Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Výstraha pred falošnými prorokmi

1 Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič k tomu nepridávajte ani z toho neuberajte.13,1 Dt 4,2; Prís 30,6; 1Jn 4,1; Zj 22,18-19
2 Ak medzi vami vystúpi prorok alebo niekto, kto máva a vykladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vykoná zázrak,13,2 Jer 28,9; Mt 24,24; 2Kor 11,13-15 3 a keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal: ‚Poďme za inými bohmi, ktorých si nepoznal, a slúžme im,‘13,3 Dt 13,7.14 4 slová takého proroka alebo vykladača snov nepočúvaj. To vás skúša Hospodin, váš Boh, aby poznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.13,4 Dt 10,20; 1Kor 6,17 5 Nasledujte Hospodina, svojho Boha, bojte sa ho, zachovávajte jeho príkazy, počúvajte jeho hlas, slúžte mu a pridržiavajte sa ho!13,5 Jer 28,15-17 6 Ten prorok alebo vykladač snov musí zomrieť, pretože ťa navádzal na to, aby ste odpadli od Hospodina, svojho Boha, ktorý vás vyviedol z Egypta a vykúpil z domu otroctva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hospodin, tvoj Boh. Tým sa odstráni zlo spomedzi vás.13,6 Dt 17,2-3; 1Kor 5,13 7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlastná manželka, či tvoj najmilší priateľ tajne navádzal a vravel: ‚Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si nepoznal ty ani tvoji otcovia,13,7 1Mak 2,24 8 bohom okolitých národov tebe blízkych alebo vzdialených od jedného konca zeme až po jej druhý koniec —,‘13,8 Dt 7,16 9 nepodvoľ sa mu ani ho nepočúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať.13,9 Dt 17,2-7 10 Musíš ho zabiť. Prvý zdvihneš ruky, aby si ho usmrtil a potom sa zdvihnú ruky všetkého ľudu.13,10 Dt 21,21 11 Ukameňuješ ho, pretože ťa chcel odviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.13,11 Dt 19,20 12 Keď sa to dopočujú všetci Izraeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už nestane.13,12 Dt 17,13; Sdc 20,1-2 13 Keby si sa dopočul, že sa v niektorom meste, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, povráva,13,13 Sdc 20,13; 1Mak 5,1 14 že spomedzi vás vyšli naničhodníci a zvádzajú obyvateľov mesta rečami: ‚Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých nepoznáte —,‘13,14 Dt 17,4 15 dôkladne vyšetri, preskúmaj a popýtaj sa. Ak by sa dokázalo, že táto ohavnosť bola medzi vami spáchaná, 16 musíš mečom pobiť obyvateľov toho mesta a ostrím meča vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je v ňom, aj na dobytku.13,16 Nm 21,2-3; Dt 20,16-18 17 Všetku korisť z neho zhromaždi na námestí a mesto aj korisť z neho spáľ ako celostnú obetu pre Hospodina, tvojho Boha. To mesto zostane navždy zbúraniskom a nikdy sa nesmie znova postaviť.13,17 Joz 6,26 18 Nech ti na ruku neprilipne nič z toho, čo je pod kliatbou, aby Hospodin upustil od svojho rozhorčeného hnevu a preukázal ti milosrdenstvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom.13,18 Joz 7,1 19 Preto počúvaj hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávaj všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes predkladám, aby si robil to, čo je správne pred Hospodinom, tvojím Bohom.13,19 Mt 7,24