Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

Ásova vláda

1 Asa robil to, čo Hospodin, jeho Boh, uznáva za dobré a správne.14,1-7 1Krľ 15,9-15
2 Odstránil cudzie oltáre a výšiny, rozmlátil kamenné stĺpy a postínal ašery. 3 Júdovcom prikázal uctievať Hospodina, Boha svojich otcov, a riadiť sa zákonom a prikázaniami. 4 Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre. Počas jeho vlády bol v kráľovstve mier. 5 V Judsku budoval opevnené mestá, lebo v krajine bol mier. V tých rokoch nevypukla proti nemu vojna, lebo Hospodin mu dožičil mier.14,5 2Krn 15,15 6 Júdovi povedal: „Vybudujme tieto mestá, postavme okolo nich hradby s vežami, bránami i závorami, kým je krajina naša, lebo sme sa utiekali k Hospodinovi, svojmu Bohu. Utiekali sme sa k nemu a on nám dožičí pokoj od okolia.“ Tak úspešne budovali. 7 Asa mal vojsko z Júdovcov v počte tristotisíc mužov, vyzbrojených veľkým štítom a kopijou, a z Benjamínovcov v počte dvestoosemdesiattisíc mužov, ktorí používali malé štíty a luk. To všetko boli udatní hrdinovia. 8 Kúšijec Zerach s miliónovým vojskom a s tristo vozmi sa vypravil proti nim a dorazil až k Mareši. 9 Asa vyšiel proti nemu a bojové postavenie zaujali v údolí Cefata pri Mareši. 10 Asa volal k Hospodinovi, svojmu Bohu: „Hospodin, jedine ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Hospodin, Bože náš, veď na teba sa spoliehame a v tvojom mene sme nastúpili proti tomuto množstvu. Hospodin, ty si náš Boh. Proti tebe nikto neobstojí.“14,10 1Sam 14,6 11 V boji proti Asovi a Júdovi porazil Hospodin Kúšijcov, takže sa dali na útek. 12 Asa spolu s ľudom ich prenasledovali až po Gerár. Padlo toľko Kúšijcov, že nikto z nich nezostal nažive, lebo boli rozdrvení pred Hospodinom a jeho táborom. Odniesli i veľké množstvo koristi. 13 Dobyli všetky mestá v okolí Geráru, lebo na ne doľahol strach z Hospodina. Tak vyplienili všetky tie mestá, pretože v nich bolo čo plieniť. 14 Zbúrali aj stany pre dobytok, odvliekli množstvo oviec i tiav a vrátili sa do Jeruzalema.