Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Výročné slávnosti

Veľká noc — Pascha

1 V mesiaci abíb nezabudni sláviť Paschu na počesť Hospodina, svojho Boha, lebo v mesiaci abíb ťa Hospodin, tvoj Boh, v noci vyviedol z Egypta.
2 Obetu Paschy z oviec alebo dobytka prines Hospodinovi, svojmu Bohu, na mieste, ktoré si Hospodin vyvolí za príbytok svojho mena. 3 Pritom nejedz nič kvasené. Sedem dní jedz len nekvasený chlieb, chlieb biedy, lebo v strachu si utekal z Egypta, aby si si po všetky dni života pripomínal deň, keď si vyšiel z Egypta. 4 Za sedem dní nech nevidno kvas na celom tvojom území. Z mäsa, ktoré budeš obetovať večer v prvý deň, nesmie zostať nič do rána. 5 Obetu Paschy však nesmieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich miest, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, 6 ale len na mieste, ktoré si Hospodin, tvoj Boh, vyvolí za príbytok svojho mena. Obetu Paschy prines večer pri západe slnka, v čase, keď si vychádzal z Egypta. 7 Upeč ju a zjedz na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Ráno sa vrátiš a pôjdeš do svojho stanu. 8 Šesť dní jedz nekvasený chlieb a v siedmy deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Hospodina, tvojho Boha. Vtedy nekonaj nijakú prácu.

Slávnosť Týždňov

9 Odpočítaj sedem týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať sedem týždňov.
10 Potom usporiadaš slávnosť Týždňov na počesť Hospodina, svojho Boha. Podľa svojich možností veľkoryso obetuj z toho, čo ti požehná Hospodin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka i levita, ktorý je v tvojom meste, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh za príbytok svojho mena. 12 Budeš si pripomínať, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj a uskutočňuj tieto ustanovenia.

Slávnosť Stánkov

13 Po zbere úrody obilia a hrozna budete mať sedem dní slávnosť Stánkov.
14 Raduj sa pri svojej slávnosti, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj služobník i tvoja slúžka i levita, i cudzinec, sirota i vdova, ktorí budú v tvojom meste. 15 Sedem dní zasväť na počesť Hospodina, tvojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná hojnou úrodou a úspechom vo všetkom, čo budeš podnikať. Preto sa raduj! 16 Trikrát v roku sa má každý muž objaviť pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na slávnosť Nekvasených chlebov, na slávnosť Týždňov a na slávnosť Stánkov. Nech sa však nikto neukáže s prázdnou rukou. 17 Každý z vás nech daruje podľa svojich možností z požehnania, ktoré mu dá Hospodin, tvoj Boh.

Zákon o sudcoch

18 Vo všetkých mestách, ktoré dá Hospodin, tvoj Boh, tvojim kmeňom, ustanov sudcov a správcov, ktorí budú súdiť ľud podľa spravodlivosti.
19 Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. 20 O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si ostal nažive a obsadil krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.

Zákaz modlárstva

21 Keď postavíte oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, nesmiete vedľa neho osadiť posvätný kôl z nijakého dreva.
22 Nepostav si nijaký kamenný posvätný stĺp, ktorý nenávidí Hospodin, tvoj Boh.