Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

1 Jošafát mal nesmierne bohatstvo a slávu. Zošvagril sa s Achábom.18,1 1Krľ 16,29; 2Krn 17,5 2 Po niekoľkých rokoch zišiel k Achábovi do Samárie. Acháb obetoval na jeho počesť a pre jeho sprievod množstvo oviec a dobytka. Pritom ho navádzal na výpravu proti Ramót-Gileádu.18,2-34 1Krľ 22,2-35 3 Izraelský kráľ Acháb sa spýtal Jošafáta, judského kráľa: „Pôjdeš so mnou proti Ramót-Gileádu?“ Ten mu povedal: „Ja rovnako ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, pôjdeme spolu do vojny.“ 4 Jošafát však navrhol izraelskému kráľovi: „Spýtaj sa najprv na Hospodinovo slovo.“18,4 2Krľ 3,11 5 Nato izraelský kráľ zhromaždil prorokov, spolu štyristo mužov, a spýtal sa ich: „Máme ísť do boja proti Ramót-Gileádu alebo to nechať tak?“ Povedali: „Choď, Boh ho vydá do moci kráľa.“

Míkovo proroctvo

6 Jošafát sa však spýtal: „Nie je tu ešte nejaký Hospodinov prorok, na ktorého by sme sa obrátili o radu?“
7 Izraelský kráľ povedal Jošafátovi: „Je tu ešte jeden, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli dopytovať Hospodina. Ja ho však nenávidím, lebo mi neprorokuje nič dobré, ale vždy len zlé. Je to Jimlov syn Micha.“ Jošafát poznamenal: „Nepatrí sa tak kráľovi hovoriť.“ 8 Nato si izraelský kráľ zavolal jedného dvorana a prikázal mu: „Priveď hneď Jimlovho syna Michu.“ 9 Izraelský kráľ a judský kráľ Jošafát sedeli každý na svojom tróne zaodiati v kráľovskom rúchu. Sedeli na humne pri vchode do Samárijskej brány a všetci proroci pred nimi prorokovali. 10 Kenaanov syn Cidkija si zhotovil železné rohy a volal: „Takto vraví Hospodin: Nimi budeš klať Sýrčanov, kým ich nezničíš.“18,10 2Krn 18,23 11 Tak prorokovali všetci proroci: „Vyraz proti Ramót-Gileádu. Budeš mať úspech, lebo Hospodin ho vydá do moci kráľa.“ 12 Posol, ktorý šiel po Michu, ho prehováral: „Predpovede prorokov sú jednoznačne pre kráľa priaznivé. I tvoja predpoveď musí znieť ako jedného z nich. Predpovedaj úspech.“ 13 Micha však povedal: „Akože žije Hospodin, budem hovoriť len to, čo mi povie môj Boh.“ 14 Keď prišiel ku kráľovi, ten sa ho spýtal: „Micha, máme sa pustiť do boja proti Ramót-Gileádu, alebo to nechať tak?“ Odpovedal: „Choďte a budete mať úspech, padnú vám do rúk.“ 15 Kráľ ho však zahriakol: „Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi v Hospodinovom mene hovoril iba pravdu?“ 16 Ten na to: „Videl som všetok Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal: ‚Tí nemajú pána! Každý sa môže pokojne vrátiť domov.‘“ 18,16 Mt 9,36 17 Izraelský kráľ povedal Jošafátovi: „Nevravel som ti, že mi nebude prorokovať nič dobré, ale zlé?“ 18 Ten však pokračoval: „Preto čujte slovo Hospodina: Videl som Hospodina sedieť na tróne a celé nebeské vojsko mu stálo po pravici i ľavici.18,18 Iz 6,1 19 Hospodin sa spýtal: ‚Kto navedie izraelského kráľa Achába, aby šiel na výpravu a pri Ramót-Gileáde padol?‘ Odzneli rôzne návrhy. 20 Tu predstúpil akýsi duch, zastal si pred Hospodinom a povedal: ‚Ja ho navediem.‘ Hospodin sa spýtal: ‚Čím?‘18,20 Jób 1,6 21 Odpovedal: ‚Pôjdem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov.‘ Povedal: ‚Tebe sa ho podarí naviesť. Choď a urob to!‘ 22 Ako vidno, Hospodin vložil teraz lživého ducha do úst týchto tvojich prorokov, kým on sám ti predpovedá nešťastie.“ 23 Tu pristúpil Kenaanov syn Cidkija, udrel Michu po líci a povedal: „Kam odišiel odo mňa Hospodinov duch, aby hovoril s tebou?“18,23 2Krn 18,10 24 Micha odpovedal: „To uvidíš, keď budeš pobehávať z izby do izby, aby si sa skryl.“ 25 Izraelský kráľ prikázal: „Chopte sa Michu a odveďte ho späť k veliteľovi mesta Amónovi a k princovi Joášovi. 26 Zahláste: Takto prikazuje kráľ: ‚Strčte ho do žalára a chovajte ho najnutnejšou dávkou chleba a vody, kým sa šťastne nevrátim.‘“18,26 2Krn 16,10 27 Micha však povedal: „Keby si sa šťastne vrátil, nehovoril skrze mňa Hospodin.“ Pritom dodal: „Čujte to všetci ľudia!“ 28 Keď sa izraelský kráľ a judský kráľ Jošafát vypravili proti Ramót-Gileádu, 29 navrhol izraelský kráľ Jošafátovi: „Pustím sa do boja v prestrojení, ty si však svoj odev ponechaj.“ Izraelský kráľ sa prestrojil a tak šli do boja. 30 Sýrsky kráľ prikázal veliteľom svojich bojových vozov: „Neútočte proti nízko či vysoko postavenému, ale jedine proti izraelskému kráľovi.“ 31 Keď zbadali velitelia bojových vozov Jošafáta, mysleli si, že je to izraelský kráľ a zaútočili proti nemu. Vtedy Jošafát skríkol, Hospodin mu pomohol a Boh ich odpútal od neho. 32 Len čo zbadali velitelia bojových vozov, že to nie je izraelský kráľ, nechali ho tak. 33 Tu ktosi len tak voslep vystrelil z luku a zasiahol izraelského kráľa medzi spojovacie remence a brnenie. Ten prikázal vozatajovi: „Obráť sa a vyvez ma z bojiska, lebo som ranený.“ 34 V ten deň sa boj proti Sýrčanom zostril, takže izraelský kráľ musel zostať vo voze až do večera a pri západe slnka skonal.