Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

19. kapitola

1 Judský kráľ Jošafát sa šťastne vrátil domov do Jeruzalema. 2 Tu ho vyhľadal videc Jehu, syn Chananiho, a povedal kráľovi Jošafátovi: „Musel si pomáhať bezbožníkovi a preukazovať lásku tým, čo nenávidia Hospodina? Preto sa na teba rozhneval Hospodin.19,2 1Krľ 21,20 3 No našlo sa pri tebe i čosi dobré, lebo si odpratal z krajiny ašery a prejavil si úprimný záujem o Boha.“19,3 2Krn 17,3-6

Ustanovenie sudcov

4 Jošafát sídlil v Jeruzaleme. Znovu však vyšiel medzi ľud od Beér-Šeby po Efrajimské pohorie a obracal ho k Hospodinovi, Bohu svojich otcov.
5 V krajine ustanovil sudcov všade po opevnených mestách Judska, a to v každom z nich. 6 Sudcom prikázal: „Všímajte si svoju prácu, lebo pri súde nezastupujete človeka, ale Hospodina, ktorý je s vami pri vynášaní rozsudku.19,6 Dt 1,16-17; Ž 82 7 Nech na vás spočinie bázeň pred Hospodinom. Konajte svedomite, lebo u Hospodina, nášho Boha, niet bezprávia, uprednostňovania ani úplatkárstva.“19,7 Ex 18,21; Dt 10,17; Rim 2,11; 1Pt 1,17 8 I v Jeruzaleme ustanovil Jošafát niektorých levitov, kňazov a niektorých predákov izraelských rodín pre súd Hospodina a pre spory obyvateľov Jeruzalema.19,8 Dt 17,8-9; 19,17 9 Prikázal im: „Konajte s bázňou voči Hospodinovi, verne a oddane. 10 Pri každom spore, ktorý k vám príde od vašich spolubratov, bývajúcich vo svojich mestách, vo veci prelievania krvi, zákona, prikázaní, ustanovení a právnych predpisov, upozornite ich, aby sa neprevinili voči Hospodinovi a nezastihol vás i vašich bratov jeho hnev. Pri takomto postupe budete bez viny. 11 Sám hlavný kňaz Amarja bude vaším nadriadeným vo všetkých záležitostiach Hospodina a Jišmaelov syn Zebadja, vojvodca Júdovho domu, vo všetkých kráľovských veciach. Leviti vám poslúžia za úradníkov. Pustite sa smelo do práce a Hospodin nech je s tým, kto je statočný.“