Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Preto Pán uskutočnil svoje slovo, ktoré vyriekol proti nám a proti sudcom, ktorí súdili Izrael, i proti našim kráľom, kniežatám a ľuďom Izraela a Júdu.2,1-2 Dan 9,12-13; Bar 2,24 2 Pod celým nebom sa nestalo to, čo sa píše v Mojžišovom zákone, 3 že budeme jesť jeden mäso svojho syna, druhý mäso svojej dcéry.2,3 Dt 28,53; Nár 2,20; 4,10 4 Vydal ich do područia všetkým kráľovstvám, ktoré sú okolo nás, na potupu a skazu medzi všetkými okolitými národmi, medzi ktoré ich Pán rozptýlil. 5 Dostali sa do poroby, nie na obdiv, pretože sme zhrešili proti Pánovi, nášmu Bohu, tým, že sme nepočúvali jeho hlas.2,5 Dt 28,43 6 Pánovi, nášmu Bohu, patrí spravodlivosť, ale nám a našim otcom až dodnes hanba v tvári.2,6 Bar 1,15 7 Postihli nás všetky pohromy, ktorými nám hrozil Pán.2,7-9 Dan 9,13-14 8 Neprosili sme Pánovu tvár, aby odvrátil každého od myšlienok zlého srdca. 9 Pán tie pohromy pozorne sledoval a Pán ich na nás uvalil, pretože Pán je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré na nás dopustil.2,9 Jer 1,12; 31,28 10 Nepočúvali sme jeho hlas, že máme kráčať podľa Pánových nariadení, ktoré nám predkladal.

Prosby o vypočutie

11 Preto teda, Pane, Boh Izraela, ktorý si mocnou rukou, znameniami, zázrakmi, veľkou mocou a vystretým ramenom vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny a urobil si si tak meno až do dnešného dňa:2,11 Dt 4,34; Neh 9,10; Iz 63,12; Jer 32,20; Dan 9,15
12 Pán, náš Boh, zhrešili sme, správali sme sa bezbožne a nespravodlivo proti tvojim spravodlivým príkazom.2,12 Dt 4,27; Jer 42,2; Dan 2,13; 9,5 13 Nech sa odvráti od nás tvoje rozhorčenie, pretože nás ostala hŕstka medzi pohanmi, medzi ktorých si nás rozptýlil. 14 Vypočuj, Pane, našu modlitbu a našu prosbu. Vysloboď nás kvôli sebe a udeľ nám milosť pred tvárou tých, čo nás odvliekli,2,14 Dt 26,15; Iz 63,15; Dan 2,16; 9,17-18 15 aby celá zem poznala, že ty si Pán, náš Boh, že tvoje meno sa vzývalo nad Izraelom a nad jeho rodom. 16 Pane, pozri zo svojho svätého domu a mysli na nás, nakloň svoje ucho, Pane, a počúvaj. 17 Otvor, Pane, svoje oči a hľaď, veď nie mŕtvi v podsvetí, ktorých vnútro opustil ich duch, budú vzdávať Pánovi slávu a uznávať jeho spravodlivé výroky, 18 ale živá duša, hoci nadmieru zarmútená, bytosť, čo kráča zhrbená a neduživá, čo má ochabujúce oči, duša hladujúca; Pane, tie ti budú vzdávať slávu a uznávať tvoju spravodlivosť. 19 Pán, Boh náš, nie pre spravodlivé skutky našich otcov a našich kráľov predkladáme pred tvoju tvár svoju prosbu o zľutovanie.2,19 Tít 3,5 20 Zoslal si svoje rozhorčenie a hnev na nás podľa toho, čo si povedal prostredníctvom prorokov, svojich služobníkov: 21 Takto hovorí Pán: ‚Skloňte svoju šiju a pracujte pre babylonského kráľa, a tak ostanete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom.2,21 Jer 27,12 22 Ak však neposlúchnete Pánov hlas, aby ste pracovali pre babylonského kráľa, 23 urobím, že z miest Judska a z okolia Jeruzalema zmizne hlas radosti a hlas plesania, hlas ženícha i hlas nevesty a v celej krajine nebude ani stopy po obyvateľoch.‘2,23 Jer 7,34 24 Nepočúvali sme tvoj hlas, že máme slúžiť babylonskému kráľovi, a ty si uskutočnil svoje slová, ktoré si hovoril skrze prorokov, svojich služobníkov, že kosti našich kráľov a kosti našich otcov vyhádžu zo svojho miesta.2,24-25 Jer 8,1-2 25 A naozaj, ležia vyhodené do páľavy dňa a do mrazu noci. Zomierali vo veľkých útrapách, hladom, mečom, vo vyhnanstve. 26 Pre zlo domu Izraela a domu Júdu si z domu, nad ktorým sa vzývalo tvoje meno, urobil to, čo je z neho dnes. 27 Zaobchádzal si s nami, Pán, náš Boh, so všetkou svojou miernosťou a s celým svojím veľkým súcitom. 28 Ako si hovoril so svojím služobníkom Mojžišom v deň, keď si ho poveril zapísať tvoj Zákon pre synov Izraela. Hovoril si: 29 ‚Ak nebudete počúvať môj hlas, celý tento veľký a početný zástup sa zmení na maličký medzi pohanmi, kam ich rozptýlim.2,29 Dt 4,27 30 Veď viem, že ma nebudú poslúchať, pretože je to tvrdošijný národ. Znova si vstúpia do srdca až v krajine svojho vyhnanstva.2,30 Ex 32,9; Dt 4,29-30; 9,6; 1Krľ 8,47-48 31 Potom poznajú, že ja som Pán, ich Boh. Dám im srdce a uši, ktoré počujú,2,31 Jer 24,7; 32,39; Ez 11,19 32 budú ma chváliť v krajine svojho vyhnanstva a budú si pripomínať moje meno 33 a odvrátia sa od svojej tvrdošijnosti a od svojich zlých skutkov, pretože budú mať na pamäti cestu svojich otcov, ktorí hrešili proti Pánovi,2,33 Ex 6,9 34 a ja ich vrátim do krajiny, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Oni ju budú mať vo svojej moci a ja rozmnožím ich počet a už sa nebude zmenšovať.2,34 Dt 30,5 35 Ustanovím pre nich večnú zmluvu, že im budem Bohom a oni budú mojím ľudom a ja už nevyženiem svoj ľud, Izrael, z krajiny, ktorú som im dal.‘“2,35 Jer 31,31-34; 32,40; Ez 37,26-27
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk