Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

1 V tridsiatom šiestom roku Asovej vlády vytiahol izraelský kráľ Baša proti Judsku. Opevnil Rámu, aby znemožnil judskému kráľovi každý vojenský pohyb.16,1-14 1Krľ 15,16-24 2 Asa vybral z pokladníc Hospodinovho domu a kráľovského paláca striebro i zlato a poslal to sýrskemu kráľovi Ben-Hadadovi, sídliacemu v Damasku, s odkazom: 3 „Máme medzi sebou zmluvu, ako ju mali i naši otcovia. Tu ti posielam striebro a zlato. Zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa.“ 4 Ben-Hadad vyhovel kráľovi Asovi a vypravil veliteľov svojho vojska proti izraelským mestám. Tí dobyli Ijón, Dán, Abél-Majim a všetky zásobovacie mestá Naftaliho. 5 Keď sa to dopočul Baša, prestal opevňovať Rámu a svoju prácu zastavil. 6 Nato kráľ Asa pojal všetkých Júdovcov a poodnášali z Rámy kamene i brvná, ktoré používal Baša a vybudoval z toho Gebu a Micpu. 7 Vtedy prišiel k judskému kráľovi Asovi videc Chanani. Povedal mu: „Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa, a nie na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti jeho vojsko z rúk.16,7 Jer 17,5 8 Nemali Kúšijci a Líbyjčania mohutné vojsko s množstvom vozov a jazdcov? Keď si sa spoľahol na Hospodina, vydal ti ich do moci.16,8 2Krn 14,8-12 9 Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Nerozvážne si v tom postupoval, lebo odteraz budeš musieť bojovať.“16,9 Prís 15,3; Zach 4,10 10 Asa sa nahneval na vidca a uvrhol ho do žalára do klady. Veľmi ho to rozzúrilo. V tom čase utláčal Asa niektorých ľudí.16,10 2Krn 18,26; Mt 14,3-4 11 Staršie i novšie Asove deje sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 12 V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Asa vážne ochorel na nohy. No ani vo svojej chorobe nehľadal pomoc u Hospodina, ale u lekárov. 13 Asa sa uložil k svojim predkom. Zomrel v štyridsiatom prvom roku svojej vlády. 14 Pochovali ho v jeho hrobe, ktorý si vytesal v Dávidovom meste. Uložili ho na lôžko, plné balzamov a zmesí rôznych mastí a na jeho počesť zapálili mohutnú vatru.16,14 Gn 50,2; Jer 34,5