Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Odpúšťanie dlžôb

1 Na konci každého siedmeho roka odpustíš dlžoby.15,1 Ex 23,10-11; Lv 25,2-4; Iz 61,1-3
2 Spôsob odpustenia bude takýto: Keď bude na počesť Hospodina vyhlásený rok odpustenia dlžôb, každý veriteľ odpustí svojmu blížnemu, čo mu požičal.15,2 Neh 5,7-11; 10,32; Mt 6,14-15 3 Od cudzinca to smieš vymáhať, ale čo máš u svojho brata, to mu veľkoryso odpusť.15,3 Dt 23,20 4 Nebude u teba núdzneho, lebo Hospodin ťa štedro požehná v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil,15,4 Dt 14,29; Iz 58,10-11 5 ak budeš ochotne poslúchať Hospodina, svojho Boha, pozorne a dôsledne zachovávať všetky príkazy, ktoré ti dnes dávam.15,5 Dt 4,9; Flp 1,27 6 Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, no ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale ony nebudú panovať nad tebou.15,6 Dt 28,12 7 Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom,15,7 Prís 21,13; Tob 4,11; Sir 29,1; 1Jn 3,16-17 8 ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba.15,8 Mt 5,42; Sk 24,17 9 Dávaj pozor, aby ti v srdci nenapadla ničomná myšlienka: ‚Blíži sa siedmy rok, rok odpustenia dlžôb,‘ a odvrátil by si zrak od svojho chudobného brata a nedal mu nič. On by volal proti tebe k Hospodinovi a mal by si hriech.15,9 Ex 22,22; Prís 14,21; Jk 4,17; 5,4 10 Dávaj mu ochotne, nech ťa to nemrzí, keď mu máš niečo dať, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať vo všetkom, čo budeš podnikať a k čomu priložíš ruku.15,10 Ž 41,1-3; 2Kor 9,5-11 11 Chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem: Vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núdznemu a chudobnému bratovi!15,11 Iz 58,7; Tob 4,7; Sir 29,9; Mt 26,11; Lk 12,33

Prepúšťanie otroka

12 Ak sa ti z Hebrejov predá muž alebo žena, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepusť na slobodu.15,12 Ex 21,1-6; Jer 34,14; Sir 7,21
13 Keď ho budeš prepúšťať na slobodu, neprepusť ho s prázdnymi rukami.15,13 Prís 3,27-28 14 Štedro ho obdaruj zo svojich oviec, z humna a z lisu. Daj mu z toho, čo ti požehnal Hospodin, tvoj Boh.15,14 Neh 8,10 15 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa vykúpil Hospodin, tvoj Boh. Preto ti dnes prikazujem:15,15 Dt 5,15 16 Keby ti povedal: ‚Nechcem odísť od teba, pretože si obľúbil teba i tvoj dom, lebo mu bolo dobre u teba,‘15,16 Ex 21,5-6; Sir 33,31 17 vezmi šidlo, prepichni mu ucho opreté o dvere a on ti zostane navždy otrokom. To isté urob aj svojej otrokyni.15,17 Lv 25,39-42 18 Nech ti nie je zaťažko prepustiť ho na slobodu, lebo jeho šesťročná služba u teba mala hodnotu dvojnásobnej mzdy nádenníka, a Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš podnikať.15,18 Dt 15,10

Prvorodené z dobytka

19 Každého prvorodeného samca, čo sa ti vyliahne z dobytka alebo z oviec, zasväť Hospodinovi, svojmu Bohu. Svojho prvorodeného býčka nebudeš používať na nijakú prácu a prvorodeného baránka nebudeš strihať.15,19 Ex 13,2; Lv 27,26; Nm 18,15
20 Každoročne ho budeš jesť so svojou rodinou pred Hospodinom, svojím Bohom na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin.15,20 Dt 12,5-7 21 V prípade, že zviera bude chybné, krívajúce alebo slepé, alebo akokoľvek inak znetvorené, nesmieš ho obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu. 15,21 Lv 22,20.24; Mal 1,7-8 22 Budete ho jesť vo svojich mestách spoločne nečistí aj čistí, ako by ste jedli gazelu alebo jeleňa.15,22 Dt 12,15.21-22 23 Jeho krv však nesmieš jesť, vyleješ ju na zem ako vodu.15,23 Lv 7,26; Dt 12,16.23