Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Spomienka na odchod z Egypta

1 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, a po všetky dni budeš zachovávať jeho ustanovenia, nariadenia, právne predpisy a jeho prikázania.11,1 Dt 6,5
2 Dnes predsa poznáte, čo nepoznali a nevideli vaši synovia, ako vás Hospodin, váš Boh, vychovával, jeho veľkosť, jeho mocnú ruku a jeho vystreté rameno,11,2 Dt 4,36; 8,2-5 3 jeho znamenia a jeho skutky, ktoré v Egypte vykonal faraónovi, egyptskému kráľovi, a celej jeho krajine,11,3 Dt 6,22; 7,18-19 4 čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a vozom, ktoré zaplavil vodou Trstinového mora, keď vás prenasledovali, a Hospodin ich ničil, ako je to dodnes,11,4 Ex 14,23-31 5 čo vám urobil na púšti, kým ste prišli na toto miesto,11,5 Dt 1,31; Ž 77,21 6 a čo urobil Datánovi a Abirámovi, synom Rúbenovca Eliába, keď zem roztvorila svoj pažerák a pohltila ich aj s rodinami, stanmi a so všetkými ich prívržencami z celého Izraela.11,6 Nm 16,1.31-33; Ž 106,17 7 Lebo na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky, ktoré Hospodin konal.11,7 Dt 5,3; 7,19 8 Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli silní, keď pôjdete obsadiť krajinu, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť,11,8 Dt 8,10-11 9 aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom a ich potomkom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.11,9 Ex 3,17; Prís 10,27

Krása prisľúbenej krajiny

10 Krajina, ktorú prichádzaš obsadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vyšli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami otváral kanály pri zavlažovaní zeleninovej záhrady.
11 Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť, je krajina vrchov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa.11,11 Dt 8,7-9 12 Je to krajina, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh. Oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiatku až do konca roka.11,12 1Krľ 9,3; Múd 12,7 13 Ak budete naozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili mu celým srdcom a celou dušou,11,13 Dt 11,8.22; 28,1 14 dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesenný i jarný, a budeš zbierať obilie, mušt a olej.11,14 Lv 26,4; Jer 14,22; Joel 2,22-23 15 I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa dosýta.11,15 Mal 3,10-11 16 Dávajte si pozor, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili a neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.11,16 Dt 13,4; Heb 2,1 17 Hospodin by totiž vzplanul hnevom proti vám. Zatvoril by nebesia a nebolo by dažďa, zem by nevydala úrodu a vy by ste čoskoro zahynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hospodin.11,17 Dt 4,26; 28,23-24

Vernosť a poslušnosť

18 Zachovajte si tieto slová v srdci a v mysli, priviažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelenku medzi očami.11,18 Dt 4,9-10; 6,6-9; Prís 6,21
19 Poúčajte o nich svojich synov a hovorte im o nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať.11,19 Ž 78,5-6 20 Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány, 21 aby sa rozhojnili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim otcom pod prísahou sľúbil dať Hospodin, kým bude nebo nad zemou.11,21 Prís 9,11 22 Ak budete starostlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám kážem zachovávať, totiž milovať Hospodina, svojho Boha, vo všetkom sa prispôsobiť jeho vôli a pridŕžať sa ho,11,22 Dt 11,13; Mt 22,37 23 potom Hospodin vyženie pred vami všetky tieto národy a podrobíte si väčšie a mocnejšie národy, než ste sami.11,23 Dt 7,1-2 24 Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše, od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Eufrat, až po Západné more bude vaše územie.11,24 Joz 1,3-5; Ez 47,15-20 25 Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám povedal.11,25 Ex 23,27; Dt 2,25 26 Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu:11,26 Dt 30,1.15-20; Bar 1,20 27 Ak budete poslúchať prikázania Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie.11,27 Dt 28,1-14 28 Ak však nebudete poslúchať prikázania Hospodina, vášho Boha, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte, stihne vás kliatba.11,28 Dt 28,15; 29,19-28 29 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, vovedie do krajiny, ktorú ideš obsadiť, budeš dávať požehnanie na vrchu Gerizím a kliatbu na vrchu Ebál.11,29 Dt 27,12-26; Joz 8,30-35 30 Tie sú za Jordánom, za cestou smerujúcou k západu slnka, v krajine Kanaánčanov, ktorí bývajú v Arabe naproti Gilgálu pri Moreho dube.11,30 Gn 12,6 31 Chystáte sa prekročiť Jordán, aby ste vošli a obsadili krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, váš Boh. Keď ju obsadíte a budete v nej bývať,11,31 Dt 9,1 32 starostlivo zachovávajte všetky ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes predkladám.11,32 Mt 7,21-27