Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Jošafát mal nesmierne bohatstvo a slávu. Zošvagril sa s Achábom.18,1 1Krľ 16,29; 2Krn 17,5 2 Po niekoľkých rokoch zišiel k Achábovi do Samárie. Acháb obetoval na jeho počesť a pre jeho sprievod množstvo oviec a dobytka. Pritom ho navádzal na výpravu proti Ramót-Gileádu.18,2-34 1Krľ 22,2-35 3 Izraelský kráľ Acháb sa spýtal Jošafáta, judského kráľa: „Pôjdeš so mnou proti Ramót-Gileádu?“ Ten mu povedal: „Ja rovnako ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, pôjdeme spolu do vojny.“ 4 Jošafát však navrhol izraelskému kráľovi: „Spýtaj sa najprv na Hospodinovo slovo.“18,4 2Krľ 3,11 5 Nato izraelský kráľ zhromaždil prorokov, spolu štyristo mužov, a spýtal sa ich: „Máme ísť do boja proti Ramót-Gileádu alebo to nechať tak?“ Povedali: „Choď, Boh ho vydá do moci kráľa.“

Michovo proroctvo

6 Jošafát sa však spýtal: „Nie je tu ešte nejaký Hospodinov prorok, na ktorého by sme sa obrátili o radu?“
7 Izraelský kráľ povedal Jošafátovi: „Je tu ešte jeden, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli dopytovať Hospodina. Ja ho však nenávidím, lebo mi neprorokuje nič dobré, ale vždy len zlé. Je to Jimlov syn Micha.“ Jošafát poznamenal: „Nepatrí sa tak kráľovi hovoriť.“ 8 Nato si izraelský kráľ zavolal jedného dvorana a prikázal mu: „Priveď hneď Jimlovho syna Michu.“ 9 Izraelský kráľ a judský kráľ Jošafát sedeli každý na svojom tróne zaodiati v kráľovskom rúchu. Sedeli na humne pri vchode do Samárijskej brány a všetci proroci pred nimi prorokovali. 10 Kenaanov syn Cidkija si zhotovil železné rohy a volal: „Takto vraví Hospodin: Nimi budeš klať Sýrčanov, kým ich nezničíš.“18,10 2Krn 18,23 11 Tak prorokovali všetci proroci: „Vyraz proti Ramót-Gileádu. Budeš mať úspech, lebo Hospodin ho vydá do moci kráľa.“ 12 Posol, ktorý šiel po Michu, ho prehováral: „Predpovede prorokov sú jednoznačne pre kráľa priaznivé. I tvoja predpoveď musí znieť ako jedného z nich. Predpovedaj úspech.“ 13 Micha však povedal: „Akože žije Hospodin, budem hovoriť len to, čo mi povie môj Boh.“ 14 Keď prišiel ku kráľovi, ten sa ho spýtal: „Micha, máme sa pustiť do boja proti Ramót-Gileádu, alebo to nechať tak?“ Odpovedal: „Choďte a budete mať úspech, padnú vám do rúk.“ 15 Kráľ ho však zahriakol: „Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v Hospodinovom mene hovoril iba pravdu?“ 16 Ten na to: „Videl som všetok Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal: ‚Tí nemajú pána! Každý sa môže pokojne vrátiť domov.‘“ 18,16 Mt 9,36 17 Izraelský kráľ povedal Jošafátovi: „Nevravel som ti, že mi nebude prorokovať nič dobré, ale zlé?“ 18 Ten však pokračoval: „Preto čujte slovo Hospodina: Videl som Hospodina sedieť na tróne a celé nebeské vojsko mu stálo po pravici i ľavici.18,18 Iz 6,1 19 Hospodin sa spýtal: ‚Kto navedie izraelského kráľa Achába, aby šiel na výpravu a pri Ramót-Gileáde padol?‘ Odzneli rôzne návrhy. 20 Tu predstúpil akýsi duch, zastal si pred Hospodinom a povedal: ‚Ja ho navediem.‘ Hospodin sa spýtal: ‚Čím?‘18,20 Jób 1,6 21 Odpovedal: ‚Pôjdem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.‘ Povedal: ‚Tebe sa ho podarí naviesť. Choď a urob to!‘ 22 Ako vidno, Hospodin vložil teraz lživého ducha do úst týchto tvojich prorokov, kým on sám ti predpovedá nešťastie.“ 23 Tu pristúpil Kenaanov syn Cidkija, udrel Michu po líci a povedal: „Kam odišiel odo mňa Hospodinov duch, aby hovoril s tebou?“18,23 2Krn 18,10 24 Micha odpovedal: „To uvidíš, keď budeš pobehávať z izby do izby, aby si sa skryl.“ 25 Izraelský kráľ prikázal: „Chopte sa Michu a odveďte ho späť k veliteľovi mesta Amónovi a k princovi Joášovi. 26 Zahláste: Takto prikazuje kráľ: ‚Strčte ho do žalára a chovajte ho najnutnejšou dávkou chleba a vody, kým sa šťastne nevrátim.‘“18,26 2Krn 16,10 27 Micha však povedal: „Keby si sa šťastne vrátil, nehovoril skrze mňa Hospodin.“ Pritom dodal: „Čujte to všetci ľudia!“ 28 Keď sa izraelský kráľ a judský kráľ Jošafát vypravili proti Ramót-Gileádu, 29 navrhol izraelský kráľ Jošafátovi: „Pustím sa do boja v prestrojení, ty si však svoj odev ponechaj.“ Izraelský kráľ sa prestrojil a tak šli do boja. 30 Sýrsky kráľ prikázal veliteľom svojich bojových vozov: „Neútočte proti nízko či vysoko postavenému, ale jedine proti izraelskému kráľovi.“ 31 Keď zbadali velitelia bojových vozov Jošafáta, mysleli si, že je to izraelský kráľ a zaútočili proti nemu. Vtedy Jošafát skríkol, Hospodin mu pomohol a Boh ich odpútal od neho. 32 Len čo zbadali velitelia bojových vozov, že to nie je izraelský kráľ, nechali ho tak. 33 Tu ktosi len tak voslep vystrelil z luku a zasiahol izraelského kráľa medzi spojovacie remence a brnenie. Ten prikázal vozatajovi: „Obráť sa a vyvez ma z bojiska, lebo som ranený.“ 34 V ten deň sa boj proti Sýrčanom zostril, takže izraelský kráľ musel zostať vo voze až do večera a pri západe slnka skonal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk