Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

Šíšakov vpád do Judska

1 Keď si Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil spolu s celým Izraelom Hospodinov zákon.12,1-16 1Krľ 14,21-31
2 Pretože sa spreneverili Hospodinovi, vypravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalemu egyptský kráľ Šišak 3 s tisícdvesto vozmi a šesťdesiattisíc jazdcami. Ľudu, ktorý s ním prišiel z Egypta, Líbyjčanov, Sukkijcov a Kúšijcov, bolo neprehľadné množstvo. 4 Dobyl opevnené mestá v Judsku a prenikol až k Jeruzalemu.12,4 2Krn 11,5-10 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k judským hodnostárom, ktorí sa pred Šišakom stiahli do Jeruzalema. Povedal im: „Takto vraví Hospodin: ‚Vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci Šišaka.‘“12,5 2Krn 11,2 6 Nato sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: „Hospodin je spravodlivý.“ 7 Keď Hospodin videl, že sa pokorili, oslovil Šemaju: „Keďže sa pokorili, nevyhubím ich, ale im umožním záchranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem nevyleje v osobe Šišaka. 8 Budú mu však poddaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám.“ 9 Keď egyptský kráľ Šišak prepadol Jeruzalem, pobral poklady Hospodinovho domu i poklady kráľovského paláca. Pobral všetko, i zlaté štíty, ktoré zhotovil Šalamún. 10 Miesto nich zhotovil kráľ Rechabeám štíty bronzové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského paláca. 11 Vždy, keď kráľ vchádzal do Hospodinovho domu, prichádzali bežci, ktorí ich niesli, a odniesli zas na strážnicu bežcov. 12 Pretože sa Rechabeám pokoril, prestal sa naň Hospodin hnevať a úplne ho nezničil. I v Judsku bolo niečo dobré.12,12 2Krn 32,26 13 Kráľ Rechabeám pevne vládol v Jeruzaleme. Mal štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom a sedemnásť rokov vládol v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin spomedzi všetkých izraelských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka, Ammónčanka, sa volala Naama.12,13 2Krn 6,20 14 Páchal zlo, pretože sa dôsledne nezaujímal o Hospodina. 15 Staršie i novšie udalosti Rechabeáma sú zapísané ako rodové zoznamy v Dejinách proroka Šemaju a vidca Idda. Po celé to obdobie bývali vojny medzi Rechabeámom a Jarobeámom.12,15 Nm 18,19; 1Krn 17,14; 2Krn 13,22 16 Keď sa Rechabeám uložil k svojim predkom, pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abija.