Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Dávid kráľom nad celým Izraelom

1 Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a vyhlásili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.5,1 1Krn 11,1-35,1 Dt 17,15; 2Sam 19,13
2 Už vtedy, keď bol kráľom nad nami Šaul, ty si vodieval vojská Izraela a vracal sa s nimi. Tebe povedal Hospodin: ‚Ty budeš pásť môj izraelský ľud a staneš sa jeho vládcom.‘“5,2 1Sam 18,16; 2Sam 7,8 3 Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid tam s nimi uzavrel zmluvu pred Hospodinom. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.5,3 1Sam 16,13; 2Sam 2,4 4 Dávid mal tridsať rokov, keď sa stal kráľom, a vládol štyridsať rokov.5,4-5 1Krľ 2,11; 1Krn 3,4; 29,27 5 Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, tridsaťtri rokov vládol nad celým Izraelom a Júdom v Jeruzaleme.

Dobytie Jeruzalema

6 Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však odkázali Dávidovi: „Sem sa nedostaneš, zaženú ťa slepí a chromí.“ Tým chceli naznačiť: „Dávid sa sem nedostane.“5,6-10 1Krn 11,4-95,6 Joz 15,63
7 Dávid však dobyl pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. 8 V ten deň Dávid povedal: „Kto chce biť Jebúsejov, nech napadne ich zdroj vody.“ Chromých a slepých Dávid z duše nenávidel. Preto sa hovorí: „Slepý a chromý nevstúpi do chrámu.“5,8 Lv 21,18; 26,12; Dt 23,15; Mt 21,14 9 Dávid sa usadil v pevnosti a nazval ju Dávidovo mesto. Obstavil ju od Milla smerom do vnútra.5,9 2Krn 32,5 10 Dávid sa ustavične vzmáhal a Hospodin, Boh zástupov, bol s ním.5,10 2Sam 3,1 11 Týrsky kráľ Chirám vypravil k Dávidovi poslov. Spolu s nimi aj cédrové drevo, tesárov a murárov, aby Dávidovi postavili palác.5,11 1Krľ 5,155,11-12 1Krn 14,1-2 12 Dávid si uvedomil, že Hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a jeho kráľovskú moc povzniesol pre svoj izraelský ľud.

Dávidovi synovia narodení v Jeruzaleme

13 Keď sa Dávid presťahoval z Hebronu, vzal si z Jeruzalema ďalšie vedľajšie ženy i manželky a narodili sa mu synovia a dcéry.5,13 2Sam 3,2-5
14 Toto sú mená detí, ktoré sa narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šobáb, Nátan a Šalamún,5,14-15 1Krn 3,5-9; 14,4-7; Mt 1,6; Lk 3,31 15 Jibchár, Elišua, Nefeg a Jafia, 16 Elišama, Eljada a Elifelet.

Porážka Filištíncov

17 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, vybrali sa všetci, aby sa ho zmocnili. Dávid sa to dopočul a utiahol sa do pevnosti.5,17-25 1Krn 14,8-16
18 Nato prišli Filištínci a rozložili sa v údolí Refajov.5,18 Joz 15,8; 2Sam 23,13; 1Krn 11,15 19 Dávid sa pýtal Hospodina: „Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš mi ich do moci?“ Hospodin odpovedal Dávidovi: „Napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci.“5,19 1Sam 23,4; 30,7n; Ef 5,17 20 Dávid prišiel do Baal-Peracímu a tam ich porazil. Povedal: „Hospodin roztrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako keď voda trhá hrádze.“ Preto nazvali to miesto Baal-Peracím5,20 Hebr. Pán prielomu, trhlín..5,20 Iz 28,21 21 Filištínci tam zanechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho muži odniesli.5,21 Dt 7,5.25 22 Filištínci znova zaútočili a rozložili sa v údolí Refajov. 23 Dávid sa obrátil na Hospodina a ten odpovedal: „Neútoč proti nim spredu, ale obíď ich zozadu a napadni ich od balzamovníkov. 24 Keď na vrcholcoch balzamovníkov začuješ šuchot krokov, hneď zasiahni, lebo vtedy Hospodin vyjde pred tebou poraziť filištínske vojsko.“5,24 Sdc 4,14; 2Krľ 7,6 25 Dávid urobil, ako mu prikázal Hospodin a porážal Filištíncov od Geby až po chotár Gezeru.5,25 Sdc 1,29