Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Sústredenie bohoslužby do chrámu

1 Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti dal Hospodin, Boh tvojich otcov, aby si ju obsadil na celý čas vášho pozemského života.12,1 Dt 4,1-2
2 Úplne zničte všetky miesta, kde na vysokých vrchoch, kopcoch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte.12,2 Nm 33,51-52; Oz 4,13 3 Ich oltáre zbúrajte, posvätné stĺpy rozmláťte, ašery spáľte, sochy ich bôžikov posekajte a ich mená odstráňte z toho miesta.12,3 Ex 34,13 4 Vy to však Hospodinovi, svojmu Bohu, robiť nesmiete!12,4 Lv 20,23 5 Vy budete prichádzať na miesto, ktoré si Hospodin, váš Boh, vyvolí spomedzi všetkých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval.12,5 Ex 20,24; Ž 132,13-14; Heb 12,22 6 Tam prinášajte svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiatky, pozdvihované obety, sľuby, dobrovoľné dary i prvorodené zo svojho dobytka a oviec.12,6 Lv 17,3-9; Tob 1,6; Sir 35,11 7 Tam pred Hospodinom, svojím Bohom, budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehnal Hospodin, váš Boh.12,7 Lv 23,40 8 Nerobte už tak ako my dnes, každý podľa toho, čo uznáva za správne.12,8 Nm 15,39 9 Dosiaľ ste totiž neprišli na miesto odpočinku, do dedičného vlastníctva, ktoré vám dáva Hospodin, váš Boh.12,9 Dt 25,19 10 Vy však prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlastníctva Hospodin, váš Boh, a zabezpečí vám pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, takže budete bezpečne bývať.12,10 Joz 1,13; 1Krľ 5,5; Ž 95,11; Heb 4,3 11 Potom na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Boh, za príbytok svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiatky, pozdvihované obety a všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi.12,11 Dt 12,5; 14,22 12 Radujte sa pred Hospodinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni nemajú dedičný podiel ani dedičné vlastníctvo s vami.12,12 Nm 18,24; Dt 10,9; 18,1-2 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe zapáči.12,13 Joz 22,11.16 14 Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mieste, ktoré si vyvolí Hospodin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všetko, čo ti ja prikazujem.12,14 Dt 12,5.11

Predpisy o jedle

15 Keď sa ti zažiada, môžeš zabiť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek meste, podľa požehnania, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečistý i čistý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň.12,15 Dt 12,22; 14,5
16 Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu.12,16 Lv 3,17; 17,10-14; 1Tim 4,4 17 Vo svojich mestách nesmiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobytka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani pozdvihované obety.12,17 Dt 14,22-29 18 Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita, ktorý je v tvojich bránach, len pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, a budeš sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, z každého diela svojich rúk.12,18 Dt 14,23 19 Kým budeš žiť vo svojej krajine, chráň sa opustiť levitu.12,19 Dt 12,12; 14,27 20 Keď Hospodin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako ti sľúbil, a ty si povieš: ‚Chcel by som jesť mäso‘ a zatúžiš po ňom, jedz mäso, koľko sa ti žiada.12,20 Gn 28,14; Dt 19,8 21 No ak miesto, ktoré si Hospodin, tvoj Boh, vyvolí pre svoje meno, bude od teba ďaleko, môžeš podľa môjho príkazu zo svojho dobytka alebo oviec, čo ti dal Hospodin, zabiť zviera a môžeš jesť vo svojich mestách, koľko sa ti žiada.12,21 Dt 16,6 22 Môžeš z toho jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň, a môže ho jesť nečistý aj čistý.12,22 Dt 12,15-16 23 Len sa ovládni, aby si nejedol krv, lebo krv je život, preto nejedz mäso spolu so životom.12,23 Gn 9,4; Lv 3,16-17 24 Nejedz krv, vylej ju na zem ako vodu!12,24 Dt 15,23 25 Nejedz ju, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je správne pred Hospodinom.12,25 Dt 4,40 26 Svoje posvätné a sľúbené dary však vezmi a zanes na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin.12,26 Lv 22,18; Nm 5,9-10 27 Svoje spaľované obety, mäso a krv, prines na oltár Hospodina, svojho Boha. Krv tvojich obiet sa má vyliať na oltár Hospodina, tvojho Boha, ale mäso môžeš zjesť.12,27 Dt 12,6 28 Zachovávaj a počúvaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dobré a správne pred Hospodinom, tvojím Bohom.12,28 Ž 78,55

Výstraha pred modlárstvom

29 Keď Hospodin, tvoj Boh, vyhubí pred tebou národy, ktoré si ideš podmaniť a usadíš sa v ich krajine,12,29 Dt 9,3
30 po ich vyhubení si dávaj pozor, aby si sa nechytil do osídla, ktoré po nich zostane. Nevyhľadávaj ich bohov a nehovor: ‚Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja!‘12,30 Dt 18,9; Joz 23,7; Ez 20,28-32; Ef 4,17 31 Tak sa nesmieš správať voči Hospodinovi, svojmu Bohu, pretože všetko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohavnosť, ktorú Hospodin nenávidí; oni totiž pre svojich bohov spaľujú v ohni aj svojich synov a dcéry.12,31 Lv 18,21; Múd 12,4; Mt 28,20