov,30,9 Dt 28,4.11-14; Jer 32,41; Lk 15,32 10 keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohto zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.30,10 Sk 3,19 11 Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený.30,11 Iz 45,19; Bar 3,29; Rim 16,25-26 12 Nie je v nebi, aby si mohol povedať: ‚Kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť?‘30,12 Rim 10,6-7 13 Nie je ani za morom, aby si mohol povedať: ‚Kto zájde za more, aby nám ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť?‘ 14 Veď to slovo je veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať.30,14 Sir 51,26

Dve cesty

15 Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo.30,15 Dt 11,26; Sir 15,16-17; Jn 3,16
16 Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť.30,16 Mt 22,37-38; 1Jn 5,2-3 17 Ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš klaňať iným bohom a budeš im slúžiť,30,17 Dt 28,15; Heb 12,25 18 dnes vám oznamujem, že určite zahyniete, nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po prechode cez Jordán obsadiť.30,18 Dt 8,19-20 19 Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom.30,19 Dt 4,26; 31,28; 32,1; Lk 10,42 20 Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.“30,20 Dt 4,4; 12,10; Ž 27,1; 36,10