Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Dávid kráľom nad celým Izraelom

1 Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a vyhlásili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už vtedy, keď bol kráľom nad nami Šaul, ty si vodieval vojská Izraela a vracal sa s nimi. Tebe povedal Hospodin: ‚Ty budeš pásť môj izraelský ľud a staneš sa jeho vládcom.‘“ 3 Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid tam s nimi uzavrel zmluvu pred Hospodinom. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Dávid mal tridsať rokov, keď sa stal kráľom, a vládol štyridsať rokov. 5 Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, tridsaťtri rokov vládol nad celým Izraelom a Júdom v Jeruzaleme.

Dobytie Jeruzalema

6 Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však odkázali Dávidovi: „Sem sa nedostaneš, zaženú ťa slepí a chromí.“ Tým chceli naznačiť: „Dávid sa sem nedostane.“
7 Dávid však dobyl pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. 8 V ten deň Dávid povedal: „Kto chce biť Jebúsejov, nech napadne ich zdroj vody.“ Chromých a slepých Dávid z duše nenávidel. Preto sa hovorí: „Slepý a chromý nevstúpi do chrámu.“ 9 Dávid sa usadil v pevnosti a nazval ju Dávidovo mesto. Obstavil ju od Milla smerom do vnútra. 10 Dávid sa ustavične vzmáhal a Hospodin, Boh zástupov, bol s ním. 11 Týrsky kráľ Chirám vypravil k Dávidovi poslov. Spolu s nimi aj cédrové drevo, tesárov a murárov, aby Dávidovi postavili palác. 12 Dávid si uvedomil, že Hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a jeho kráľovskú moc povzniesol pre svoj izraelský ľud.

Dávidovi synovia narodení v Jeruzaleme

13 Keď sa Dávid presťahoval z Hebronu, vzal si z Jeruzalema ďalšie vedľajšie ženy i manželky a narodili sa mu synovia a dcéry.
14 Toto sú mená detí, ktoré sa narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šobáb, Nátan a Šalamún, 15 Jibchár, Elišua, Nefeg a Jafia, 16 Elišama, Eljada a Elifelet.

Porážka Filištíncov

17 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, vybrali sa všetci, aby sa ho zmocnili. Dávid sa to dopočul a utiahol sa do pevnosti.
18 Nato prišli Filištínci a rozložili sa v údolí Refajov. 19 Dávid sa pýtal Hospodina: „Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš mi ich do moci?“ Hospodin odpovedal Dávidovi: „Napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci.“ 20 Dávid prišiel do Baal-Peracímu a tam ich porazil. Povedal: „Hospodin roztrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako keď voda trhá hrádze.“ Preto nazvali to miesto Baal-Peracím. 21 Filištínci tam zanechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho muži odniesli. 22 Filištínci znova zaútočili a rozložili sa v údolí Refajov. 23 Dávid sa obrátil na Hospodina a ten odpovedal: „Neútoč proti nim spredu, ale obíď ich zozadu a napadni ich od balzamovníkov. 24 Keď na vrcholcoch balzamovníkov začuješ šuchot krokov, hneď zasiahni, lebo vtedy Hospodin vyjde pred tebou poraziť filištínske vojsko.“ 25 Dávid urobil, ako mu prikázal Hospodin a porážal Filištíncov od Geby až po chotár Gezeru.