Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

Pamätné kamene

1 Mojžiš so staršími izraelského ľudu prikázal: „Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam.27,1 Dt 4,1-3
2 V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, postav si veľké kamene, natri ich vápnom a27,2 Joz 3,17; 4,1.5 3 napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš a vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov.27,3 Joz 8,32 4 Keď potom prejdete cez Jordán, postavte tie kamene na vrchu Ebál, ako vám dnes prikazujem, a natrite ich vápnom!27,4 Joz 8,30-33 5 Tam postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, oltár z kameňov neokresaných železom.27,5 Ex 20,25; 1Mak 4,47 6 Z neopracovaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obety Hospodinovi, svojmu Bohu. 7 Obetuj obety spoločenstva, tam jedz a raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom.27,7 Lv 3,1-17; Dt 12,7; Flp 4,4 8 Na kamene napíš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona.“27,8 2Kor 3,12

Požehnanie a kliatba

9 Potom Mojžiš a léviovskí kňazi povedali celému Izraelu: „Mlč a počúvaj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Hospodina, svojho Boha.27,9 Dt 26,16-18; 1Pt 2,10-11
10 Preto poslúchaj hlas Hospodina, svojho Boha, a uskutočňuj jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam!“27,10 Ef 4,17-24 11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 „Keď prejdete cez Jordán, nech sa Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár, Jozef a Benjamín postavia na vrchu Gerizím a nech žehnajú ľud.27,12 Dt 11,29; Joz 8,33; Sdc 9,7 13 Nech sa Rúben, Gád, Ašér, Zebulún, Dán a Naftali postavia na vrchu Ebál a nech preklínajú. 14 Leviti nech zvýšeným hlasom oznámia všetkým izraelským mužom:27,14 Dt 33,10; Joz 8,33 15 ‚Prekliaty muž, ktorý si zhotoví vyrezávanú alebo liatu modlu, ohavnosť pred Hospodinom, dielo rúk remeselníka, a tajne si ju postaví!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,15 Hebr. Nech sa (tak) stane!27,15 Ex 20,4.23; Lv 19,4; Iz 44,9; Oz 13,2; Múd 14,8; 1Kor 14,16 16 ‚Prekliaty, kto zneuctí svojho otca alebo svoju matku!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,16 Ex 20,12; 21,17; Lv 20,9; Mt 15,4-6 17 ‚Prekliaty, kto posunie medzu svojho blížneho!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,17 Dt 19,14; Prís 22,28 18 ‚Prekliaty, kto pomýli slepého na ceste!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,18 Lv 19,14 19 ‚Prekliaty, kto prekrúti právo cudzinca, siroty a vdovy!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,19 Ex 22,21-24; Dt 10,18; 24,17; Mich 3,9; 2Mak 3,10 20 ‚Prekliaty, kto bude obcovať so ženou svojho otca, pretože odkryje prikrývku svojho otca!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,20 Gn 35,22; Lv 18,8; 20,11; Dt 23,1; 1Kor 5,1 21 ‚Prekliaty, kto bude obcovať s ktorýmkoľvek zvieraťom!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,21 Ex 22,18; Lv 18,23 22 ‚Prekliaty, kto bude obcovať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,22 Lv 18,9; 20,17 23 ‚Prekliaty, kto bude obcovať so svojou svokrou!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,23 Lv 18,17; 20,14 24 ‚Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,24 Ex 20,13; 21,12-14; Nm 35,31; Dt 19,11-12 25 ‚Prekliaty, kto vezme úplatok za zabitie nevinnej osoby!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,25 Ex 23,7-8; Dt 10,17; 16,19; Ez 22,12-13 26 ‚Prekliaty, kto nebude zachovávať slová tohto zákona a neuskutoční ich!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,26 Dt 28,15; Jer 11,3-5; Ga 3,10