Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Falošní proroci a učitelia

1 Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky2,1 Gr. hairésis — skupina alebo náuka, v negatívnom zmysle rozdelenie, sekta a neskoršie aj blud.. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.2,1-19 Júd 4-162,1 Dt 13,2-6; Mt 24,24; 1Tim 4,1; 2Pt 3,3
2 A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy.2,2 Iz 52,5; Múd 5,6; Rim 2,24 3 Z chamtivosti sa budú usilovať získať vás vymyslenými rečami, ale súd nad nimi oddávna nemešká a ich zatratenie, ktoré im hrozí, nedrieme.2,3 1Tes 2,5 4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia2,4 Gr. tartaros — jedno z mien pekla., aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.2,4 Gn 6,1-4; Jób 41,23; Júd 6 5 Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, hlásateľa spravodlivosti, zachránil ako ôsmeho spolu s inými siedmimi.2,5 Gn 6,9 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na záhubu a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov,2,6 Gn 19,24-25; Múd 10,6; Mt 10,15 7 ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním nemravníkov, zachránil.2,7 Gn 19,1-16; Lk 17,28 8 Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky.2,8 Ez 9,4 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať,2,9 1Kor 10,13; 2Tes 1,5-10; 1Tim 4,1-8 10 a to najmä tých, čo sa uberajú za telom s nečistými žiadosťami a pohŕdajú autoritou. Sú to samoľúbi bezočivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam,2,10 1Pt 2,17 11 a ani anjeli, hoci sú silou a mocou väčší, nevynášajú proti nim pred Pánom potupný súd. 12 Oni však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na chytanie a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú; zahynú vo svojej skazenosti a2,12 Ž 49,13-15 13 stihne ich odplata za neprávosť. Denné hýrenie považujú za rozkoš, sú poškvrnou a hanbou, ako hýria vo svojich lžiach, keď s vami hodujú.2,13-14 Mt 5,28 14 Ich oči sú plné cudzoložstva a nevedia sa nasýtiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliatby. 15 Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beórovho syna2,15 Alt. Bosorovho syna, resp. Bileáma z Bosoru. Gr. meno Bosor je odlišné od Nm 22,5., ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť.2,15 Neskoršia židovská tradícia rozvinula motív chamtivosti a klamstva Bileáma.2,15 Nm 22,4-35; 31,16; Dt 23,6; Júd 11; Zj 2,14 16 Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo bláznovstvu proroka.2,16 Nm 22,22-23 17 Tí ľudia sú ako pramene bez vody, hmly, ktoré ženie víchor; je pre nich pripravená najhlbšia temnota.2,17 Júd 13.16 18 Vedú totiž pyšné a márne reči, lákajú bezuzdnými telesnými žiadosťami takých, čo práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo.2,19 Jn 8,34; Rim 6,16-17 20 Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok.2,20-21 Mt 12,45; Heb 6,4-8; 10,26-27 21 Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. 22 Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v blate zasa.“2,22 Prís 26,11