Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Dávidova pieseň

1 Slová tejto piesne prednášal Dávid na počesť Hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z moci Šaula.22,1-51 Ž 18
2 Hovoril: „Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. 3 Môj Boh je moja skala, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.22,3 Gn 15,1; Dt 32,4; Ž 31,3; 91,2; Prís 18,10; Jer 16,19; Lk 1,69 4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi. 5 Oblievali ma vlny smrti, prívaly záhuby ma vydesili. 6 Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety.22,6 Ž 116,3 7 V úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočul môj hlas, moje výkriky prenikli k jeho sluchu.22,7 Ž 116,4; 120,1 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy nebies, pohli sa, lebo vzplanul hnevom.22,8 Sdc 5,4; Jób 26,11; Ž 77,18 9 Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho.22,9 Ž 97,3; Hab 3,5; Heb 12,29 10 Naklonil nebesia a zostúpil, pod nohami mal mrákavu.22,10 Ex 20,21; 1Krľ 8,12; Ž 97,2 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra.22,11 Ž 104,3 12 Obklopil sa temnotou, z temných vôd a hustých oblakov si spravil stany. 13 Jeho jasom sa uhlíky vznietili do žerava. 14 Hospodin zahrmel z neba, Najvyšší sa ozval.22,14 Sdc 5,20; 1Sam 2,10; Iz 30,30 15 Vystrelil šípy a rozohnal ich, zmiatol ich bleskom.22,15 Hab 3,11 16 Objavili sa morské dná, obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodin, a zadul svojím rozhnevaným dychom.22,16 Ex 15,8; Mt 8,26 17 Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody.22,17 Ž 144,7 18 Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. 19 Vystúpil proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. 20 Poskytol mi priestor, vytiahol ma, lebo si ma obľúbil. 21 Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk,22,21 1Krľ 8,32 22 lebo som sa pridŕžal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha.22,22 Gn 18,19 23 Veď všetky jeho právne predpisy mal som na zreteli, od jeho ustanovení som sa neodvrátil.22,23 Dt 7,12 24 Bezúhonne som sa ho pridŕžal a chránil sa previnenia.22,24 Gn 17,1 25 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty, ktorú videl. 26 Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný,22,26 Mt 5,7 27 voči úprimnému úprimný, ale zvráteného necháš v jeho zvrátenosti.22,27 Lv 26,23n 28 Utláčaný ľud zachraňuješ, no svojím pohľadom pokoruješ povýšencov.22,28 Jób 40,11; Ž 72,12 29 Ty, Hospodin, si mojou sviecou, Hospodin mi osvecuje temnotu. 30 S tebou prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím i múr. 31 Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.22,31 Dt 32,4; Ž 12,6 32 Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh?22,32 1Sam 2,2; Ž 86,8; Iz 44,6 33 Boh mi je pevné útočisko, vedie ma cestou dokonalosti. 34 Dal mi nohy, ako majú lane, a postavil ma na výšiny. 35 Moje ruky vycvičil na boj a ramená naučil napínať bronzový luk.22,35 Ž 144,1 36 Dal si mi štít svojej spásy a tvoja láskavosť ma povzniesla. 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. 38 Budem prenasledovať svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. 39 Celkom ich rozdrvím, už nevstanú, padnú mi pod nohy.22,39 Mal 3,21 40 Opásal si ma silou k boju, mojich odporcov si zohol podo mňa. 41 Rozohnal si mojich nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia.22,41 Gn 49,8; Ex 23,27 42 Budú kričať o pomoc, no nik ich nezachráni, budú volať na Hospodina, ale neodpovie.22,42 Jób 27,9 43 Rozdrvím ich, budú ako zemský prach, pošliapem a udupem ich ako blato na ulici.22,43 Iz 10,6; Dan 2,34n 44 Vyslobodíš ma od vzbúrencov, ustanovíš ma za hlavu národov. Slúžiť mi bude ľud, ktorý som ani nepoznal.22,44 Iz 55,5 45 Cudzinci sa mi budú zaliečať, poslúchnu ma na slovo. 46 Cudzinci ochabnú, vytratia sa zo svojich bášt.22,46 Mich 7,17 47 Nech žije Hospodin! Kiež je velebená moja skala! Nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy! 48 Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. 49 Môj vysloboditeľ od nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. 50 Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. 51 Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu naveky.“22,51 Ž 144,10