Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Vyznanie viery pri obetách z prvotín

1 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, obsadíš ju a budeš v nej bývať,26,1 Ex 34,26; Nm 18,13; Dt 12,5; Sir 35,10
2 vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznášaš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno.26,2 Ex 22,29; 23,16.19 3 Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a povedz mu: ‚Dnes vyhlasujem pred Hospodinom, svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou sľúbil, že nám ju dá.‘26,3 Dt 19,17; Heb 10,21 4 Potom kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina, tvojho Boha.26,4 Mt 5,23-24 5 Ty však pred Hospodinom, svojím Bohom, povieš: ‚Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zostúpil do Egypta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, mocným a početným národom.26,5 Gn 46,1-7; Dt 10,22; Oz 12,13; Sk 7,15 6 Egypťania však s nami zle zaobchádzali, trýznili nás a kruto zotročovali.26,6 Ex 1,11.14.16.22 7 Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich otcov, Hospodin nás vypočul, pozrel na naše poníženie, námahu a útlak.26,7 Ex 2,23-25; 3,1–4,31 8 Hospodin nás vyviedol z Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom, veľkou hrôzou, znameniami a zázrakmi.26,8 Ex 13,3.14; Dt 4,34; Ž 78,12-16; 105,27-38; 136,10-15 9 Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.26,9 Ex 3,8; 20,6.15 10 Teraz som teda priniesol prvotiny plodín zeme, ktorú si mi, Hospodin, dal!‘ Polož to pred Hospodina, svojho Boha, a pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom.26,10 Dt 6,10-13 11 Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe a tvojmu domu. Raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji.26,11 Dt 12,7.17-18; 16,11; 28,47 12 Keď v treťom roku, v roku desiatkov, úplne odovzdáš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby jedli v tvojich bránach a nasýtili sa,26,12 Nm 18,24; Dt 14,22-29; Sir 35,11 13 povieš pred Hospodinom, svojím Bohom: ‚Vyniesol som z domu, čo bolo posvätné a dal som to levitovi, cudzincovi, sirote a vdove celkom tak, ako si mi prikázal. Neprestúpil som ani jedno z tvojich prikázaní, ani som naň nezabudol.26,13 Ž 119,93.139.141.153.176 14 Počas smútku som z toho nejedol a ani počas svojej nečistoty som z toho neodložil, ani som z toho neobetoval mŕtvemu. Poslúchol som hlas Hospodina, svojho Boha, a urobil som všetko tak, ako si mi prikázal.26,14 Lv 7,20; 21,1; Ez 24,17.22; Oz 9,4; Mal 2,13 15 Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj svoj ľud, Izrael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom.‘26,15 Iz 63,15; 66,1-2; Bar 2,16; Heb 6,13-18

Hospodinova zmluva s Izraelom

16 Dnes ti prikazuje Hospodin, tvoj Boh, aby si plnil tieto ustanovenia a právne predpisy. Zachovávaj ich a uskutočňuj celým srdcom a celou dušou.26,16 Dt 4,1-6
17 Dnes si o Hospodinovi vyhlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho cestách a zachovávať jeho ustanovenia, príkazy a právne predpisy, a že ho budeš poslúchať.26,17 Ex 6,7; 15,2; Dt 15,5 18 Aj Hospodin dnes vyhlásil, že budeš jeho ľudom, zvláštnym vlastníctvom, ako ti sľúbil, no musíš zachovávať všetky jeho prikázania.26,18 Ex 19,5-6; Dt 7,6; 14,2; 28,9; Ž 135,4; Tít 2,14 19 On ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré utvoril, aby si mu bol chválou, cťou a ozdobou, aby si bol svätým ľudom Hospodinovi, svojmu Bohu, ako povedal.“26,19 Ex 19,6; Dt 4,7-8; Ž 148,14; 1Pt 2,9