Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Odpúšťanie dlžôb

1 Na konci každého siedmeho roka odpustíš dlžoby.15,1 Ex 23,10-11; Lv 25,2-4; Iz 61,1-3
2 Spôsob odpustenia bude takýto: Keď bude na počesť Hospodina vyhlásený rok odpustenia dlžôb, každý veriteľ odpustí svojmu blížnemu, čo mu požičal.15,2 Neh 5,7-11; 10,32; Mt 6,14-15 3 Od cudzinca to smieš vymáhať, ale čo máš u svojho brata, to mu veľkoryso odpusť.15,3 Dt 23,20 4 Nebude u teba núdzneho, lebo Hospodin ťa štedro požehná v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil,15,4 Dt 14,29; Iz 58,10-11 5 ak budeš ochotne poslúchať Hospodina, svojho Boha, pozorne a dôsledne zachovávať všetky príkazy, ktoré ti dnes dávam.15,5 Dt 4,9; Flp 1,27 6 Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, no ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale ony nebudú panovať nad tebou.15,6 Dt 28,12 7 Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom,15,7 Prís 21,13; Tob 4,11; Sir 29,1; 1Jn 3,16-17 8 ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba.15,8 Mt 5,42; Sk 24,17 9 Dávaj pozor, aby ti v srdci nenapadla ničomná myšlienka: ‚Blíži sa siedmy rok, rok odpustenia dlžôb,‘ a odvrátil by si zrak od svojho chudobného brata a nedal mu nič. On by volal proti tebe k Hospodinovi a mal by si hriech.15,9 Ex 22,22; Prís 14,21; Jk 4,17; 5,4 10 Dávaj mu ochotne, nech ťa to nemrzí, keď mu máš niečo dať, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať vo všetkom, čo budeš podnikať a k čomu priložíš ruku.15,10 Ž 41,1-3; 2Kor 9,5-11 11 Chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem: Vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núdznemu a chudobnému bratovi!15,11 Iz 58,7; Tob 4,7; Sir 29,9; Mt 26,11; Lk 12,33

Prepúšťanie otroka

12 Ak sa ti z Hebrejov predá muž alebo žena, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepusť na slobodu.15,12 Ex 21,1-6; Jer 34,14; Sir 7,21
13 Keď ho budeš prepúšťať na slobodu, neprepusť ho s prázdnymi rukami.15,13 Prís 3,27-28 14 Štedro ho obdaruj zo svojich oviec, z humna a z lisu. Daj mu z toho, čo ti požehnal Hospodin, tvoj Boh.15,14 Neh 8,10 15 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa vykúpil Hospodin, tvoj Boh. Preto ti dnes prikazujem:15,15 Dt 5,15 16 Keby ti povedal: ‚Nechcem odísť od teba, pretože si obľúbil teba i tvoj dom, lebo mu bolo dobre u teba,‘15,16 Ex 21,5-6; Sir 33,31 17 vezmi šidlo, prepichni mu ucho opreté o dvere a on ti zostane navždy otrokom. To isté urob aj svojej otrokyni.15,17 Lv 25,39-42 18 Nech ti nie je zaťažko prepustiť ho na slobodu, lebo jeho šesťročná služba u teba mala hodnotu dvojnásobnej mzdy nádenníka, a Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš podnikať.15,18 Dt 15,10

Prvorodené z dobytka

19 Každého prvorodeného samca, čo sa ti vyliahne z dobytka alebo z oviec, zasväť Hospodinovi, svojmu Bohu. Svojho prvorodeného býčka nebudeš používať na nijakú prácu a prvorodeného baránka nebudeš strihať.15,19 Ex 13,2; Lv 27,26; Nm 18,15
20 Každoročne ho budeš jesť so svojou rodinou pred Hospodinom, svojím Bohom na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin.15,20 Dt 12,5-7 21 V prípade, že zviera bude chybné, krívajúce alebo slepé, alebo akokoľvek inak znetvorené, nesmieš ho obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu. 15,21 Lv 22,20.24; Mal 1,7-8 22 Budete ho jesť vo svojich mestách spoločne nečistí aj čistí, ako by ste jedli gazelu alebo jeleňa.15,22 Dt 12,15.21-22 23 Jeho krv však nesmieš jesť, vyleješ ju na zem ako vodu.15,23 Lv 7,26; Dt 12,16.23