Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Prísľub požehnania

1 Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.28,1 Ex 15,26; 19,5; Dt 26,19; Jk 2,10-11
2 Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať. 3 Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.28,3 Gn 26,12; 39,5 4 Požehnaný bude plod tvojho života, plodiny tvojej zeme, plod tvojho dobytka, mláďatá tvojich zvierat a prírastky tvojho stáda.28,4 Dt 7,13; 30,9; Ž 107,38 5 Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto.28,5 Dt 26,2.4 6 Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.28,6 Dt 31,2; Ž 121,8 7 Hospodin sa postará o porážku tvojich nepriateľov, ktorí povstanú proti tebe. Jednou cestou vyrazia proti tebe a siedmimi cestami budú pred tebou utekať.28,7 Lv 26,7-8; Joz 10,10-11; 2Sam 22,38-41 8 Hospodin prikáže, aby bolo požehnanie v tvojich zásobárňach i vo všetkom, čoho sa chopí tvoja ruka. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.28,8 Lv 25,21; Dt 15,10; Mt 6,26 9 Ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po jeho cestách, Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal.28,9 Ex 19,5-6; Dt 7,6 10 Potom všetky národy zeme uvidia, že nosíš Hospodinovo meno a budú sa ťa báť.28,10 Nm 6,27; 2Krn 7,14; Iz 63,19; Dan 9,18-19 11 Hospodin ti dá hojnosť blaha, a to v plode tvojho života, v plode tvojho dobytka i v plodinách tvojej pôdy v krajine, o ktorej Hospodin pod prísahou sľúbil tvojim otcom, že ti ju dá.28,11 Dt 30,9 12 Hospodin ti otvorí štedrú pokladnicu, nebesia, a v pravý čas pošle na tvoju krajinu dážď; bude požehnávať každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si nebudeš požičiavať od nikoho.28,12 Lv 26,4; Dt 14,29; 15,6.10 13 Ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať a uskutočňovať ich, Hospodin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať.28,13 Iz 9,13-14 14 Neodchyľuj sa ani napravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes prikazujem, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil.28,14 Dt 5,32; 11,26-28

Hrozba kliatbou

15 Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.28,15 Lv 26,14; Dan 9,11-13; Mal 2,2
16 Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli. 17 Prekliaty bude tvoj kôš i tvoje koryto. 18 Prekliaty bude plod tvojho života i plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho dobytka i prírastky tvojho stáda. 19 Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať. 20 Hospodin pošle na teba kliatbu, hrôzu a neúspech vo všetkom, na čo položíš ruku a čo budeš podnikať, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, lebo si ma opustil.28,20 Joz 23,16; Sdc 2,15; Iz 30,17 21 Hospodin dopustí na teba mor, kým ťa celkom nezničí v krajine, ktorú ideš teraz obsadiť.28,21 Lv 26,25; Jer 24,10; Ez 14,21 22 Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš.28,22 Lv 26,16; Jer 14,12 23 Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo.28,23 Lv 26,19; Jer 14,1-6 24 Namiesto dažďa Hospodin dá tvojej krajine piesok a prach bude na teba padať z neba, kým ťa nezničí.28,24 Gn 19,24; Ex 9,9; Ez 26,10 25 Hospodin dopustí, aby ťa tvoji nepriatelia porazili. Jednou cestou sa vydáš proti nim, siedmimi cestami budeš pred nimi utekať. Budeš odstrašujúcim príkladom pre všetky kráľovstvá zeme.28,25 Lv 26,17 26 Tvoja mŕtvola bude pokrmom všetkému nebeskému vtáctvu i zemským zvieratám, nikto ich neodoženie.28,26 1Sam 17,44; Ž 79,2; Jer 7,33 27 Hospodin ťa bude trestať egyptskými vredmi, pľuzgiermi, svrabom a prašivosťou, nebudeš sa môcť z nich vyliečiť.28,27 Ex 9,9.11; 1Sam 5,6.9; Jób 2,7 28 Hospodin ťa bude trestať šialenstvom, slepotou a pomätenosťou.28,28 Zach 12,4 29 Na jasné poludnie budeš tápať ako slepý v tme. Na cestách sa ti nebude dariť. Budeš utláčaný a okrádaný po všetky dni a nikto ťa neochráni.28,29 Jób 5,14; Iz 59,10 30 Zasnúbiš sa so ženou, ale iný muž ju poškvrní, postavíš si dom, no nebudeš v ňom bývať, vysadíš si vinicu, nebudeš ju však užívať.28,30 Jób 31,10; Iz 65,21-22; Jer 8,10; Am 5,11; Sof 1,13 31 Pred očami ti zabijú vola, no nebudeš z neho jesť. Pred očami ti ukradnú osla, ale nevrátia ho. Nepriatelia ti odcudzia stádo, nebude však nikto, kto by ti pomohol.28,31 Jób 1,14-15 32 Tvojich synov a dcér sa zmocní cudzí národ, budeš musieť na to hľadieť a pre nich sa budeš umárať, ale tvoje ruky nič nezmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy i všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, bude ťa neustále utláčať a týrať.28,33 Lv 26,16; Jer 5,17; 8,16 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať. 35 Hospodin ťa bude trestať zhubnými vredmi na kolenách a stehnách, od spodu nôh až po temeno hlavy, takže sa nebudeš môcť vyliečiť. 36 Hospodin odvedie teba i tvojho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu.28,36 2Krľ 17,4-6; 24,12-15; 25,6-11; Jer 16,13 37 Budeš odstrašujúcim príkladom a terčom posmechu pre všetky národy, ku ktorým ťa Hospodin zavedie.28,37 1Krľ 9,7-8; Jer 24,9; 25,9 38 Mnoho osiva vyseješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho obhryzú kobylky.28,38 Iz 5,10; Mich 6,15; Ag 1,6 39 Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno z nich nebudeš piť ani uskladňovať, lebo vinice obhryzú červy.28,39 Joel 1,4-7 40 Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa nebudeš natierať, lebo olivy ti opadajú.28,40 Joel 1,10 41 Synov a dcéry splodíš, ale nebudú ti patriť, lebo pôjdu do zajatia.28,41 Nár 1,5 42 Všetky tvoje stromy a plodiny napadne hmyz. 43 Cudzinec, ktorý je uprostred teba, sa bude ustavične vzmáhať, ty však budeš stále upadať. 44 On ti bude požičiavať, ty mu však požičiavať nebudeš. On bude hlavou a ty budeš chvostom.28,44 Dt 28,12-13 45 Prídu na teba všetky tieto kliatby, budú ťa prenasledovať, zastihnú ťa a zničia, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal.28,45 Dt 28,5.15 46 Budú na tebe a na tvojom potomstve naveky znakom a výstražným znamením.28,46 Iz 8,18; Ez 14,8; 23,32-33 47 Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, radostne a s vďačným srdcom, keď si mal hojnosť všetkého,28,47 Dt 32,13-15; Neh 9,35 48 budeš slúžiť svojmu nepriateľovi o hlade a smäde, v nahote a vo všetkom nedostatku, ktorý pošle na teba Hospodin. On ti bude klásť železné jarmo na šiju, kým ťa nezahubí.28,48 Jer 28,14 49 Hospodin privedie na teba národ zďaleka, od končín zeme. Ako orol priletí národ, ktorého jazyku nebudeš rozumieť,28,49 Iz 33,19; Jer 5,15-17; Nár 4,19; Ez 17,3.12; Oz 8,1; Bar 4,15 50 národ krutej tváre, ktorý nebude brať ohľad na starca a nezľutuje sa ani nad dieťaťom.28,50 2Krn 36,17 51 Bude požierať plod tvojho dobytka, plodiny tvojej pôdy, kým ťa nevyhubí. Nenechá ti obilie ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvojho dobytka, ani prírastky tvojho stáda, kým ťa nezničí.28,51 Iz 1,7; 62,8; Hab 3,16-17 52 Bude ťa sužovať vo všetkých tvojich bránach, kým nepadnú tvoje vysoké a opevnené hradby, na ktoré sa budeš spoliehať v celej svojej krajine, bude ťa sužovať vo všetkých bránach v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.28,52 2Krľ 25,1-4; Lk 19,43-44 53 Pri obliehaní a v úzkosti, ktorou ťa zovrie tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh.28,53 Lv 26,29; 2Krľ 6,28-29; Jer 19,9; Nár 2,20; 4,10; Bar 2,3 54 Aj jemný a citlivý muž medzi vami bude závistlivo hľadieť na svojho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zostanú, 55 aby niektorému z nich nemusel dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude sám jesť, keďže mu nezostane nič v tiesni obliehania, ktorým ťa zovrie nepriateľ vo všetkých tvojich bránach.28,55 Jer 5,10 56 Aj jemná a citlivá žena medzi vami, ktorá sa pre rozmaznanosť a precitlivenosť ani nepokúsila položiť nohu na zem, bude so závisťou pozerať na svojho muža, syna a dcéru,28,56 Nár 4,3-6 57 na plodový koláč, ktorý pri pôrode vychádza z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého počas obliehania a tiesne, ktorými ťa zovrie nepriateľ v tvojich bránach.

Oznámenie trestu

58 Ak nebudeš zachovávať a uskutočňovať všetky slová tohto zákona napísané v tejto knihe, a nebudeš sa báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha,28,58 Ex 3,13-14; 6,2-3; Lv 26,14-15
59 Hospodin dopustí na teba a na tvoje potomstvo strašné rany, veľké a trvalé pohromy, zhubné a nevyliečiteľné choroby.28,59 Dan 9,12; Oz 3,4 60 Obráti na teba všetky choroby Egypta, ktorých sa bojíš, no predsa ich dostaneš.28,60 Dt 28,27 61 Hospodin bude na teba posielať všelijaké choroby a pohromy, o ktorých sa ani nepíše v knihe tohto zákona, kým ťa nezničí. 62 Zostane vás málo, hoci vás bolo toľko ako nebeských hviezd, pretože si neposlúchol Hospodina, svojho Boha.28,62 Dt 4,27; 10,22; Neh 9,23; Rim 9,27 63 Ako sa z vás tešil Hospodin, keď vám robil dobre a rozmnožoval vás, tak sa bude Hospodin radovať, že vás zničí a vyhubí. Budete vytrhnutí z krajiny, ktorú idete obsadiť.28,63 Prís 1,26; Iz 1,24; Jer 32,41; Sir 48,15 64 Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy z jedného konca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia.28,64 Dt 4,27-28; Neh 1,8; Jer 16,13; Ez 11,16-17 65 No ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoj, ani tvoja noha si tam neodpočinie. Hospodin ti tam dá rozochvené srdce, smutné oči a ustrašenú dušu.28,65 Am 9,4 66 Tvoj život bude visieť na vlásku, v noci i vo dne budeš prežívať úzkosti a nebudeš si istý životom.28,66 Sir 40,1; Heb 10,27 67 Pre úzkosť srdca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlastné oči, ráno povieš: ‚Kiežby bol už večer!‘ A večer povieš: ‚Kiežby už bolo ráno!‘28,67 Jób 7,3-4 68 Na lodiach, cestou, o ktorej som povedal, že ju už neuvidíš, ťa Hospodin zavedie späť do Egypta. Tam sa sami budete predávať svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne, no nikto vás nekúpi.“28,68 Dt 17,16; Jer 43,7; Oz 8,13; 9,3 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hospodin v Moábsku prikázal Mojžišovi uzavrieť s Izraelitmi okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Horebe.28,69 Dt 5,2-3