Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Dávidove posledné slová

1 Toto sú posledné Dávidove slová: „Výrok Izajovho syna Dávida, výrok vysoko postaveného muža, pomazaného Bohom Jákoba, obľúbeného pevca Izraela.
2 Duch Hospodina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku. 3 Boh Izraela hovorí, prihovára sa mi skala Izraela: ‚Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom, 4 je ako úsvit vychádzajúceho slnka, ako bezoblačné ráno, ako jasno po daždi, keď mládza raší zo zeme.‘ 5 Či môj dom pred Bohom taký nie je? Uzavrel so mnou večnú zmluvu, vo všetkom upravenú a bezpečnú. Je úplnou mojou spásou. Prečo by nesplnil i každú túžbu? 6 Všetci naničhodníci sú ako zaviate tŕnie, ktoré nikto neberie do ruky. 7 Kto sa ho chce dotknúť, použije železo či násadu kopije a na mieste ho spáli.“

Dávidovi hrdinovia

8 Toto sú mená Dávidových hrdinov: Tachkemončan Jošéb-Baššebet, vodca trojky, ktorý zamával kopijou proti osemsto mužom a jedným šmahom ich zrazil.
9 Ďalší bol Eleazár, Achóachovec, syn Doda. Patril k trojici hrdinov. Bol s Dávidom, keď vyzývali Filištíncov, ktorí sa tam zišli do boja. Keď Izraeliti ustupovali, 10 on sa postavil na odpor a bil Filištíncov, dokiaľ vládal, kým mu od meča nezmeravela ruka. V ten deň pripravil Hospodin veľké víťazstvo. Ľud sa potom k nemu vrátil, ale už len olúpiť pobitých. 11 Nasleduje Ageho syn Harárčan Šamma. Raz sa Filištínci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa plná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištíncami, 12 on sa postavil doprostred poľa, obránil ho a Filištíncov porazil. Tak pripravil Hospodin veľké víťazstvo. 13 Raz tí traja z tridsiatich náčelníkov zostúpili počas žatvy k Dávidovi do jaskyne Adullám. Medzitým oddiel Filištíncov táboril v údolí Refajov. 14 Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka Filištíncov v Betleheme. 15 Vtedy Dávid vyslovil želanie: „Kto sa mi dá napiť vody zo studne, ktorá je pri Betlehemskej bráne?“ 16 Tí traja hrdinovia sa prebili cez tábor Filištíncov, načerpali vodu zo studne pri Betlehemskej bráne a priniesli ju Dávidovi. On sa však z nej nechcel napiť, ale vylial ju na počesť Hospodina. 17 Povedal: „Chráň ma Hospodin niečo také urobiť! Veď je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlastného života.“ Nechcel ju piť. To dokázali tí traja hrdinovia. 18 Abišaj, brat Joába, syna Ceruje, bol náčelníkom tridsiatich. Zamával kopijou proti tristo mužom a pobil ich, čím sa preslávil medzi tridsiatimi. 19 U tridsiatich požíval síce úctu a stal sa ich náčelníkom, ale tým trom sa nevyrovnal. 20 Jojadov syn Benaja z Kabceelu bol udatným mužom, bohatým na skutky. On zabil dvoch moábskych hrdinov. Jedného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a zabil leva. 21 Zabil aj zdatného Egypťana. Ten mal síce v ruke kopiju, kým Benaja šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a tou ho zabil. 22 To vykonal Jojadov syn Benaja, čím sa preslávil medzi tridsiatimi hrdinami. 23 Bol slávnejší než tí tridsiati, no tamtým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojej telesnej stráže. 24 K tridsiatim patril Joábov brat Asael, Dodov syn Elchanán z Betlehema, 25 Šamma z Charódu, Elika z Charódu, 26 Chelec z Peletu, Ikkéšov syn Ira z Tekóy, 27 Abíezer z Anatótu, Mebunnaj z Chuše, 28 Achóachovec Calmón, Mahraj z Netofy, 29 Baanov syn Cheleb z Netofy, Ribajov syn Ittaj z Gibey Benjamínovcov, 30 Benaja z Piratónu, Hiddaj z Nachale-Gaašu, 31 Abí-Albón z Araby, Azmávet z Bachurímu, 32 Eljachba zo Šaalbónu, z Jašénových synov Jonatán, 33 Šamma z Haráru, Šarárov syn Achiám z Haráru, 34 Achasbajov syn Elifelet z Maachy, syn Gilonca Achitofela Eliám, 35 Checraj z Karmelu, Paaraj z Arbu, 36 Nátanov syn Jigál z Coby, Bani z Gádu, 37 Ammónčan Celek, Nachraj z Beerótu, zbrojnoš Cerujinho syna Joába, 38 jitrijský Ira, jitrijský Garéb, 39 Chetita Uriáš. Spolu tridsaťsedem.