6. kapitola

Archa zmluvy v Jeruzaleme

1 Dávid znova zhromaždil všetkých vybraných mužov Izraela v počte tridsaťtisíc.6,1-23 1Krn 13; 15,1-3.25-29
2 Vybral sa so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Baaly v Judsku, aby odtiaľ odniesol Božiu archu pomenovanú menom Hospodina zástupov, ktorý tróni nad cherubmi.6,2 Ex 25,22; Joz 15,9; 1Sam 7,1n 3 Božiu archu naložili na nový voz a vyniesli ju z Abinadábovho domu, ktorý bol na vŕšku. Abinadábovi synovia Uzza a Achjo riadili nový voz.6,3-4 1Sam 6,7; 7,1 4 Pri prevoze Božej archy z Abinadábovho domu na vŕšku Achjo kráčal pred archou. 5 Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov z cyprusového dreva, citár, hárf, bubienkov, hrkálok a cimbalov.6,5 Ž 68,25.28; 150,5 6 Keď prišli k Nachónovmu humnu, Uzza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. 7 Hospodin sa rozhneval na Uzzu; pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche.6,7 Nm 4,15; 1Sam 6,19 8 Dávida hnevalo, že Hospodin pripravil Uzzu o život. Preto nazval to miesto Perec-Uzza6,8 Hebr. Uzzova trhlina. a tak sa volá dodnes. 9 V ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal: „Ako by Hospodinova archa mohla prísť ku mne!?“ 10 Preto Dávid nechcel priviezť Hospodinovu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gatčana Obéd-Edóma. 11 Tak zostala Hospodinova archa v dome Gatčana Obéd-Edóma tri mesiace. Hospodin požehnával Obéd-Edóma i celý jeho dom.6,11 1Krn 26,4n 12 Kráľovi Dávidovi oznámili, že Hospodin pre Božiu archu požehnáva dom Obéd-Edóma i všetko, čo má. Dávid šiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu Obéd-Edóma do Dávidovho mesta. 13 Keď nosiči Hospodinovej archy urobili šesť krokov, obetoval býka a vykŕmené teľa.6,13 1Krľ 8,5 14 Dávid, opásaný ľanovým efódom, tancoval z celej sily pred Hospodinom.6,14 1Sam 2,18; 22,18 15 Dávid a celý dom Izraela vynášali Hospodinovu archu s radostným pokrikom a za zvuku rohu.6,15 Ž 47,2.6 16 Keď Hospodinova archa vstupovala do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michal sa pozerala z okna. Keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, opovrhla ním v srdci. 17 Hospodinovu archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spaľované obety i obety spoločenstva.6,17 1Krn 16,1 18 Keď dokončil prinášanie týchto obiet, požehnal ľud v mene Hospodina zástupov.6,18 Nm 6,23-27; 1Krľ 8,55 19 Potom všetkému ľudu, zhromaždeným Izraelitom, mužom i ženám, každému dal bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč. Všetok ľud sa potom rozišiel domov.6,19 1Krn 16,3 20 Keď sa Dávid vracal domov požehnať svoju rodinu, Šaulova dcéra Michal mu vyšla oproti. Povedala: „Kráľ Izraela sa dnes naozaj vyznamenal, keď sa ako nejaký nehanebník obnažoval pred očami slúžok svojich služobníkov.“ 21 Dávid jej odvetil: „Bolo to na počesť Hospodina, ktorý dal prednosť mne pred tvojím otcom a celým jeho domom, keď ma ustanovil za vojvodcu Izraela, Hospodinovho ľudu.6,21 2Sam 5,2 22 Chcem sa ešte hlbšie pokoriť než doteraz a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte.“6,22 Heb 11,26 23 Šaulova dcéra Michal bola bezdetná až do svojej smrti.6,23 Ž 127,3