Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Dávidova pieseň

1 Slová tejto piesne prednášal Dávid na počesť Hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z moci Šaula.22,1-51 Ž 18
2 Hovoril: „Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. 3 Môj Boh je moja skala, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.22,3 Gn 15,1; Dt 32,4; Ž 31,3; 91,2; Prís 18,10; Jer 16,19; Lk 1,69 4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi. 5 Oblievali ma vlny smrti, prívaly záhuby ma vydesili. 6 Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety.22,6 Ž 116,3 7 V úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočul môj hlas, moje výkriky prenikli k jeho sluchu.22,7 Ž 116,4; 120,1 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy nebies, pohli sa, lebo vzplanul hnevom.22,8 Sdc 5,4; Jób 26,11; Ž 77,18 9 Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho.22,9 Ž 97,3; Hab 3,5; Heb 12,29 10 Naklonil nebesia a zostúpil, pod nohami mal mrákavu.22,10 Ex 20,21; 1Krľ 8,12; Ž 97,2 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra.22,11 Ž 104,3 12 Obklopil sa temnotou, z temných vôd a hustých oblakov si spravil stany. 13 Jeho jasom sa uhlíky vznietili do žerava. 14 Hospodin zahrmel z neba, Najvyšší sa ozval.22,14 Sdc 5,20; 1Sam 2,10; Iz 30,30 15 Vystrelil šípy a rozohnal ich, zmiatol ich bleskom.22,15 Hab 3,11 16 Objavili sa morské dná, obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodin, a zadul svojím rozhnevaným dychom.22,16 Ex 15,8; Mt 8,26 17 Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody.22,17 Ž 144,7 18 Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. 19 Vystúpil proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. 20 Poskytol mi priestor, vytiahol ma, lebo si ma obľúbil. 21 Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk,22,21 1Krľ 8,32 22 lebo som sa pridŕžal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha.22,22 Gn 18,19 23 Veď všetky jeho právne predpisy mal som na zreteli, od jeho ustanovení som sa neodvrátil.22,23 Dt 7,12 24 Bezúhonne som sa ho pridŕžal a chránil sa previnenia.22,24 Gn 17,1 25 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty, ktorú videl. 26 Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný,22,26 Mt 5,7 27 voči úprimnému úprimný, ale zvráteného necháš v jeho zvrátenosti.22,27 Lv 26,23n 28 Utláčaný ľud zachraňuješ, no svojím pohľadom pokoruješ povýšencov.22,28 Jób 40,11; Ž 72,12 29 Ty, Hospodin, si mojou sviecou, Hospodin mi osvecuje temnotu. 30 S tebou prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím i múr. 31 Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.22,31 Dt 32,4; Ž 12,6 32 Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh?22,32 1Sam 2,2; Ž 86,8; Iz 44,6 33 Boh mi je pevné útočisko, vedie ma cestou dokonalosti. 34 Dal mi nohy, ako majú lane, a postavil ma na výšiny. 35 Moje ruky vycvičil na boj a ramená naučil napínať bronzový luk.22,35 Ž 144,1 36 Dal si mi štít svojej spásy a tvoja láskavosť ma povzniesla. 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. 38 Budem prenasledovať svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. 39 Celkom ich rozdrvím, už nevstanú, padnú mi pod nohy.22,39 Mal 3,21 40 Opásal si ma silou k boju, mojich odporcov si zohol podo mňa. 41 Rozohnal si mojich nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia.22,41 Gn 49,8; Ex 23,27 42 Budú kričať o pomoc, no nik ich nezachráni, budú volať na Hospodina, ale neodpovie.22,42 Jób 27,9 43 Rozdrvím ich, budú ako zemský prach, pošliapem a udupem ich ako blato na ulici.22,43 Iz 10,6; Dan 2,34n 44 Vyslobodíš ma od vzbúrencov, ustanovíš ma za hlavu národov. Slúžiť mi bude ľud, ktorý som ani nepoznal.22,44 Iz 55,5 45 Cudzinci sa mi budú zaliečať, poslúchnu ma na slovo. 46 Cudzinci ochabnú, vytratia sa zo svojich bášt.22,46 Mich 7,17 47 Nech žije Hospodin! Kiež je velebená moja skala! Nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy! 48 Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. 49 Môj vysloboditeľ od nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. 50 Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. 51 Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu naveky.“22,51 Ž 144,10