Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Ona je knihou Božích príkazov, je zákonom, ktorý trvá naveky. Všetci, čo sa jej držia, dosiahnu život, no tí, čo ju opustia, zomrú.4,1 Sir 24,23 2 Obráť sa, Jákob, a chop sa jej, putuj za žiarou, v ústrety jej svetlu.4,2 Jn 8,12 3 Svoju slávu nedávaj inému, svoje výhody cudziemu národu. 4 My, Izrael, sme šťastní, že poznáme, čo sa páči Bohu.4,4 Dt 4,8

Prorocká výzva na pokánie

5 Vzchopte sa, ľud môj, pamäť Izraela!4,5 Iz 41,8-14
6 Predali vás pohanským národom, ale nie na záhubu; pretože ste rozhnevali Boha, vydali vás nepriateľom. 7 Roztrpčili ste toho, ktorý vás stvoril, keď ste obetovali démonom, a nie Bohu.4,7 Dt 32,15-18; Ž 106,37; 1Kor 10,20 8 Zabudli ste na večného Boha, na toho, ktorý vás sýtil, zarmútili ste Jeruzalem, ktorý vás vychoval. 9 Videl, ako prichádza na vás Boží hnev a povedal: „Počujte, obyvatelia Siona, Boh mi spôsobil veľký zármutok.4,9-20 Nár 1,11-22 10 Veď som videl odvlečenie svojich synov a dcér do zajatia, ktoré im spôsobil Večný. 11 Tešil som sa, keď som ich vychovával, nariekal som a plakal, keď som sa s nimi lúčil. 12 Nech sa nikto neraduje, že som ovdovel a že ma mnohí opustili, osamel som pre hriechy svojich detí, pretože sa odklonili od Božieho zákona,4,12 Nár 1,1 13 neuznávali jeho ustanovenia ani nekráčali po cestách Božích prikázaní, ani nevstúpili na chodníky výchovy v duchu jeho spravodlivosti. 14 Poďte, susedia Siona, a pripomeňte si zajatie mojich synov a dcér, ktoré im spôsobil Večný. 15 Priviedol na nich národ zďaleka, národ nehanebný, ktorý hovorí cudzím jazykom; tí nebrali ohľad na starca a nezľutovali sa nad dieťaťom.4,15 Jer 5,15-17 16 Odviedli miláčikov vdovy a nechali ju osamotenú, olúpenú o dcéry. 17 Ako by som vám ja mohol pomôcť? 18 Ten, ktorý vám spôsobil tieto pohromy, vás vyslobodí z ruky vašich nepriateľov.4,18 Oz 6,1 19 Choďte, deti, choďte! Ja teda ostávam opustený. 20 Vyzliekol som si rúcho pokoja a obliekol som si vrecovinu prosby, budem volať k Večnému, kým budem žiť.4,20 Bar 5,1-2 21 Vzchopte sa, deti, vzývajte Boha a vyslobodí vás z útlaku, z ruky nepriateľov. 22 Ja som totiž vložil do Večného nádej na vašu záchranu a Svätý ma naplnil radosťou z milosrdenstva, ktorého sa vám čoskoro dostane od Večného, vášho záchrancu. 23 Prepúšťal som vás v zármutku a v plači, ale Boh mi vás navždy vráti v radosti a potešení.4,23 Jer 31,12-13 24 Lebo ako teraz vidia susedia Siona vaše zajatie, tak čoskoro budú vidieť záchranu od vášho Boha, ktorá k vám príde vo veľkej sláve a jase Večného.4,24 Iz 60,1-2 25 Deti, trpezlivo znášajte hnev, ktorý na vás dopadol od Boha; prenasledoval ťa tvoj nepriateľ, no čoskoro uvidíš jeho záhubu a budeš šliapať po jeho šiji. 26 Moje drahé deti putovali po hrboľatých cestách, boli odvlečené ako stádo, ktoré uchvátili nepriatelia. 27 Vzchopte sa, deti, a volajte k Bohu, spomenie si na vás ten, ktorý to na vás uvalil.4,27 Bar 4,5 28 Ako vás zmýšľanie viedlo do blúdenia preč od Boha, tak sa teraz obráťte a desaťnásobne viac ho hľadajte.4,28 Jer 29,13-14 29 Veď ten, čo na vás uvalil pohromy, zachráni vás a zahrnie vás večnou radosťou.“

Nádej pre Jeruzalem

30 Vzchop sa, Jeruzalem, poteší ťa ten, ktorý ti dal meno.4,30 Iz 43,1
31 Úbožiaci sú tí, čo ťa týrali a radovali sa z tvojho pádu.4,31 Ž 137,7 32 Úbohé sú mestá, ktorým v otroctve slúžili tvoje deti, úbohé je mesto, ktoré držalo v zajatí tvojich synov.4,32 Iz 13,19 33 Ako sa radovalo z tvojho pádu a tešilo z tvojho úpadku, tak sa bude rmútiť nad vlastným spustnutím.4,33 Jer 50,12.35-36 34 Oberiem ho o radosť z množstva obyvateľov a jeho veselosť sa zmení na žalosť. 35 Zostúpi na nich oheň od Večného na veľa dní a démoni v ňom budú bývať veľmi dlhý čas.4,35 Iz 34,14; Zj 18,2 36 Zahľaď sa na východ, Jeruzalem, a vnímaj tú radosť, ktorá ti prichádza od Boha. 37 Pozri, prichádzajú tvoji synovia, s ktorými si sa rozlúčil, prichádzajú tí, ktorých zhromaždilo slovo Svätého od východu až po západ a radujú sa z Božej slávy.4,37 Iz 60,4; Tob 13,13; Bar 5,5-6; Mt 8,11