Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Ona je knihou Božích príkazov, je zákonom, ktorý trvá naveky. Všetci, čo sa jej držia, dosiahnu život, no tí, čo ju opustia, zomrú.4,1 Sir 24,23 2 Obráť sa, Jákob, a chop sa jej, putuj za žiarou, v ústrety jej svetlu.4,2 Jn 8,12 3 Svoju slávu nedávaj inému, svoje výhody cudziemu národu. 4 My, Izrael, sme šťastní, že poznáme, čo sa páči Bohu.4,4 Dt 4,8

Prorocká výzva na pokánie

5 Vzchopte sa, ľud môj, pamäť Izraela!4,5 Iz 41,8-14
6 Predali vás pohanským národom, ale nie na záhubu; pretože ste rozhnevali Boha, vydali vás nepriateľom. 7 Roztrpčili ste toho, ktorý vás stvoril, keď ste obetovali démonom, a nie Bohu.4,7 Dt 32,15-18; Ž 106,37; 1Kor 10,20 8 Zabudli ste na večného Boha, na toho, ktorý vás sýtil, zarmútili ste Jeruzalem, ktorý vás vychoval. 9 Videl, ako prichádza na vás Boží hnev a povedal: „Počujte, obyvatelia Siona, Boh mi spôsobil veľký zármutok.4,9-20 Nár 1,11-22 10 Veď som videl odvlečenie svojich synov a dcér do zajatia, ktoré im spôsobil Večný. 11 Tešil som sa, keď som ich vychovával, nariekal som a plakal, keď som sa s nimi lúčil. 12 Nech sa nikto neraduje, že som ovdovel a že ma mnohí opustili, osamel som pre hriechy svojich detí, pretože sa odklonili od Božieho zákona,4,12 Nár 1,1 13 neuznávali jeho ustanovenia ani nekráčali po cestách Božích prikázaní, ani nevstúpili na chodníky výchovy v duchu jeho spravodlivosti. 14 Poďte, susedia Siona, a pripomeňte si zajatie mojich synov a dcér, ktoré im spôsobil Večný. 15 Priviedol na nich národ zďaleka, národ nehanebný, ktorý hovorí cudzím jazykom; tí nebrali ohľad na starca a nezľutovali sa nad dieťaťom.4,15 Jer 5,15-17 16 Odviedli miláčikov vdovy a nechali ju osamotenú, olúpenú o dcéry. 17 Ako by som vám ja mohol pomôcť? 18 Ten, ktorý vám spôsobil tieto pohromy, vás vyslobodí z ruky vašich nepriateľov.4,18 Oz 6,1 19 Choďte, deti, choďte! Ja teda ostávam opustený. 20 Vyzliekol som si rúcho pokoja a obliekol som si vrecovinu prosby, budem volať k Večnému, kým budem žiť.4,20 Bar 5,1-2 21 Vzchopte sa, deti, vzývajte Boha a vyslobodí vás z útlaku, z ruky nepriateľov. 22 Ja som totiž vložil do Večného nádej na vašu záchranu a Svätý ma naplnil radosťou z milosrdenstva, ktorého sa vám čoskoro dostane od Večného, vášho záchrancu. 23 Prepúšťal som vás v zármutku a v plači, ale Boh mi vás navždy vráti v radosti a potešení.4,23 Jer 31,12-13 24 Lebo ako teraz vidia susedia Siona vaše zajatie, tak čoskoro budú vidieť záchranu od vášho Boha, ktorá k vám príde vo veľkej sláve a jase Večného.4,24 Iz 60,1-2 25 Deti, trpezlivo znášajte hnev, ktorý na vás dopadol od Boha; prenasledoval ťa tvoj nepriateľ, no čoskoro uvidíš jeho záhubu a budeš šliapať po jeho šiji. 26 Moje drahé deti putovali po hrboľatých cestách, boli odvlečené ako stádo, ktoré uchvátili nepriatelia. 27 Vzchopte sa, deti, a volajte k Bohu, spomenie si na vás ten, ktorý to na vás uvalil.4,27 Bar 4,5 28 Ako vás zmýšľanie viedlo do blúdenia preč od Boha, tak sa teraz obráťte a desaťnásobne viac ho hľadajte.4,28 Jer 29,13-14 29 Veď ten, čo na vás uvalil pohromy, zachráni vás a zahrnie vás večnou radosťou.“

Nádej pre Jeruzalem

30 Vzchop sa, Jeruzalem, poteší ťa ten, ktorý ti dal meno.4,30 Iz 43,1
31 Úbožiaci sú tí, čo ťa týrali a radovali sa z tvojho pádu.4,31 Ž 137,7 32 Úbohé sú mestá, ktorým v otroctve slúžili tvoje deti, úbohé je mesto, ktoré držalo v zajatí tvojich synov.4,32 Iz 13,19 33 Ako sa radovalo z tvojho pádu a tešilo z tvojho úpadku, tak sa bude rmútiť nad vlastným spustnutím.4,33 Jer 50,12.35-36 34 Oberiem ho o radosť z množstva obyvateľov a jeho veselosť sa zmení na žalosť. 35 Zostúpi na nich oheň od Večného na veľa dní a démoni v ňom budú bývať veľmi dlhý čas.4,35 Iz 34,14; Zj 18,2 36 Zahľaď sa na východ, Jeruzalem, a vnímaj tú radosť, ktorá ti prichádza od Boha. 37 Pozri, prichádzajú tvoji synovia, s ktorými si sa rozlúčil, prichádzajú tí, ktorých zhromaždilo slovo Svätého od východu až po západ a radujú sa z Božej slávy.4,37 Iz 60,4; Tob 13,13; Bar 5,5-6; Mt 8,11
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk