Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Pamätné kamene

1 Mojžiš so staršími izraelského ľudu prikázal: „Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam.27,1 Dt 4,1-3
2 V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, postav si veľké kamene, natri ich vápnom a27,2 Joz 3,17; 4,1.5 3 napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš a vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov.27,3 Joz 8,32 4 Keď potom prejdete cez Jordán, postavte tie kamene na vrchu Ebál, ako vám dnes prikazujem, a natrite ich vápnom!27,4 Joz 8,30-33 5 Tam postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, oltár z kameňov neokresaných železom.27,5 Ex 20,25; 1Mak 4,47 6 Z neopracovaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obety Hospodinovi, svojmu Bohu. 7 Obetuj obety spoločenstva, tam jedz a raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom.27,7 Lv 3,1-17; Dt 12,7; Flp 4,4 8 Na kamene napíš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona.“27,8 2Kor 3,12

Požehnanie a kliatba

9 Potom Mojžiš a léviovskí kňazi povedali celému Izraelu: „Mlč a počúvaj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Hospodina, svojho Boha.27,9 Dt 26,16-18; 1Pt 2,10-11
10 Preto poslúchaj hlas Hospodina, svojho Boha, a uskutočňuj jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam!“27,10 Ef 4,17-24 11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 „Keď prejdete cez Jordán, nech sa Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár, Jozef a Benjamín postavia na vrchu Gerizím a nech žehnajú ľud.27,12 Dt 11,29; Joz 8,33; Sdc 9,7 13 Nech sa Rúben, Gád, Ašér, Zebulún, Dán a Naftali postavia na vrchu Ebál a nech preklínajú. 14 Leviti nech zvýšeným hlasom oznámia všetkým izraelským mužom:27,14 Dt 33,10; Joz 8,33 15 ‚Prekliaty muž, ktorý si zhotoví vyrezávanú alebo liatu modlu, ohavnosť pred Hospodinom, dielo rúk remeselníka, a tajne si ju postaví!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,15 Hebr. Nech sa (tak) stane!27,15 Ex 20,4.23; Lv 19,4; Iz 44,9; Oz 13,2; Múd 14,8; 1Kor 14,16 16 ‚Prekliaty, kto zneuctí svojho otca alebo svoju matku!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,16 Ex 20,12; 21,17; Lv 20,9; Mt 15,4-6 17 ‚Prekliaty, kto posunie medzu svojho blížneho!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,17 Dt 19,14; Prís 22,28 18 ‚Prekliaty, kto pomýli slepého na ceste!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,18 Lv 19,14 19 ‚Prekliaty, kto prekrúti právo cudzinca, siroty a vdovy!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,19 Ex 22,21-24; Dt 10,18; 24,17; Mich 3,9; 2Mak 3,10 20 ‚Prekliaty, kto bude obcovať so ženou svojho otca, pretože odkryje prikrývku svojho otca!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,20 Gn 35,22; Lv 18,8; 20,11; Dt 23,1; 1Kor 5,1 21 ‚Prekliaty, kto bude obcovať s ktorýmkoľvek zvieraťom!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,21 Ex 22,18; Lv 18,23 22 ‚Prekliaty, kto bude obcovať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,22 Lv 18,9; 20,17 23 ‚Prekliaty, kto bude obcovať so svojou svokrou!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,23 Lv 18,17; 20,14 24 ‚Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,24 Ex 20,13; 21,12-14; Nm 35,31; Dt 19,11-12 25 ‚Prekliaty, kto vezme úplatok za zabitie nevinnej osoby!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,25 Ex 23,7-8; Dt 10,17; 16,19; Ez 22,12-13 26 ‚Prekliaty, kto nebude zachovávať slová tohto zákona a neuskutoční ich!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,26 Dt 28,15; Jer 11,3-5; Ga 3,10
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk