Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

17. kapitola

Jóšafat

1 Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jošafát, ktorý rázne vystupoval proti Izraelovi.17,1 1Krľ 15,24
2 Do všetkých opevnených judských miest rozmiestnil vojsko a zriadil posádky v Judsku a v efrajimských mestách, ktoré dobyl jeho otec Asa. 3 Hospodin bol s Jošafátom, lebo chodil po počiatočných cestách svojho praotca Dávida. Neuctieval baalov,17,3 1Krľ 15,5 4 ale Boha svojho otca, chodil v jeho prikázaniach inak ako Izrael.17,4 1Krľ 12,28-33 5 Preto Hospodin upevnil pod jeho správou kráľovstvo a celý Júda Jošafáta obdarúval, takže získal veľké bohatstvo a slávu.17,5 2Krn 18,1 6 Keď mu na Hospodinových cestách vzrástla odvaha, odstránil z Judska výšiny a ašery.17,6 2Krn 15,8-17 7 V treťom roku svojej vlády poveril svojich hodnostárov Ben-Chajila, Obadju, Zecharju, Netaneela a Michaju vyučovať po judských mestách. 8 S nimi boli leviti: Šemaja, Netanja, Zebadja, Asael, Šemiramót, Jonatán, Adonija, Tobija a Tób-Adonija a s nimi kňazi Elišama a Jorám. 9 Tí vyučovali v Judsku. Mali so sebou knihu Hospodinovho zákona, pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali ľud. 10 Strach z Hospodina dopadol na všetky kráľovstvá krajín susediacich s Judskom, takže proti Jošafátovi nebojovali.17,10 Gn 35,5; 2Krn 14,13 11 I niektorí Filištínci prinášali Jošafátovi dary a peňažný poplatok. Arabi mu privádzali stáda drobného dobytka: sedemtisícsedemsto baranov a sedemtisícsedemsto capov.17,11 1Krľ 5,1 12 Jošafát sa čoraz viac vzmáhal. V Judsku budoval pevnosti a zásobovacie mestá. 13 V judských mestách konal rozsiahle práce. V Jeruzaleme mal vojakov, udatných hrdinov. 14 Toto je ich výkaz podľa rodín: Z Judska boli tisícnikmi: veliteľ Adna a s ním tristotisíc udatných hrdinov; 15 jeho pobočník, veliteľ Jochanán a s ním dvestoosemdesiattisíc mužov, 16 ďalší pobočník Amasja, syn Zichriho, dobrovoľne sa hlásiaci k Hospodinovi, a s ním dvestotisíc udatných hrdinov. 17 Z Benjamína pochádzali: udatný hrdina Eljada a s ním dvestotisíc mužov, vyzbrojených lukom a štítom; 18 jeho pobočník Jozabád a s ním stoosemdesiattisíc ozbrojených vojakov. 19 Tí konali službu u kráľa, okrem tých, ktorých kráľ rozmiestnil po opevnených mestách v celom Judsku.