Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

15. kapitola

1 Boží duch dal vnuknutie Azarjovi, synovi Odéda. 2 Ten sa postavil pred Asu a povedal mu: „Čujte ma, Asa i celý Júda a Benjamín! Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, aj on opustí vás. 3 Dlho bol Izrael bez pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona.15,3 2Krn 12,1; Oz 3,4 4 Keď sa však vo svojej biede obrátil k Hospodinovi, Bohu Izraela, a vzýval ho, dal sa mu nájsť.15,4 Jer 29,13 5 Za oných čias sa nemohol nikto bezpečne pohybovať, lebo na obyvateľov všetkých krajín doľahli veľké nepokoje. 6 Dochádzalo ku zrážkam medzi jednotlivými národmi a mestami, lebo ich Boh rôznym súžením uvádzal do zmätku.15,6 Zach 8,10; Lk 21,10 7 Vy však buďte rozhodní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu.“15,7 1Krľ 15,5 8 Keď Asa počul tieto slová, proroctvo proroka Azarju, syna Odéda, odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia Benjamína, ako i z miest, ktoré dobyl v Efrajimskom pohorí. Obnovil i oltár Hospodina, ktorý stál pred predsieňou Hospodinovho chrámu. 9 Nato zhromaždil všetkých Júdovcov i Benjamínovcov a z Efrajima, Menaššeho a Šimeóna tých, čo u nich prechodne bývali. Mnohí Izraeliti totiž prešli k nemu, keď videli, že je s ním Hospodin, jeho Boh.15,9 2Krn 11,16; Jer 41,5 10 Zhromaždili sa v Jeruzaleme v treťom mesiaci pätnásteho roku Asovej vlády. 11 Toho dňa obetovali Hospodinovi z koristi, ktorú prihnali: sedemsto dobytčiat a sedemtisíc oviec. 12 Zmluvne sa zaviazali, že budú celým srdcom a celou dušou hľadať Hospodina, Boha svojich otcov.15,12 Joz 24,24-25 13 Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraela, mal byť usmrtený — malý či veľký, muž či žena. 14 Prisahali Hospodinovi hlasito a s plesaním, za zvuku trúb a rohov. 15 Všetci Júdovci sa radovali z tej prísahy, lebo prisahali celým srdcom, hľadali ho s nadšením a on sa im dal nájsť. Tak im Hospodin zaistil pokoj od okolia.15,15 2Krn 14,5-6; 20,30 16 I matku Maachu pozbavil kráľ Asa postavenia vládkyne, pretože zhotovila pre Ašeru ohavnú modlu. Asa jej ohavnú modlu vyťal, dolámal a spálil v Kidrónskom údolí.15,16-18 1Krľ 15,13-15 17 Hoci výšiny nevymizli z Izraela, Asovo srdce bolo po celý život dokonalé. 18 Priniesol do Božieho domu zasvätené dary svojho otca i svoje vlastné dary: striebro, zlato a rôzne predmety. 19 Až do tridsiateho piateho roku Asovej vlády nebolo vojny.