Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

8. kapitola

Povstanie Júdu Makabejského

1 Júda Makabejský a jeho spoločníci tajne prichádzali do dedín, zvolávali k sebe krajanov a získavali si tých, čo zotrvali verne pri židovstve. Takto sa ich zhromaždilo do šesťtisíc.
2 Vzývali Pána, aby zhliadol na ľud, po ktorom všetci šliapu, a zmiloval sa aj nad chrámom, ktorý znesvätili bezbožní ľudia, 3 aby sa zľutoval aj nad zničeným mestom, ktoré má byť zrovnané so zemou, a vypočul krv, ktorá k nemu volá, 4 aby sa rozpamätal aj na protizákonné pozabíjanie bezhriešnych dojčiat, na rúhanie proti jeho menu a aby ukázal svoj odpor voči zlu. 5 Keď Makabejec zorganizoval svoje šíky, stal sa pre pohanov neporaziteľný, pretože Pánov hnev sa zmenil na milosrdenstvo. 6 Prichádzal nečakane, prepadal mestá i dediny a vypaľoval ich. Obsadzoval výhodné postavenia a nemálo nepriateľov zahnal na útek; 7 na také prepady využíval najmä noc. Všade sa šírila zvesť o jeho udatnosti.

Výprava Nikanora

8 Keď Filip videl, že tento muž v krátkom čase dosiahol úspech, ba že postupuje a stáva sa šťastnou zhodou stále silnejším, napísal list Ptolemaiovi, miestodržiteľovi Koilesýrie a Fenície, aby prišiel na pomoc kráľovským záujmom.8,8 2Mak 5,22
9 Ptolemaios urýchlene poslal Patroklovho syna Nikanora, jedného zo svojich popredných priateľov, a poveril ho vyhubiť národ Židov. Podriadil mu nie menej ako dvadsaťtisíc mužov z najrozličnejších národov a pripojil k nemu aj vojvodcu Gorgia, ktorý mal veľké bojové skúsenosti. 10 Nikanor zamýšľal získať za predaj židovských zajatcov dvetisíc talentov a použiť ich na zaplatenie vojnového odškodného, ktoré kráľ dlhoval Rimanom.8,10 1Mak 8,7 11 Ihneď poslal výzvu do prímorských miest, aby kupovali Židov za otrokov, sľúbil im dať za talent deväťdesiat otrokov. Nerátal však so spravodlivou odplatou Všemohúceho, ktorá ho mala stihnúť. 12 Júda sa dozvedel o Nikanorovej výprave a podal svojim správu o blízkom príchode vojska. 13 Vtedy zbabelí a tí, čo neverili v Božiu spravodlivosť, opustili svoje miesta a ušli. 14 Iní popredali všetko, čo im zostalo, a modlili sa k Pánovi, aby zachránil tých, čo bezbožný Nikanor predal ešte prv, než s ním začali boj. 15 Ak by to aj Boh neurobil priamo kvôli nim, nech to urobí pre zmluvu s ich otcami a preto, že sú pomenovaní jeho slávnym a vznešeným menom.8,15 Lv 26,42-45; Jer 14,9; Dan 9,18-19 16 Keď Makabejec zhromaždil svojich ľudí v počte šesťtisíc mužov, povzbudzoval ich, aby sa nebáli nepriateľov a neľakali sa veľkého množstva pohanov, ktorí nespravodlivo tiahnu proti nim, ale aby hrdinsky bojovali. 17 Nech majú pred očami, ako bezprávne a pyšne sa správali voči svätému miestu, ako týrali a potupovali Jeruzalem, ba ešte aj rušili poriadky zdedené od čias predkov. 18 Povedal: „Oni sa spoliehajú na zbrane a na slepú odvahu, my sa však spoliehame na všemocného Boha, ktorý môže jediným pokynom zničiť tých, čo tiahnu proti nám, ba aj celý svet.“8,18 Ž 20,8 19 Takisto im pripomenul, akú moc zakúsili ich predkovia, i záhubu, ktorá prišla na Sancheríba s jeho stoosemdesiatimipiatimi tisícami mužov,8,19 2Krľ 19,35 20 a boj proti Galaťanom v Babylone, kde nastúpilo do boja všetkých osemtisíc Židov so štyritisíc Macedónčanmi. Keď sa Macedónčania dostali do úzkych, tých osemtisíc zničilo stodvadsaťtisíc protivníkov, pretože dostali pomoc z neba.8,20 Bitku iné pramene neuvádzajú. Môže ísť o židovských a macedónskych žoldnierov v babylonskom vojsku. Galaťania boli maloázijskí Kelti. Pritom získali veľkú korisť. 21 Takto ich Júda povzbudzoval a pripravoval, aby boli hotoví zomrieť za zákony a vlasť. Potom rozdelil vojsko na štyri časti.8,21-22 1Mak 2,2-5 22 Za vodcov jednotlivých oddielov určil svojich bratov, Šimona, Jozefa a Jonatána. Každému z nich podriadil tisícpäťsto mužov. 23 Okrem toho vymenoval aj Eleazára, aby čítal zo svätej knihy a potom zvolal heslo: „S Božou pomocou!“ Osobne sa ujal vedenia prvého oddielu a zaútočil na Nikanora.

Víťazstvo nad Sýrčanmi

24 Pretože Všemohúci bol ich spojencom, zabili vyše deväťtisíc nepriateľov. Väčšinu Nikanorových vojakov zranili a dokaličili im údy; všetkých donútili dať sa na útek.
25 Obchodníkom s otrokmi, ktorí ta prišli, aby ich kúpili, pobrali peniaze. Ďaleko ich prenasledovali, ale potom ich nechali tak, lebo boli v časovej tiesni. 26 Keďže bol deň pred sobotou, nepokračovali už v ich prenasledovaní. 27 Pozbierali zbrane nepriateľov, zvliekli z nich zbroj a slávili sobotu. Zvlášť vrúcne velebili Pána a vzdávali mu chválu, že ich ochraňoval až po tento deň a začal im preukazovať svoje milosrdenstvo. 28 Po sobote rozdelili z koristi poškodeným, vdovám a sirotám, ostatné rozdelili sebe a svojim deťom. 29 Keď to dokončili, vykonali spoločnú modlitbu a prosili milosrdného Pána, aby sa natrvalo zmieril so svojimi služobníkmi. 30 Keď sa pustili do boja s oddielmi Timoteja a Bakchida, zabili vyše dvadsaťtisíc protivníkov. Zmocnili sa aj vysokých a dobre opevnených pevností. Bohatú korisť si rozdelili rovnakým dielom sebe, poškodeným, sirotám a vdovám, ba dali aj starým.8,30 1Mak 5,6; 7,8 31 Starostlivo pozbierali zbrane; všetko uložili na vhodné miesta a zvyšok koristi odniesli do Jeruzalema. 32 Zabili aj jedného náčelníka z Timotejových ľudí, nanajvýš bezbožného muža, ktorý veľmi sužoval Židov. 33 Pri oslavách víťazstva vo vlasti upálili tých, čo zapálili sväté brány, medzi nimi Kallistena, ktorý sa uchýlil do istého domčeka; tak dostal zaslúženú odmenu za svoju bezbožnosť.8,33 2Mak 1,8 34 Naničhodníka Nikanora, ktorý priviedol tisíc kupcov, aby im predal Židov, 35 s Pánovou pomocou pokorili tí, ktorých nepokladal za nič. Musel odhodiť svoje skvostné rúcho a pustil sa celkom sám pustatinou ako otrok, čo zbehol. Tak prišiel do Antiochie a napriek zničeniu svojho vojska mal vlastne veľké šťastie. 36 On, ktorý si zaumienil, že odškodné Rimanom vyrovná z predaja zajatých Jeruzalemčanov, musel vyhlásiť, že Židia majú Ochrancu, ktorý za nich bojuje, a vďaka tomu sú nezraniteľní, pretože zachovávajú zákony, ktoré im on dal.