Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

31. kapitola

Odstránenie modlárstva

1 Keď sa to všetko skončilo, pobrali sa všetci prítomní Izraeliti do judských miest a rozmlátili kamenné stĺpy, postínali ašery a úplne zbúrali výšiny i oltáre v celom Judsku, na území Benjamína, Efrajima a Menaššeho. Potom sa všetci Izraeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest.31,1 Dt 7,5; 2Krľ 18,4; 2Krn 29–30
2 Chizkija zaradil kňazov a levitov do jednotlivých tried, každého podľa kňazskej či levitskej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločenstva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hospodinových táborov.31,2 1Krn 23–26

Usporiadanie služby v chráme

3 Príspevok z kráľovského majetku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večerné, na spaľované obety v soboty, ďalej na novmesiace a slávnosti, ako je to predpísané v Hospodinovom zákone.31,3 Nm 28–29
4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, prikázal odvádzať pre kňazov a levitov určenú čiastku, aby sa mohli pevne držať Hospodinovho zákona. 5 Keď sa tá výzva rozniesla, naznášali Izraeliti množstvo prvotín obilia, muštu, oleja, medu a rôznych poľných plodín. Priniesli i mnoho desiatkov zo všetkého.31,5 Ex 23,19; 34,26; Lv 27,30.32 6 Aj Izraeliti a Júdovci, bývajúci v judských mestách, odvádzali desiatok z dobytka a oviec, ako aj desiatok z darov zasvätených ich Bohu, Hospodinovi, a uložili to na hŕby.31,6 Dt 14,22n 7 V treťom mesiaci ich začali zakladať a v siedmom mesiaci skončili. 8 Keď prišiel Chizkija i hodnostári a uvideli tie hŕby, dobrorečili Hospodinovi a jeho ľudu, Izraelu. 9 Chizkija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb. 10 Hlavný kňaz Azarja z Cadókovho domu mu odpovedal: „Odkedy začali nosiť dary do Hospodinovho domu, najedli sme sa dosýta a ešte i veľa zostalo. Pretože Hospodin svoj ľud požehnal, zostalo toto množstvo.“ 11 Chizkija dal pripraviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pripravili, 12 verne vnášali dnu obety pozdvihovania, desiatky a zasvätené dary. Ich správcom bol levita Konanja, jeho zástupcom bol jeho brat Šimei. 13 Jechíel, Azazja, Nachat, Asael, Jerimót, Jozabád, Elíel, Jismachja, Machat a Benaja boli z poverenia kráľa Chizkiju a predstaveného Božieho domu Azarju dozorcami pod vedením Konanju a jeho brata Šimeiho. 14 Léviovec Kore, Jimnov syn, strážca východnej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na pozdvihované obety Hospodinovi a na najsvätejšie dary. 15 Jemu podliehali v kňazských mestách: Eden, Minjamin, Ješúa, Šemaja, Amarja a Šechanja, aby verne rozdeľovali svojim bratom podľa tried, nadriadenému i podriadenému.31,15 Joz 21 16 Navyše aj osobám mužského pohlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zozname od trojročných nahor, každému, kto prichádzal do Hospodinovho domu podľa každodenného poriadku do služby, podľa ich povinností a zadelenia. 17 Kňazské rodové zoznamy sa zostavovali podľa rodinného pôvodu a levitské rodové zoznamy od dvadsaťročných nahor podľa ich povinností a tried. 18 Zahŕňali aj všetky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v rodovom zozname, lebo sa verne posväcovali. 19 No kňazi Áronovci mali na pastvinách svojich miest všade po mestách zvlášť vymenovaných mužov, aby rozdeľovali podiely všetkým kňazom a všetkým levitom uvedeným v rodovom zozname. 20 Takto konal Chizkija v celom Judsku. Robil to, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, správne a pravdivé. 21 Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a prikázania, sa pokúšal riadiť Bohom a konal všetko dôsledne a úspešne.31,21 Ž 1,3